Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Landzonetilladelse til udestue

Landzonetilladelse til udestue

Teknik- og Miljøudvalget har den 24. november 2016 meddelt tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af en 32 m² udestue på Skinderskovvej 106, 2730 Herlev.

Der er søgt om tilladelse til at opføre en udestue på 32 m² på Skinderskovvej 106, 2730 Herlev. Der kræves landzonetilladelse til at opføre udestuen, da det samlede areal på 250 m² overskrides.

Lovhjemmel
Ejendommen ligger i landzone og der kan derfor ikke uden tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 opføres ny bebyggelse.

Forudgående naboorientering efter planlovens § 35, stk. 4 undladt, da kommunen i medfør af § 35, stk. 5 har skønnet, at det ansøgte er af underordnet betydning for de orienteringsberettigede.

Afgørelse
Sagen har den 24. november 2016 været forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af en 32 m² udestue.

Begrundelse for afgørelse
Det er Herlev Kommunes vurdering, at da ejendommen ligger i Hjortespringkilen, bør der vises stor tilbageholdenhed med at meddele landzonetilladelser til nyt byggeri. Men beliggenheden umiddelbart tæt opad Ring 4 gør, at der ikke skønnes at være særlige landskabelige forhold lige præcis på denne ejendom. Der er ikke nogle umiddelbare naboer. De pågældende bygningers beliggenhed skønnes ikke at forringe kilens økologiske forbindelser. Det er forvaltningens vurdering, at der bør meddeles landzonetilladelse til udestuen.

Offentliggørelse, gyldighed og klagevejledning
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Herlev Kommunes hjemmeside.

Klagefrist skal beregnes fra denne dato.

Tilladelsen gælder i 3 år fra den er meddelt. Byggeriet kræver desuden byggetilladelse.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet kan tage stilling til alle spørgsmål og vil kunne ændre den påklagede afgørelse, såvel hvis den er i strid med gældende retsregler, som hvis nævnet mener, at afgørelsen er urimelig eller uhensigtsmæssig.


Klagevejledning
Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Klagen skal oprettes på Klageportalen senest 4 uger efter offentliggørelsen eller modtagelsen af denne afgørelse. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. som skal betales i forbindelse med oprettelse af klagen på portalen. Vejledning og link til Klageportalen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Dette kan ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Sidst opdateret 18/08 2017