Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Midlertidig tilslutningstilladelse til spildevandskloakken til projekt på Toggangen

Midlertidig tilslutningstilladelse til spildevandskloakken til projekt på Toggangen

Herlev Kommune har modtaget en ansøgning fra HOFOR om afledning af vand til kloak i forbindelse med renovering af vandledning på Toggangen.

Tilladelsen til tilslutning til spildevandskloakken gives efter § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen kan ses her.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan, jævnfør § 91 i Miljøbeskyttelsesloven, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, inden 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort.
Klageberettigede er afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Klagen skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klagenævnets klageportal. Du finder link til klageportalen på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside, www.nmkn.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 1800 kr. for behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen gives medhold i klagenævnets afgørelse. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser som udgangspunkt klager, der ikke indgives via klageportalen.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev eller tm@herlev.dk. Herlev Kommune videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes. For yderligere oplysninger se Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside på www.nmkn.dk.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter at afgørelsen er truffet jævnfør § 101 i Miljøbeskyttelsesloven dvs. senest d. 3. november 2017.

Sidst opdateret 30/05 2017