Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Lokalplan 106 er vedtaget endeligt

Lokalplan 106 er vedtaget endeligt

Herlev Kommunalbestyrelse har den 11. januar 2017 vedtaget Lokalplan 106 for et foreningshus ved Gammelgaard samt Tillæg 9 til Kommuneplan 2013-2025.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at placere et foreningshus i parken ved Gammelgaard og sikrer, at placeringen af foreningshuset indpasses i den eksisterende park.

Foreningshuset skal opføres i træ, som en pavillonagtig bygning, der kan indgå som et naturligt element i parken.

Se Lokalplan 106 for et foreningshus ved Gammelgaard

Kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget muliggør foreningshusets placering i parken.

Se Tillæg 9 til Kommuneplan 2013-2025

Indsigelser
Der er ikke kommet nogen indsigelser i forbindelse med den offentlige høring.

Se referat fra kommunalbestyrelsens møde den 11. januar 2017 her.

Klagevejledning
Planerne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold.

Ønsker du at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, skal det ske via en digital selvbetjeningsløsning, på www.borger.dk eller www.virk.dk
Klage skal indsendes senest 4 uger efter offentliggørelsen på www.herlev.dk.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Sidst opdateret 18/08 2017