Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Midlertidig tilladelse til spildevandskloakken i forbindelse med tømning af vandtank på Tubberupvænge

Midlertidig tilladelse til spildevandskloakken i forbindelse med tømning af vandtank på Tubberupvænge

Pålsson Arkitekter A/S, har på vejene af Herlev Boligselskab, Tubberupvænge II ansøgt om midlertidig tilladelse til udledning af vand til spildevandskloakken i forbindelse med tømning af vandtank på Tubberupvænge 29-71.

Beskrivelse af projektet
På grunden findes en vandtank, som delvist er fyldt med grundvand, der er løbet
til tanken via utætheder i vandtanken. I forbindelse med at vandtanken skal fjernes, ønskes tilladelse til, at vandet i tanken pumpes ud i kloakken.

Tilladelsen kan ses her

Klagevejledning
Denne afgørelse kan, jævnfør § 91 i Miljøbeskyttelsesloven, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, inden 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort.
Klageberettigede er afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Klagen skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klagenævnets klageportal. Du finder link til klageportalen på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside, www.nmkn.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. for behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen gives medhold i klagenævnets afgørelse. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser som udgangspunkt klager, der ikke indgives via klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev eller tm@herlev.dk. Herlev Kommune videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes. For yderligere oplysninger se Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside på www.nmkn.dk.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter at afgørelsen er truffet jævnfør § 101 i Miljøbeskyttelsesloven dvs. senest d. 2. november 2017.

Sidst opdateret 30/05 2017