Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Høring af forslag til Lokalplan 111 for boligbebyggelse på Gammel Klausdalsbrovej 543 samt Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025

Høring af forslag til Lokalplan 111 for boligbebyggelse på Gammel Klausdalsbrovej 543 samt Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025

Forslag til Lokalplan 111 for boligbebyggelse på Gammel Klausdalsbrovej 543 samt Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 er i offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen har den 8. marts 2017 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 111 for boligbebyggelse på Gammel Klausdalsbrovej samt forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 i offentlig høring.

Høringen finder sted i perioden fra den 15. marts til den 10. maj 2017.

Se materiale:

Bemærkninger og indsigelser til planforslagene skal sendes senest den 10. maj 2017 til Herlev Kommune på e-mail byplan@herlev.dk eller via borger.dk.

Lokalplan
Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 1.410 m² og er omfattet af matrikelnummer 20a, Hjortespring.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af åben-lav boligbebyggelse i form af parcelhuse. Lokalplanen fastlægger principperne for bebyggelsens placering og udformning.

Der er tinglyst en vandledning tværs over grunden. Vandledningen er fortsat i drift. Boligbebyggelsen skal derfor placeres øst for vandledningen.   

Bebyggelsen kan opføres i 1½ etage med en max. højde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. Vejadgang sker fra Gammel Klausdalsbrovej.

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025
I Kommuneplan 2013-2025 er området udlagt til kolonihaver, og der er derfor udarbejdet forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025, som ændrer anvendelsen fra rekreativt område til boligområde.

Forvaltningen vurderer, at Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 medfører mindre væsentlige ændringer i kommuneplanens hovedstruktur. Denne ændring kan derfor foretages uden krav om forudgående offentlighed i henhold til planlovens § 23c.

Ingen miljøvurdering af planerne
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er forslag til Lokalplan 111 og forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 blevet screenet og det vurderes, at planerne ikke medfører væsentlige miljømæssige konsekvenser. Det er derfor besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering i henhold til lovens § 4, stk. 1.

Klagevejledning
Du kan klage over beslutningen om, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering senest 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort.

Efter en endelig vedtagelse kan der klages over planerne til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørel-sen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagenes indhold.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, kan du gøre det her:

•    Klageadgang for borgere
•    Klageadgang for virksomheder

Klage skal indsendes senest 4 uger efter planens offentliggørelse.

•    Se klagereglerne
•    Se klagevejledning

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Sidst opdateret 18/08 2017