Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Høring af forslag til Lokalplan 110 samt Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025

Høring af forslag til Lokalplan 110 samt Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025

Forslag til Lokalplan 110 for ejendommene på Hyrdindestien 11, 13 og 15 samt Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 er i offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen har den 8. marts 2017 vedtaget forslag til Lokalplan 110 for ejendommene på Hyrdindestien 11, 13 og 15 samt forslag til Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025.

Høringen finder sted i perioden fra den 15. marts til den 10. maj 2017.

Se materiale:
•    Lokalplan 110
•    Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 – 2025

Bemærkninger og indsigelser til planforslagene skal sendes senest onsdag den 10. maj 2017 til Herlev Kommune på e-mail byplan@herlev.dk eller via borger.dk.

Lokalplan 110
Lokalplanområdets samlede areal er omfattet af matrikelnumre 7kg, 7kf og 7lx, Herlev og udgør 2.621 m2.
Lokalplanen udlægger området til boligbebyggelse med karakter af villaområde.
Lokalplanen giver mulighed for at gennemføre udstykninger inden for lokalplanområdet. Der kan etableres én bolig på hver parcel. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30, og mindste grundstørrelse pr. ejendom er 700 m², dog 500 m² ved dobbelthuse.

Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025
I Kommuneplan 2013-2025 er området udlagt til bycenter, og der er derfor udarbejdet forslag til Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025, som ændrer anvendelsen fra centerområde til boligom-råde.

Forvaltningen vurderer, at Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 medfører mindre væsentlige ændringer i kommuneplanens hovedstruktur. Denne ændring kan derfor foretages uden krav om forudgående offentlighed i henhold til planlovens § 23c.

Ingen miljøvurdering af planerne
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er forslag til Lokalplan 110 og forslag til Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 blevet screenet og det vurderes, at planerne ikke medfører væsentlige miljømæssige konsekvenser. Det er derfor besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering i henhold til lovens § 4, stk. 1.

Klagevejledning
Du kan klage over beslutningen om, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering senest 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort.

Efter en endelig vedtagelse kan der klages over planerne til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagenes indhold.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, kan du gøre det her:

•    Klageadgang for borgere
•    Klageadgang for virksomheder

Klage skal indsendes senest 4 uger efter planens offentliggørelse.

•    Se klagereglerne
•    Se klagevejledning

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Sidst opdateret 18/08 2017