Høringer og afgørelser

Her offentliggør vi aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.

Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019

Kommunalbestyrelsen har den 17. juni 2020 vedtaget Planstrategi 2019: fremgang og fællesskab i en bæredygtig by.

 

Planstrategiens vision og formål

Planstrategien er kommunalbestyrelsens strategi og vision for, hvordan vi sammen udvikler Herlev Kommune fysisk. Det er en strategi for, hvordan vi skal udvikle byen i en mere bæredygtig retning – socialt, miljømæssigt og økonomisk.

Planstrategi 2019 skal sørge for en fremtidig byudvikling af Herlev, der understøtter fremgang og fællesskab for borgerne i en grøn bæredygtig by med plads til både boliger og erhverv.

Dette sker gennem fokus på tre temaer og indsatsområder i byudviklingen:

 

Fremgang og fællesskab for borgerne

• Blandet by

• Mødesteder

• Attraktive byområder

 

Grøn bæredygtig by

• Modvirke klimaforandringer

• Rekreativt regnvand

• Grøn mangfoldighed

 

By med plads til både boliger og erhverv

• Byliv

• Virksomheders næromgivelser

• Mobilitet

 

Høringssvar

Forslag til Planstrategi 2019 har været i offentlig høring i otte uger fra den 4. marts 2020 til den 29. april 2020. I perioden er der kommet ind otte høringssvar.

 

Det vedtog kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen vedtog en række ændringer i planstrategien ved behandlingen på mødet den 17. juni 2020. Oversigt over ændringerne samt referat fra kommunalbestyrelsesmødet den 17. juni 2020 kan findes under dagsordener og referater.

 

Klagevejledning

Planen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af planen. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digital selvbetjeningsløsning Klageportalen, som findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. Klage skal indsendes senest 4 uger efter, at planen er offentliggjort på www.plandata.dk. Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager her: www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

 

Endelig vedtagelse af Spildevandsplan for Herlev Kommune 2020 -2029

Herlev Kommunalbestyrelse har den 22. juni 2020 endeligt vedtaget Spildevandsplan for Herlev Kommune 2020 - 2029.

Spildevandsplanen kan læses her.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3.

Vedtagelsen af spildevandsplanen kan indbringes for en domstol jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder, efter at beslutningen er offentliggjort.

Lokalplan 123 for 4 boliger på Gammel Klausdalsbrovej 462 er vedtaget

Lokalplan 123 for 4 boliger på Gammel Klausdalsbrovej 462 er endeligt vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 17. juni 2020 vedtaget Lokalplan 123 for 4 boliger på Gammel Klausdalsbrovej 462.

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre fire boliger i to etager i 8,5 meters højde og med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Der etableres en fælles have, private terrasser og altaner. Der anlægges to parkeringspladser pr. bolig samt plads til affaldshåndtering og cykelparkering.

Læs Lokalplan 123 her

Høringssvar

Forslaget til lokalplan 116 har været i offentlig høring i fire uger fra den 18. april til den 16. maj 2020. Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse

Lokalplan 123 er for 4 boliger på Gammel Klausdalsbrovej 462 er tiltrådt med 14 stemmer for (A, C, V) og 3 stemmer imod (F, Ø). 1 undlod at stemme (O). Socialistisk Folkeparti (F) og Enhedslisten (Ø) stemmer imod, idet der bør stilles krav om etablering af solvarme/solcelleanlæg på taget og krav om genanvendelse af regnvand.

Se referat fra kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2020.

Klagevejledning

Planen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af planen. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digital selvbetjeningsløsning Klageportalen, som findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. Klage skal indsendes senest 4 uger efter, at planen er offentliggjort på www.plandata.dk. Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager her: www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Lagt på hjemmesiden den 22. juni 2020

Offentliggørelse af tilladelse til midlertidig udvidelse af brugstider for kunstgræsbanen, Ederlandsvej 23 i Herlev

På baggrund af ansøgning fra Herlev Kommune, Center for By og Kultur den 6. juni 2020 og supplerende bemærkninger den 10. juni 2020, har miljømyndigheden, Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø den 17. juni 2020 meddelt tilladelse til midlertidig udvidelse af brugstiderne for kunstgræsbanen, Ederlandsvej 23 i Herlev. Tilladelsen kan ses ved at klikke på linket: Tilladelse til midlertidig udvidede brugstider for kunstgræsbanen, Ederlandsvej 23

Klagevejledning
Herlev Kommune, By og Kultur, klageberettigede organisationer og personer med en individuel, væsentlig interesse i sagen har i medfør af Forvaltningsloven [Justitsministeriet: ”Bekendtgørelse af lov om Forvaltning”, LBK nr. 433 af 22/04/2014, med senere ændringer] ret til aktindsigt. Afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen i medfør af § 42 i lov om miljøbeskyttelse [Miljø- og Fødevareministeriet: ”Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse”, LBK nr. 1218 af 25/11/2019, med senere ændringer] vedrørende forebyggelse og afhjælpning af forurening og støj, kan normalt ikke påklages til anden administrativ myndighed, hvis afgørelsen vedrører idrætsanlæg, fritidsklubber eller lignende fritidsaktiviteter. Det gælder dog efter § 23 miljøaktivitetsbekendtgørelsen [Miljø- og Fødevareministeriet: ”Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter”, Bek. nr. 844 af 23/06/2017], at afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen om midlertidig tilladelse til udvidede brugstider for kunstgræsbanen, Ederlandsvej 23 kan inden 4 uger fra sin meddelelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 93 i lov om miljøbeskyttelse. Eventuel klage skal være skriftlig ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og indsendes til Herlev Kommune. For at komme i betragtning skal klagen være kommunen i hænde ved klagefristens udløb senest den 15. juli 2020. Eventuelt civilretlig sagsanlæg skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven være anlagt inden 6 måneder efter denne afgørelse, dvs. senest den 16. december 2020, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Høring om vandløbsrestaurering af Tibberup Å

Hermed fremlægges projektet vandløbsrestaurering af Tibberup Å i offentlig høring.   

Tibberup Å har i statens vandområdeplan miljømålsætning om at skulle have god økologisk tilstand. Da vandløbet ikke lever op til dette mål, gennemføres der et restaureringsprojekt, der skal forbedre de fysiske forhold i udvalge strækninger af åen. Projektet er planlagt til udførelse i anden halvdel af 2020. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Ballerup, Gladsaxe, Furesø og Herlev kommuner.

Restaureringsprojektet kan læses her.

Høringssvar til projektet kan sendes til og med den 7. maj 2020. Høringssvar skal sendes til Furesø Kommune på mailadressen: bme@furesoe.dk  

Høring af Forslag til spildevandsplan for Herlev Kommune 2020-2029

Herlev Kommune har i henhold til § 32 i lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse 681 af 2. juli 2019, udarbejdet Forslag til spildevandsplan for Herlev Kommune 2020-2029.

Spildevandsplanen udgør det retligt bindende grundlag for kommunens administration af spildevandsområdet. Spildevandsplanen fastlægger også kommende kloakeringer, blandt andet kloakering af haveforeninger i Herlev og kloakering af et område ved Gl. Klausdalsbrovej.

Offentlig høring af forslaget
Forslag til spildevandsplan for Herlev Kommune 2020-2029 fremlægges til offentlig høring i 8 uger fra den 16. januar 2020. Forslaget kan læses her på Herlev Kommunes planportal eller som pdf her.

Høringssvar til forslaget kan indgives via planportalen. Høringssvar kan desuden sendes pr. e-mail til vandognatur@herlev.dk eller med post til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev. Høringssvar kan indgives til og med den13. marts 2020.

Indkomne høringssvar vil blive forelagt Herlev Kommunes Miljø, Klima- og Teknikudvalg, der vil vurdere, om det giver anledning til ændringer i forslaget.

Miljøvurdering
I henhold til § 10 i om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, lov nr. 1225 af 25. oktober 2018, skal kommunen vurdere, om planen kan få væsentlig indflydelse på miljøet, og om der skal udarbejdes en miljøvurdering.

Herlev Kommune vurderer, at planen ikke har væsentlige indvirkninger på miljøet, og at planen dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Vurderingen kan læses her.

Afgørelsen om ikke miljøvurderingskrav kan jævnfør lovens § 48 for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger, dvs. den 13. februar 2020. Klageberettigede er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. En klage skal indgives via klageportalen på klagenævnets hjemmeside: www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. for klager fra privatpersoner og 1.800 kr. for klager fra virksomheder og organisationer. For yderligere oplysninger, se Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

 

Tillæg til Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej er endeligt vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 11. december 2019 vedtaget tillæg til Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen danner rammen for 90 etageboliger og en mindre butik på den tidligere posthusgrund. Tillægget ændrer det ene byggefelts placering og forhøjer bebyggelsesprocenten fra 200 til 202 %. Tillægget er motiveret med et ønske om at muliggøre mindre lejligheder.

Se Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej

Indsigelser
Forslaget til lokalplantillæg har været i offentlig høring fra den 12. september til den 26. september 2019, samt i fornyet offentlig høring fra den 25. oktober til 8. november 2019. Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar. Begge svar omhandler områdets friarealer, som ændres som følge af det udvidede byggefelt. Den eksisterende Lokalplan 112 stiller krav om mindst 20 % friarealer. Det ændrede byggefelt medfører, at dele af friarealerne ikke placeres på terræn men etableres som altaner. Lokalplanens oprindelige krav til friarealernes omfang overholdes fortsat med tillægget til lokalplanen. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse
Se referat fra kommunalbestyrelsens møde den 11. december 2019.

Klagevejledning
Planen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af planen. Der kan derimod ikke klages over planens indhold.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digital selvbetjeningsløsning Klageportalen, som findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. Klage skal indsendes senest 4 uger efter, at planen er offentliggjort på www.plandata.dk.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager her: www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.
 

Lagt på hjemmesiden den 12. december 2019

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herlev Kommune 2020-2029

Herlev Kommune har udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herlev Kommune 2020-2029 som kan læses på Herlev Kommunes planportal via dette link..

Indsatsplanen er udarbejdet efter Naturstyrelsens udpegning af indsatsområder i Herlev Kommune hvorved kommunalbestyrelsen skal udarbejde en indsatsplan. Indsatsplanen indeholder ud over de udpegede områder en revidering af eksisterende indsatsplan for indvindingsoplandet til Kilde XIII og XIV.

Herlevs kommunalbestyrelse vedtog den 11. december 2019 at sende forslaget til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herlev Kommune 2020-2029 samt tilhørende miljøscreening i offentlig høring.

Indsatsplanen har været i offentlig høring fra den 12. december 2019 til og med den 5. marts 2020 (12 uger) og blev endeligt vedtaget d. 20. april 2020. 

Miljøvurdering
Herlev Kommune har efter Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, foretaget en vurdering af, at indsatsplanen udelukkende har en positiv indvirkning på miljøet på baggrund af en miljøscreening, som kan læses via dette link. Herlev Kommune konkluderer, at indsatsplanen dermed er undtaget fra kravet om miljøvurdering jf. lovens § 10. Miljøscreeningen har været i offentlig høring fra den 12. december til og med den 6. februar 2020 (8 uger).

Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2020-2029

Herlev Kommune har i samarbejde med borgere og nabokommuner igennem mange år bekæmpet den giftige plante, kæmpebjørneklo. Planten er giftig ved berøring og findes fortsat både i naturområder, langs vandløb, på industriarealer og i private haver.

Herlevs kommunalbestyrelse har den 13. november 2019 vedtaget at sende forslaget til Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2020-2029 i offentlig høring.

Forslaget er en justering af den gældende indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo, 2015-2025. Ændringerne omhandler den administrative praksis for kommunalt brug af selvhjælpehandlinger til bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2020-2029 kan læses på Herlev Kommunes nye planportal via dette link. Her er der også mulighed for at afgive høringssvar.

Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo er i offentlig høring fra den 29. november 2019 til og med den 24. januar 2020. Høringssvar til forslaget sker gennem høringsværktøjet på portalen via ovenstående link.

Når høringsperioden er afsluttet skal høringssvarene politisk behandles og indsatsplanen endeligt vedtages.

Oprettelse af nyt vandråd 2019-2020

Hermed opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand til senest den 15. november 2019 at anmode Herlev Kommune om at oprette et vandråd.

Lov om vandplanlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne skal således igen under eventuel inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats.

Efter bekendtgørelse om vandråd mv. (bek. nr. 1060 af 22/10/2019) skal kommunerne nedsætte vandrådene. Initiativet til at oprette vandråd skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf. De foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret, er;
- relevante landsækkende erhvervsorganisationer
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Lovens forarbejder nævner som eksempler på relevante erhvervsorganisationer Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som eksempler på landsdækkende grønne organisationer er nævnt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund og Friluftsrådet. Men også andre organisationer kan komme på tale.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

På den baggrund, og efter aftale med miljøministeren, opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til at anmode om, at der oprettes et vandråd.

Med udkastet til bekendtgørelse om vandråd skal kommunalbestyrelserne inden for de enkelte hovedvandoplande beslutte, at der skal oprettes et vandråd, hvis der er anmodet herom. Kommunerne aftaler desuden hvilken kommune, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet. Herlev Kommune ligger i de 2 vandoplande 2.4 Køge Bugt og 2.2 Isefjord/Roskilde Fjord. Sekretariatskommunerne for disse vandoplande forventes at være fundet inden den 15. november 2019, og vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside sammen med en tidsfrist for organisationernes og foreningernes indstilling af medlemmer til vandrådet.

Den kommunalbestyrelse, der varetager sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil herefter i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser indenfor hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer der kan være medlem af vandrådet.

Anmodning om oprettelse af vandråd kan ske til herlev Kommune, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev på tm@herlev.dk. Anmodning skal ske senest den 21. november 2019.

Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet om forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger.

Landzonetilladelse til etablering af en sø på Valnæsvej

Herlev Kommune har den 28. august 2019 givet tilladelse til, at der etableres en ny sø i landzone på Valnæsvej 19. Ved projektet etableres en ny sø i en del af en lavning på en mark, og i den øvrige del af lavningen terrænreguleres med overskudsjord fra etablering af søen. Tilladelsen kan påklages til Planklagnævnet indenfor 4 uger. 

Læs mere om projektet samt klagmulighed i tilladelsen.

Godkendelse af regulering af fællesprivat vandløb ved Obovej

Herlev Kommune har den 1. juli 2019 godkendt regulering af det fællesprivate rørlagte Obovej-vandløb. Ved reguleringsprojektet nedlægges vandløbets 40 m underføring af Herlev Ringvej, således at vandløbet fremover opdeles i en 285 m nordlig del og en 431 m sydlig del. Den nordlige del tilsluttes og afledes fremover via HOFORs regnvandsledninger i Mileparken til Sømose Å. Den sydlige del afledes uændret mod Harrestrup Å. Reguleringsprojektet gennemføres og afholdes af HOFOR i forbindelse med omlægning af vejafvandingsledninger i Herlev Ringvej forud for etablering af Hovedstadens Letbane.

Godkendelsen med klagevejledning kan læses her:

 

Herlev Kommune har den 1. juli 2019 desuden afgjort, at reguleringsprojektet ikke kræver miljøvurdering.

Afgørelsen med klagevejledning kan læses her:

 

 

 

Endelig vedtagelse af Kapacitetsplan for Harrestrup Å 2018 samt miljørapport

Kommunalbestyrelsen har den 11. juni 2019 tiltrådt Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å. Afgørelsen er truffet efter § 8 stk.1 i miljøvurderingsloven (LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. § 48 stk.4. Det vil sige at der alene kan klages over lovligheden eller gyldigheden af afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest den 11. juli 2019. Indgivelse af klage til nævnet skal ske ved brug af digital selvbetjening. Der opkræves gebyr for behandling af klagen jf. nævnets bestemmelser.

Læs kapacitetsplanen og miljørapporten her:

Høring om regulering af det fællesprivate vandløb Hørkær-Obovej

HOFOR ønsker at regulere det fællesprivate rørlagte vandløb på Hørkær og Obovej ved at nedlægge vandløbets underføring under Herlev Ringvej. I stedet tilsluttes en del af vandløbet HOFORs regnvandsledning.

Herlev Kommune forventer at godkende projektet. Berørte bredejere og alle med interesse i vandløbet har mulighed for at komme med indsigelser og bemærkninger til projektet til og med den 27. juni 2019.

Læs mere om høringen og om reguleringsprojektet.

Godkendelse af dræn, sø og overløb på Valnæsvej 19

Herlev Kommune har godkendt etablering af en ny sø, dræn samt et overløb fra søen til Tibberup Å på Valnæsvej 19.

Godkendelsen med klagevejledning kan læses her.