Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Høring af tillæg til spildevandsplan for Herlev Ringvej

Høring af tillæg til spildevandsplan for Herlev Ringvej

Høring af tillæg til spildevandsplan for afledning af regnvand fra Herlev Ringvej og Hovedstadens Letbanen i Herlev Kommune

Herlev Kommune har udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplan 2010-2019. Spildevandsplanen udgør det retligt bindende grundlag for kommunens administration af spildevandsområdet. Forslag til Tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2010-19 omhandler afledning af overfladevand fra Herlev Ringvej og Hovedstadens Letbane.

Høring
Forslag til spildevandsplan med tilhørende screening fremlægges til offentlig høring i 8 uger fra den 19. juni 2017. Bemærkninger til planen sendes inden den 22. august 2017 til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev. e-mailadresse: tm@herlev.dk

Forslaget kan læses her:
- Forslag til tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2010-2019
- Spildevandsplan 2010-2019

De indkomne bemærkninger og forslag vil i efteråret 2017 blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, der vil vurdere, om det giver anledning til ændringer i det foreliggende forslag.

Miljøvurdering
Ifølge lov nr. 425 af 18. maj 2016, samt lovbekendtgørelse nr. 448 af den 10. maj 2017, om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, har kommunen pligt til at gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indflydelse på miljøet.

Det er vurderet, at planen ikke har væsentlige indvirkninger på miljøet, og at planen dermed ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Vurderingen kan læses her:
- Screening og vurdering for miljøvurderingspligt.

Miljøvurderingen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter at afgørelsen er truffet/offentliggjort jævnfør § 48 i lov om miljøvurdering. Klageberettigede er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. En evt. klage skal indgives skriftligt til Herlev Kommune ved anvendelse af digital selvbetjening og være modtaget af Herlev Kommune, inden klagefristens udløb den 18. juli 2017. Herlev Kommune videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. for klager fra privatpersoner og 1.800 kr. for klager fra virksomheder og organisationer. For yderligere oplysninger, se Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside på
www.nmkn.dk.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter at afgørelsen er truffet/offentliggjort jævnfør § 101 i Miljøbeskyttelsesloven dvs. senest den 19. december 2017.

Sidst opdateret 16/06 2017