Kommunens centre og stabe

Kommunens seks centre og to stabe ledes af kommunaldirektøren og to direktører. Se organisationsdiagrammer og læs mere om centre og stabe her.

Få et overblik over kommunens organisering i vores organisationsdiagrammer og læs uddybende nedenfor.

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet er stabsfunktion for hele organisationen. 

 

Staben omfatter

 • Team Sekretariat: Betjening af borgmester, kommunalbestyrelse, stående udvalg, direktion og chefgruppe
 • Team Kommunikation: Kommunikation og kommunikationsfaglig rådgivning i organisationen, hjemmeside, intra, taler, pressekontakt og -betjening
 • Team Jura: Intern juridisk rådgivning, køb og salg af kommunale ejendomme og arealer samt udarbejdelse af kommunens lejekontrakter.
 • Team Udvikling: Intern organisatorisk udvikling og projektledelse af større tværgående projekter. 
 • Team Service

 

Direktionssekretariatet har desuden ansvar for borgerhenvendelser, Team Herlev, vielser og afvikling af EU-, Folketings-, regional- og kommunalvalg.

 

Kontakt

Direktionssekretariatet:
E-mail: dirsekr@herlev.dk
Telefon: 44 52 70 08

Team Kommunikation:
E-mail: kommunikation@herlev.dk

Team Jura:
E-mail: jura@herlev.dk

Team Udvikling
E-mail: udvikling@herlev.dk

 

Skal du sende fortrolige eller personfølsomme oplysninger - fx CPR-nummer, oplysninger om indtægts-, formue- samt helbredsforhold - skal du sende til sikkerpostdirsekr@herlev.dk

 

Stabschef:
Ulla Filtenborg
E-mail: ulla.filtenborg@herlev.dk
Telefon: 44 52 70 04

Center for By og Kultur

Centeretbeståt af tre teams på rådhuset samt kommunens decentrale kultur- og idrætsinstitutioner. 

Centret omfatter

 

Kontakt

E-mail: bykulturogerhverv@herlev.dk  
Telefon: 44 52 60 21

Frivilligområdet:
E-mail: frivillig@herlev.dk
Telefon: 44 52 55 20

Byplan:
E-mail: byplan@herlev.dk
Telefon: 44 52 64 21

Kultur og fritid:
E-mail: kulturogfritid@herlev.dk
Telefon: 44 52 55 23

Centerchef: 
Jakob Ludvigsen
E-mail: jakob.ludvigsen@herlev.dk
Telefon: 44 52 60 01

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Centeret er et tværfagligt center, der udover at favne Herlev Kommunes borgerservice, også har ansvar for udbetaling af ydelser, kontrol, bolig, social- og beskæftigelsesindsatsen for unge mellem 18 og 29 år, SSP-teamet samt indsatsen for ledige og sygemeldte borgere i Herlev og virksomhedssamarbejdet med lokale virksomheder.

 

Centret omfatter

 • Borgerservice: den samlede indgang til en lang række af kommunens tilbud og ydelser: pas, kørekort, bolig og sociale ydelser samt kontrolgruppen. 
 • Den særskilte ungeindsats: varetages af ’Unge – Job og Uddannelse’, der har til huse i Saxbo på Vindebyvej. Indsatsen skal sikre, at alle unge i Herlev får en uddannelse, så de er rustet til arbejdsmarkedet. Samtidig varetager enheden også den sociale- og kriminalpræventive indsats for unge ned til 15 år. 
 • Jobcenter Herlev: varetager indsatsen over for ledige og sygemeldte borgere i Herlev, som skal tilbage i job. Desuden har jobcentret ansvar for samarbejdet med lokale virksomheder om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

 

Bemærk venligst: Skriver du til os via mail, skal du ikke skrive personfølsomme oplysninger som fx CPR-nr. Du skal i stedet skrive via borger.dk, hvor dine oplysninger kan sendes sikkert.

 

Kontakt

Borgerservice:
E-mail: borgerservice@herlev.dk
Telefon: 44 52 70 60

Ydelse:
E-mail: ydelse@herlev.dk
Telefon: 44 52 86 51

Sygedagpenge
E-mail: dagpenge@herlev.dk
Telefon: 44 52 86 78

Bolig:
E-mail: bolig@herlev.dk
Telefon: 44 52 70 19

Den særskilte ungeindsats:
E-mail: saxbo@herlev.dk
Telefon: 44 52 64 64

Jobcenter Herlev:
E-mail: jobcenter@herlev.dk
Telefon: 44 52 86 00

 

Centerchef:
Birgitte Kjeldsen
E-mail: birgitte.kjeldsen@herlev.dk
Telefon: 44 52 55 29

Center for Teknik og Miljø

Centret varetager myndigheds- og driftsopgaver samt projekter inden for miljø, jord, affald, vand, byggeri, GIS og geodata, trafik, parker, natur og vandløb. Derudover varetager centret driftsopgaver, såsom renholdelse, reparationer, vedligeholdelse og tilsyn med vejarbejder.

 

Centret omfatter

 • Vand og Natur: Myndigheds- og anlægsopgaver i henhold til natur- og miljølovgivningen, bl.a. naturbeskyttelse samt grundvandsbeskyttelse samt indsatser i forhold til klima (skybrudssikring, klimatilpasning m.m.)
 • Miljø: Myndigheds- og anlægsopgaver i henhold til natur- og miljølovgivningen, bl.a. jordforurening og virksomhedstilsyn
 • Trafik: Myndigheds- og anlægsopgaver inden for veje og grønne områder samt opgaveløsning inden for kollektiv trafik, vejplanlægning, trafiksanering og tilsyn med veje og grønne områder
 • GIS og geodata: Drift og udvikling af GIS/Geodata-området, herunder styrkelse af GIS og geodata som element i det digitale administrationsgrundlag i den øvrige organisation og øget anvendelse af GIS og geodata i borgerbetjening og kommunikation med borgerne. Øvrige GIS/Geodata-opgaver, så som GIS-infrastruktur og data- og kortproduktion
 • Byg: Byggesagsbehandling, herunder administration af en række myndighedsopgaver i henhold til primært bygge- og planlovgivning, herunder bygningsreglementet, Bygnings- og Boligregisteret samt udstykningssager
 • Affald: Myndigheds- og driftsopgaver på affaldsområdet, herunder ansvar for forsvarlig bortskaffelse af affald
 • Serviceafdelingen: Skadedyrsbekæmpelse, vintervedligehold, vedligehold af veje, parker og fortove

 

Kontakt

Center for Teknik og Miljø:
E-mail: tm@herlev.dk
Telefon: 44 52 64 00

 

Centerchef:
Bo Runge-Dalager
E-mail: bo.runge-dalager@herlev.dk 
Telefon: 44 52 64 40

Stab for IT, Personale og Økonomi

Staben har ansvar for interne funktioner, der understøtter fagcentrenes drift. Vi arbejder for at sikre gode rammevilkår for de serviceproducerende enheder ved at understøtte de bedste løsninger for organisationen som helhed. Inden for vores fagområder yder vi professionel og helhedsorienteret service for og med vores samarbejdspartnere, så de får de bedste forudsætninger for at løse deres kerneopgaver.

 

Staben omfatter

 • IT og Digitalisering: Monopolbrud og offentlig digitalisering, IT-kontraktstyring, IT-sikkerhed, IT-beredskab, support til ca. 1.800 brugere, fordelt på 40 lokationer, drift af 130 servere, telefoni og netværk, 220 forskellige IT-systemer, helpdesk, brugeroprettelser, nye IT-systemer m.m.
 • Personale og Arbejdsmiljø: Personaleadministration (herunder ansættelse, afskedigelse og løn), rådgivning, sparring, fortolkning og forhandling inden for personaleområdet, omsorgssamtaler og tjenstlige samtaler, implementering af overenskomster, forhandling af forhåndsaftaler og lønforhandlinger, hovedudvalg og MED-udvalg, personalepolitik, arbejdsmiljø, trivselsmåling, APV, sygefraværsstatistik og arbejdsskader m.m.
 • Finans og Opkrævning: Opkrævningsfunktion for daginstitutionstakster, beboerbetaling, ejendomsskat, tilbagebetalingspligtig kontanthjælp m.m., ejendomsskat: års- og reguleringskørsler, data, regnskaber: fonde, legater, boligselskaber, ungdomsboliger, moms, økonomisystem, budget og regnskab, kontakt til revision, lån, indefrosne ejendomsskatter, bogføring og afstemning af kommunens bank-, status- og debitorkonti, forsikringsansvarlig (tværgående), udbetaling af kirkeskat, huslejeopkrævninger, egenbetaling ældreområdet m.m.
 • Budget og Regnskab: Budgetlægning, budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse, refusionsberegninger, regningsbetaling på tværs af organisationen, mellemkommunale afregninger.
 • Analyse, Indkøb og Udbud: Implementering af kommunens udbuds- og indkøbsstrategi, udbud og hjælp til fagområdernes udbud, SKI-aftaler, understøtte fagområdernes indkøb, understøtte god kontraktstyring i organisationen, beregning af gevinstrealisering ved udbud, analyser og business cases, befolkningsprognoser, indkøbssystem.

 

Kontakt

IT og Digitalisering:
Telefon: 44 52 70 30

Personale og Arbejdsmiljø:
E-mail: personale@herlev.dk
Telefon: 44 52 70 00

Finans og Opkrævning:
E-mail: okonomi@herlev.dk
Telefon: 44 52 55 09

Budget og Regnskab: 
E-mail: okonomi@herlev.dk,
Telefon: 44 52 70 78

Analyse, Indkøb og Udbud:
E-mail: udbud@herlev.dk
Telefon: 44 52 60 15

 

Stabschef:
Kristina Lambrecht
E-mail: kristina.lambrecht@herlev.dk 
Telefon: 44 52 70 71

IT-chef:
Kim Bruun Ladegaard
E-mail: kim.bruun.ladegaard@herlev.dk
Telefon: 44 52 70 26

Center for Børn, Unge og Familier

Centeret har ansvar for, at sårbare børn og unge samt børn og unge med funktionsnedsættelse har forudsætningerne for at være en del af fællesskaber, hvor de trives, lærer og udvikler sig i en retning, der sikrer uddannelse, beskæftigelse, livskvalitet og selvforsørgelse. Det sker gennem forebyggende, rettidige og støttende indsatser i et samarbejde mellem familier, private netværk, fagprofessionelle og lokalsamfundet. Derudover har centeret ansvar for det forebyggende arbejde, som er målrettet alle børn og unge i regi af sundhedsplejen og tandplejen. 

Centeret omfatter

 

Kontakt

E-mail: bornogfamilie@herlev.dk
Telefon: 44 52 71 29

 

Centerchef
Hannah Wilson
E-mail: hannah.wilson@herlev.dk
Telefon: 44 52 71 20

 

Center for Dagtilbud og Skole

Centeret har ansvar for at udvikle og drive Herlev Kommunes dagtilbud og skoler, hvor børn og unge trives, udvikles og bliver så dygtige de kan, uanset social baggrund. 

 

Centret omfatter

 • Dagtilbudsområdet: Herlev Kommunes dagtilbud sikrer, at børn tilbydes et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. I samarbejde med forældrene drager dagtilbuddene omsorg for børn, understøtter det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrager til, at børn får en god og tryg opvækst. Børnenes læring fremmes på grundlag af en godkendt pædagogisk læreplan. Udvikling af kompetencer sker gennem et læringsmiljø med gode oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Her får børnene mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Dagtilbuddene skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. I samarbejde med forældrene sikres den gode overgang til skole ved at udvikle og understøtte børnenes grundlæggende kompetencer og lyst til at lære. 
   
 • Folkeskoler: Folkeskolerne skal, jf. Folkeskoleloven, i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: Forbereder dem til videreuddannelse, giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.
  • Kommunen har 4 folkeskoler: Herlev Byskole (Afd. Eng og Afd. Elv), Kildegårdskolen (Øst og Vest), Lindehøjskolen samt Gl. Hjortespringskole (specialskole). Skolerne omfatter klasser med særligt fokus, herunder Erhvervsklassen og Læseklasserne for elever med boglige udfordringer. Idrætstalentklassen på Kildegårdskolen giver eliteidrætsudøvere bedst mulige forudsætninger for sammenhæng mellem skole, træning og fritid. 'Den Stærke 10'er'  er kommunens 10. klassestilbud på Kildegårdskolen, der tilbyder en fleksibel 30 timers skoleuge med mulighed for et praktik- brobygnings- eller talentforløb. Skolerne tilbyder boost-forløb til elever, der er i risiko for en afgangseksamen med under 02 i karaktergennemsnit. Desuden tilbyder skolerne feriekoloniophold på hhv. Ingeborg i Ølsted og Stavnsklit, Dueodde Bornholm.
 • Herlev Ungdomsskole og Ungecaféerne: Ungdomsskolen og Ungecaféerne er gratis tilbud for alle mellem 13 og 18 år. På ungdomsskolen kan unge deltage i en række undervisnings- og aktivitetstilbud – fx sprogundervisning, knallertkørekort, kreative fag, drama, fitness mv.  På Ungecaféerne, der er placeret på ungdomsskolen, Herlev Byskole og på Kildegårdskolen Vest, kan unge mødes på tværs af Herlev i et trygt rum med pædagogisk personale, der skaber gode rammer og fællesskaber for alle. Ungdomsskolen og Ungecaféerne giver unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Ungdomsskolen og Ungecaféerne besøges af en bred vifte af unge, hvoraf en del har udfordringer af forskellig karakter.
   
 • Naturcenter Kildegården: Naturcenter Kildegården er Herlev Kommunes naturskole for børn såvel som voksne med interesse for natur og miljø. Kildegården tilbyder undervisningsforløb om natur og dyreliv for dagtilbud og skoler, som kommer på besøg i hverdagene for at benytte faciliteterne i området og få naturvejledning. Naturvejlederen på Kildegården arrangerer desuden offentlige ture for alle herlevborgere, og alle er velkomne til at besøge Kildegården og nyde den rolige natur eller se på dyrene, som går ude hele døgnet.
   
 • Administration, pladsanvisning og distriktsledelse: Administration og fordeling af pladser i dagtilbud og SFO samt tildeling af økonomisk friplads, visitation af børn til specialiserede tilbud, tilsyn og kvalitetsudvikling, distriktsledelse på dagtilbudsområdet

 

Kontakt

E-mail: dagtilbudogskole@herlev.dk
Telefon: 44 52 71 10

 

Centerchef:
Camilla Ottsen
E-mail: camilla.ottsen@herlev.dk
Telefon: 44 52 71 25

Center for Sundhed og Voksne

Centeret har ansvar for at støtte borgere over 18 år i at være aktive medborgere hele livet. Indsatserne går fra forebyggelse over rehabilitering til kompenserende indsatser til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Centeret driver og leverer samtidig tilbud til særligt udsatte borgere inden for områderne sindslidelse, misbrug og handicap.

Centeret omfatter

 • Voksenrådgivning og Visitation
  Myndighedsfunktion der varetager ansøgninger vedrørende hjælpemidler, hjemmehjælp og indsatser på handicap- og psykiatriområdet. Myndighedens område er beskrevet i kvalitetsstandard og indsatskatalog for henholdsvis personlig pleje og praktisk bistand i henhold til Serviceloven § 83 og 83a samt kvalitetsstandard og indsatskatalog for voksne med særlige behov. Myndighedsfunktionen består af 3 teams. Ved ansøgning skal borgeren henvende sig direkte til det konkrete team.

  • Team Hjælpemiddel
   Varetager ansøgninger om støtte til køb af forbrugsgode, hjælpemidler, boligændringer, Movia kørsel samt ældre- og handicapegnede boliger.
  • Team Visitation
   Varetager ansøgninger om hjemmehjælp (personlig pleje og praktisk bistand), BPA ordninger, plejeboliger, beskyttede boliger samt koordinering i forbindelse med udskrivelse fra hospital.
   På hjemmehjælpsområdet har Herlev kommune godkendt og indgået kontrakter med flere private leverandører. Centeret fører tilsyn med disse.
  • Team Handicap og psykiatri
   Varetager ansøgninger vedrørende voksne med særlig behov, som  for eksempel ledsagerordning, pædagogisk støtte, aktivitets  og samværstilbud, merudgift, midlertidige og varige botilbud.
    
 • Herlev Sundhedscenter: Borgere, der ønsker støtte til at foretage ændringer af deres levevis eller forebygge yderligere forandringer, kan rette henvendelse til Sundhedsfremme.
  Borgere, der har behov for hjælpemidler, boligændringer, for støtte til indkøb af forbrugsgoder med videre, kan rette henvendelse til Hjælpemiddelafdelingen. Borgere, i Herlev Kommune, vil blive tilbudt og kan modtage et forebyggende hjemmebesøg.

  Borgere, i Herlev Kommune, vil blive tilbudt og kan modtage et forebyggende hjemmebesøg.Borgere, der har behov for hjælpemidler, boligændringer, for støtte til indkøb af forbrugsgoder med videre, kan rette henvendelse til Hjælpemiddelafdelingen.
  Borgere, der har behov for genoptræning, kan modtage tilbud fra Genoptræningsafdelingen. Genoptræningstilbuddene er placeret på Herlev Kommunes plejecentre.
  Borgere, med ønsker om og behov for, at deltage i aktivitets- og samværstilbud, kan ansøge om dette ved at henvende sig til Aktivitetscentret. Pårørende til borgere med demens, der har behov for aflastning i dagtimerne, kan ligeledes søge om dette. Aktivitetscentret er placeret på Lille Birkholm Center. Demens dagcentret ”Birkely” er placeret på Lille Birkholm Center, dagcentret ”Lærken” er placeret på Lærkegaard Center og ”Birkestammen” i Dildhaven.
   
 • Hjemmepleje og sygepleje:
  Hjemmeplejen tilbyder praktisk og personlig bistand til borgere med behov for hjælp til personlig pleje og praktisk bistand, herunder rengøring. Sygeplejen tilbyder vederlagsfri hjemmesygepleje i henhold til sundhedslovens § 138, efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen.

   
 • Herlev Plejecenter: Herlev Plejecenter består af tre plejecentre – Herlevgaard Center, Lille Birkholm Center og Lærkegaard Center. Borgere der er visiteret til en plejebolig i Herlev Kommune kommer til at bo i en af de 107 somatiske plejeboliger, de 30 demens boliger eller de 22 beskyttede boliger. Dertil kommer at Herlev Kommune har 28 midlertidige døgnpladser og seks døgnrehabiliteringspladser. Herlev kommune har også købt 15 plejeboligpladser på Københavns Kommunes Omsorgscentret Hjortespring.
   
 • KagsHuset er et tilbud til borgere med misbrugsproblemer af både stoffer og alkohol. Du kan kontakte KagsHuset telefonisk og personligt – også anonymt. Henvendelse om behandling kan foregå i KagsHuset, hvor der kan iværksættes en behandlingsplan, ligesom du kan få tilbud om efterbehandling og i samarbejde med Jobcentret, udslusning til uddannelse og arbejde. Endvidere tilbydes pårørende råd og vejledning samt deltagelse i gruppeforløb. Alle kan få råd og vejledning, hvis de i deres arbejde eller i lokalsamfundet, støder på børn og unge med misbrugsproblemer. Forældre og andre kan anonymt få rådgivning eller anonymt deltage i pårørendegruppe.
   
 • Socialpsykiatrien henvender sig til mennesker med særlige behov grundet sindslidelse eller psykisk sårbarhed og tilbuddene består af: 
  • Botilbuddet Juvelhuset for voksne med psykiske vanskeligheder. Serviceloven § 108 og § 107
  • Herlev socialpsykiatri der tilbyder boligstøtte, Flex boligstøtte, værested (aktivitets og samværstilbud), akutboliger, aktivisterne (idrætsforening) samt Café Harlekin (beskæftigelsestilbud til personer med psykiske vanskeligheder).
    
 • Voksen Pædagogiske Tilbud henvender sig til voksne med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og består af følgende tilbud:
  • Job & Aktivitetscenter Hørkær der tilbyder beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven § 103 og § 104
  • Bofællesskaberne og værested. I alt 24 boliger i seks bofællesskaber med pædagogisk støtte, pædagogisk støtte til borgere i engen selvstændig bolig samt Aktivitets- og samværstilbud i Værestedet Peberkværnen. Servicelovens § 85 og § 104 og Lov om Almennyttig bolig § 105
  • Botilbuddet Skovgården for 24 voksne borgere, der har behov for socialpædagogisk støtte og vejledning i døgndækket botilbud. Servicelovens § 85 og Lov om Almennyttig bolig § 105
  • Botilbuddet Højsletten for 24 voksne borgere, der har behov for socialpædagogisk støtte og vejledning i døgndækket botilbud. Servicelovens § 108.

 

Kontakt

E-mail: omsorgogsundhed@herlev.dk
Telefon: 44 52 70 00

 

Centerchef:
Christian Bartholdy
E-mail: christian.bartholdy@herlev.dk
Telefon: 44 52 61 30

BilagStørrelse
PDF-ikon Styrelsesvedtægt for Herlev Kommune939.03 KB