Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Høring af forslag til lokalplan 108

Høring af forslag til lokalplan 108

Forslag til lokalplan 108 for et Livsrum ved Herlev Hospital er i offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen har den 8. marts 2017 vedtaget forslag til Lokalplan 108 for et Livsrum ved Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75.

Høringen finder sted i perioden fra den 15. marts til den 10. maj 2017.

Se materiale: Lokalplan 108

Lokalplanforslaget danner rammen for et rådgivnings- og genoptræningscenter til Kræftens Bekæmpelse ved Herlev Hospital. Kræftens Bekæmpelse har opført seks andre centre og døbt dem ”Livsrum”.

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 11cg, som ligger ved indkørslen til Herlev Hospital ved Ring 3.

Der må bygges i 3 etager og max. 1000 m2 etageareal på et afgrænset areal. Idet lokalplanen bliver udarbejdet samtidigt med, at projektet er udbudt i arkitektkonkurrence, er der ikke formuleret bestemmelser om bygningens udseende i lokalplanen.

Lokalplanområdet fastlægges med lokalplanen, men der gives mulighed for at der kan ske mindre matrikulære ændringer, da alle arealforhold ikke er på plads ved lokalplanens udarbejdelse.

Ingen miljøvurdering af planen
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er forslaget blevet screenet og det vurderes, at planen ikke medfører væsentlige miljømæssige konsekvenser. Det er derfor besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering i henhold til lovens § 4, stk. 1.

Høringsperiode
Høringsperiode løber fra onsdag den 15. marts til den 10. maj 2017. Bemærkninger og indsigelser til planforslagene skal sendes senest den 10. maj 2017 til Herlev Kommune på e-mail byplan@herlev.dk eller via borger.dk

Klagevejledning
Du kan klage over beslutningen om at der ikke udarbejdes en miljøvurdering senest 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort.

Efter en endelig vedtagelse kan der klages over planerne til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, kan du gøre det her:

Klage skal indsendes senest 4 uger efter planens offentliggørelse.

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Sidst opdateret 18/08 2017