Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Lokalplan 105 er vedtaget endeligt

Lokalplan 105 er vedtaget endeligt

Herlev Kommunalbestyrelse har den 14. december vedtaget Lokalplan 105 for boligområdet Nørrevang samt Tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2025.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at opføre rækkehuse i henholdsvis ét og to plan. Bebyggelsesprocenten for området som helhed er 40. Bebyggelsen opføres i materialer, som matcher det omkringliggende boligkvarter med teglfacader i farverne rød, gul eller grå og tage beklædes med tagpap eller udføres som grønne tage. Der etableres privat for- og baghave til alle boliger, og der udlægges areal til fælles opholds– og legepladser.

Der etableres tre adgangsveje til bebyggelsen fra Dyrholmen og fra Ametystvej. Adgangene placeres i bebyggelsens randområde således, at selve bebyggelsen holder en vis afstand til de omkringliggende boliger. Der etableres p-pladser i forbindelse med hver af de 3 adgange. I naboskel skal der etableres et afskærmende og begrønnet hegn, så lys fra områdets biler ikke er til gene for naboerne.

Parkeringsnormen er 2 p-pladser pr. bolig. Heraf anlægges 1,5 men der udlægges yderligere et areal på 0,5 p-plads pr. bolig, således at der senere kan etableres flere pladser.

Se Lokalplan 105 for boligområdet Nørrevang

Kommuneplantillæg

I Kommuneplan 2013-2025 er området udlagt til åben lav boligbebyggelse (parcelhuse), med en bebyggelsesprocent på 30. Der er derfor udarbejdet Tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2025 sideløbende med lokalplanen, som muliggør rækkehusene.

Se Tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2025

Indsigelser

Der er indkommet tre indsigelser i forbindelse med den offentlige høring. Det fremgår af referatet fra kommunalbestyrelsens behandling, hvordan indsigelserne er har indgået i behandlingen af forslagene.

Se referat her

Klagevejledning

Planerne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold.

Ønsker du at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, skal det ske via en digital selvbetjeningsløsning, på www.borger.dk eller www.virk.dk

Klage skal indsendes senest 4 uger efter offentliggørelsen.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager på www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Sidst opdateret 18/08 2017