Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse

Norconsult A/S, har ansøgt om midlertidig tilladelse til udledning af vand til regnvandskloakken i forbindelse med opførelse af nye rækkehuse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

Tilladelsen meddelelses i henhold til § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelse findes her.

Klagevejledning:
Denne afgørelse kan, jævnfør § 91 i Miljøbeskyttelsesloven, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, inden 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort.
Klageberettigede er afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Klagen skal indgives til Natur- og Miljøklagenævnet via klagenævnets klageportal. Du finder link til klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen gives medhold i klagenævnets afgørelse. Natur- og Miljøklagenævnet afviser som udgangspunkt klager, der ikke indgives via klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev eller tm@herlev.dk. Herlev Kommune videresender din anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes. For yderligere oplysninger se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside på www.nmkn.dk.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter at afgørelsen er truffet jævnfør § 101 i Miljøbeskyttelsesloven dvs. senest d. 10. december 2016

Sidst opdateret 17/11 2016