Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Endelig vedtagelse af Lokalplan 111 for boligbebyggelse på Gammel Klausdalsbrovej 543

Endelig vedtagelse af Lokalplan 111 for boligbebyggelse på Gammel Klausdalsbrovej 543

Kommunalbestyrelsen har den 16. august 2017 vedtaget Lokalplan 111 for boligbebyggelse på Gammel Klausdalsbrovej 543 samt Tillæg 11 til Kommuneplan 2013-2025.

Lokalplan
Lokalplanområdets samlede areal er omfattet af matrikel nr. 20a, Hjortespring og udgør ca. 1.410 m2.

Det er lokalplanens formål at give mulighed for opførelse af åben lav-boligbebyggelse i form af 2 parcelhuse på Gammel Klausdalsbrovej 543.

Der er tinglyst en vandledning tværs over grunden. Vandledningen er fortsat i drift, og det er derfor påkrævet, at der tages hensyn til den. Vandledningen sætter nogle betingelser i forhold til bebyggelsens placering og udformning.

I lokalplanen er det beskrevet, hvor parcelhusene skal placeres samt bebyggelsens udformning. Ligeledes er vejadgang til lokalplanområdet sikret gennem Gammel Klausdalsbrovej.

Se Lokalplan 111 for boligbebyggelse på Gammel Klausdalsbrovej 543

Kommuneplantillæg
I Kommuneplan 2013-2025 er området udlagt til kolonihaver, og der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 sideløbende med lokalplanen.

Se Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025

Indsigelser
Der er kommet ét høringssvar i forbindelse med den offentlige høring. Det fremgår af referatet fra kommunalbestyrelsens behandling, hvordan indsigelsen er indgået i behandlingen af forslagene.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse
Se referat fra kommunalbestyrelsens møde den 16. august 2017.

Klagevejledning
Planerne kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digital selvbetjeningsløsning Klageportalen, som findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Klage skal indsendes senest 4 uger efter, at planen er offentliggjort på www.herlev.dk.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager her: www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Sidst opdateret 27/06 2018