Høringer og afgørelser

Her offentliggør vi aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.

Fornyede tilladelser til Kagsåparkens Regnvandsanlæg

Gladsaxe og Herlev kommuner har den 9. oktober 2020 meddelt fornyet VVM-tilladelse samt tillæg til udledningstilladelse til Kagsåparkens Regnvandsanlæg.

Tilladelserne fastsætter nye tidsfrister for etablering af regnvandsanlægget, som nu skal være påbegyndt etableret senest i 2023 og afsluttet senest i 2027. De nye tidsfrister skyldes, at opstart af anlægsarbejdet har måtte udskydes til 2023. Udskydelsen skyldes, at materialekørsel til/fra regnvandsanlægget skal ske via Ring 3, hvor der ikke er plads før 2023 pga. anlægsarbejdet med Hovedstadens Letbane. 

Klagevejledning fremgår i tilladelserne.

Tilladelserne kan læses her:

Oprensning af vandhul ved Gråpilevej og Tibberup Å

Herlev Kommune har den 15. september 2020 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af et vandhul ved Gråpilevej og Tibberup Å.

Dispensationen kan læses her.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. 

Forslag til Lokalplan 117 er i fire ugers høring

Herlev kommunalbestyrelse har den 19. august 2020 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 117 for et boligområde i Grundejerforeningen Ålebrogaard i fire ugers offentlig høring fra den 26. august til den 23. september 2020. 

Lokalplanens indhold

I samarbejde med bestyrelsen i Grundejerforeningen Ålebrogaard har forvaltningen udarbejdet et forslag til Lokalplan 117 for et boligområde i Grundejerforeningen Ålebrogaard.

Forslag til lokalplan
Det er lokalplanens formål:
•    At udlægge området til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse.
•    At fastsætte rammerne for ejendommene i området således, at lokalplanen giver mulighed for at opføre et enfamiliehus i ét plan med en maksimal højde på fem meter, uden udnyttelig tagetage, og med en mindste grundstørrelse på 700 m2. 

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. Der kan etableres én bolig på hver parcel, og udstykning til dobbelthuse vil ikke være tilladt. Det vil fortsat være muligt at gennemføre udstykninger inden for lokalplanområdet, så længe grundstørrelserne overholder mindstekravet efter udstykning på 700 m2.

Ved opførelse af ny bebyggelse skal der anlægges mindst to parkeringspladser pr. ejendom. Parkering skal placeres på egen grund. 

Læs forslaget til lokalplanen
Forslag til Lokalplan 117 for et boligområde i Grundejerforeningen Ålebrogaard kan læses på Herlev Kommunes lokalplanportal under ”Forslag”.

Forslag til lokalplan 117

Miljøvurdering

Forvaltningen har screenet lokalplanen efter Miljøvurderingsloven. Med screeningen er det vurderingen, at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering, da lokalplanen kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, og i øvrigt ikke fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, der kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøscreening er offentliggjort sammen med lokalplanforslaget på lokalplanportalen. 

Kommunalbestyrelsens vedtagelse 

Lokalplanforslaget blev tiltrådt den 19. august 2020. Se referat fra kommunalbestyrelsens møde. 
 
Frist for bemærkninger 

Lokalplanforslaget er i høring fra den 26. august til den 23. september 2020. 
Indsigelser til planforslaget sker igennem høringsværktøjet på lokalplanportalen via lokalplanportal eller via borger.dk. 

Endelig vedtagelse

Når høringsperioden er afsluttet skal høringssvarene og den endelige lokalplan politisk behandles. Dette forventes at ske i Kommunalbestyrelsen i januar 2021.

Klagevejledning 

Efter endelig vedtagelse kan lokalplanen påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold. 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer kan klage, jf. planlovens § 59, stk. 1 og stk. 2. 

Eventuel klage skal oprettes på Klageportalen senest fire uger efter offentliggørelsen.

Kommunens afgørelse om ikke at miljøvurdere lokalplanforslaget kan påklages fire uger efter offentliggørelsen. 

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. 

Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. 

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager her: www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet 

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.
 

Lokalplan 120 Boligbebyggelse på Lyskær 13 B +C er vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 19. august 2020 vedtaget Lokalplan 120 Boligbebyggelse på Lyskær 13 B + C og tillæg nr. 17 til kommuneplan 2013-2025.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for 220-240 boliger i en bebyggelse som varierer i højden mellem 14 og 31 meter (4 - 10 etager) med en bebyggelsesprocent på maksimum 135. Der anlægges én parkeringsplads pr. bolig, da området ligger i stationsnært kerneområde til kommende letbanestop. Parkeringen placeres på terræn langs den interne adgangsvej rundt om bebyggelsen. Der anlægges to cykelparkeringspladser pr. bolig. Der fastlægges et fællesrum i stueetagen, et centralt gårdrum, en fælles tagterrasse samt private haver i stueetagen og altaner til boliger fra 1.sal og op.

Der er i forbindelse med lokalplanen indgået en udbygningsaftale om midler til etablering af sikker skolevej i form af cykelsti og fortov ellerlignende tiltag til samme formål i forbindelse med eller langs Lyskær.

Læs Lokalplan 120 

Høringssvar
Forslaget til lokalplan 120 har været i offentlig høring i otte uger fra den 26. februar til den 22. april 2020. Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse 
Lokalplan 120 Boligbebyggelse på Lyskær 13 B + C er tiltrådt med 14 stemmer for (A, C, V) og 3 stemmer imod (F, Ø). Socialistisk Folkeparti (F) og Enhedslisten (Ø) stemmer imod pga manglende hensyn til kolonihaverne og idet byggeprocenten hæves fra 100 til 135%, den maximale byggehøjde hæves fra 22 til 31 meter, max antal etager hæves fra 6 til 10 etager samt det manglende krav om solceller og genanvendelse af regnvand.

Se referat fra kommunalbestyrelsens møde den 19. august 2020

Klagevejledning
Planen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af planen. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digital selvbetjeningsløsning Klageportalen, som findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. Klage skal indsendes senest 4 uger efter, at planen er offentliggjort på www.plandata.dk. Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager her: www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Lagt på hjemmesiden den 25. august 2020

Afgørelse af VVM screening for etablering af Kunstgræsplæne

Byplan, Center for By og Kultur, Herlev Kommune, har den 20. august 2020 modtaget ansøgning til screeningsafgørelse (VVM) for etablering af Kunstgræsbane ved B73s baner på Ederlandsvej 23.

Byplan, Center for By og Kultur, har på baggrund af screeningen truffet afgørelse om, at etableringen af kunstgræsplænen ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er VVM-pligtigt, og kan gennemføres uden VVM-tilladelse.

Se Afgørelsen her

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Se Miljøscreeningsskema her

Se bilag med Kunstgræsbanes areal her

Se bilag med støjberegning her

Se bilag med lysberegning her

Teksten er lagt på hjemmesiden den 20. august 2020

Afgørelse af VVM screening for etablering af Hybridgræsplæne

Byplan, Center for By og Kultur, Herlev Kommune, har den 17. august 2020 modtaget ansøgning til screeningsafgørelse (VVM) for etablering af Hybridgræsbane ved B73s baner på Elverhøjen 64.

Byplan, Center for By og Kultur, har på baggrund af screeningen truffet afgørelse om, at etableringen af Hybridgræsplænen ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er VVM-pligtigt, og kan gennemføres uden VVM-tilladelse.

Se Afgørelsen her

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Se Miljøscreeningsskema her

Se bilag med Hybridbanes areal her

Se bilag A11 topdressing på Hybridbane her

Se bilag A12 Hybridgræs her

Teksten er lagt på hjemmesiden den 20. august 2020

 

Restaureringsprojekt i Tibberup Å godkendt

Herlev, Furesø, Ballerup og Gladsaxe kommuner har den 12. august 2020 godkendt et vandløbsrestareringsprojekt i Tibberup Å. Restaureringsprojektet omfatter 10 konkrete tiltag på strækningen fra Smørmosen til Søndersø. Restaureringsprojektet udføres som del af vandområdeplanen. Godkendelsen af projektet er i forhold til vandløbslovens og naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Se godkendelse efter vandløbsloven samt bilag.

Se dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 samt bilag.

Klagevejledninger fremgår af afgørelserne.

Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019

Kommunalbestyrelsen har den 17. juni 2020 vedtaget Planstrategi 2019: fremgang og fællesskab i en bæredygtig by.

 

Planstrategiens vision og formål

Planstrategien er kommunalbestyrelsens strategi og vision for, hvordan vi sammen udvikler Herlev Kommune fysisk. Det er en strategi for, hvordan vi skal udvikle byen i en mere bæredygtig retning – socialt, miljømæssigt og økonomisk.

Planstrategi 2019 skal sørge for en fremtidig byudvikling af Herlev, der understøtter fremgang og fællesskab for borgerne i en grøn bæredygtig by med plads til både boliger og erhverv.

Dette sker gennem fokus på tre temaer og indsatsområder i byudviklingen:

 

Fremgang og fællesskab for borgerne

• Blandet by

• Mødesteder

• Attraktive byområder

 

Grøn bæredygtig by

• Modvirke klimaforandringer

• Rekreativt regnvand

• Grøn mangfoldighed

 

By med plads til både boliger og erhverv

• Byliv

• Virksomheders næromgivelser

• Mobilitet

 

Høringssvar

Forslag til Planstrategi 2019 har været i offentlig høring i otte uger fra den 4. marts 2020 til den 29. april 2020. I perioden er der kommet ind otte høringssvar.

 

Det vedtog kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen vedtog en række ændringer i planstrategien ved behandlingen på mødet den 17. juni 2020. Oversigt over ændringerne samt referat fra kommunalbestyrelsesmødet den 17. juni 2020 kan findes under dagsordener og referater.

 

Klagevejledning

Planen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af planen. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digital selvbetjeningsløsning Klageportalen, som findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. Klage skal indsendes senest 4 uger efter, at planen er offentliggjort på www.plandata.dk. Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager her: www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

 

Endelig vedtagelse af Spildevandsplan for Herlev Kommune 2020 -2029

Herlev Kommunalbestyrelse har den 22. juni 2020 endeligt vedtaget Spildevandsplan for Herlev Kommune 2020 - 2029.

Spildevandsplanen kan læses her.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3.

Vedtagelsen af spildevandsplanen kan indbringes for en domstol jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder, efter at beslutningen er offentliggjort.

Lokalplan 123 for 4 boliger på Gammel Klausdalsbrovej 462 er vedtaget

Lokalplan 123 for 4 boliger på Gammel Klausdalsbrovej 462 er endeligt vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 17. juni 2020 vedtaget Lokalplan 123 for 4 boliger på Gammel Klausdalsbrovej 462.

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre fire boliger i to etager i 8,5 meters højde og med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Der etableres en fælles have, private terrasser og altaner. Der anlægges to parkeringspladser pr. bolig samt plads til affaldshåndtering og cykelparkering.

Læs Lokalplan 123 her

Høringssvar

Forslaget til lokalplan 123 har været i offentlig høring i fire uger fra den 18. april til den 16. maj 2020. Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse

Lokalplan 123 er for 4 boliger på Gammel Klausdalsbrovej 462 er tiltrådt med 14 stemmer for (A, C, V) og 3 stemmer imod (F, Ø). 1 undlod at stemme (O). Socialistisk Folkeparti (F) og Enhedslisten (Ø) stemmer imod, idet der bør stilles krav om etablering af solvarme/solcelleanlæg på taget og krav om genanvendelse af regnvand.

Se referat fra kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2020.

Klagevejledning

Planen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af planen. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digital selvbetjeningsløsning Klageportalen, som findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. Klage skal indsendes senest 4 uger efter, at planen er offentliggjort på www.plandata.dk. Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager her: www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Lagt på hjemmesiden den 22. juni 2020

Offentliggørelse af tilladelse til midlertidig udvidelse af brugstider for kunstgræsbanen, Ederlandsvej 23 i Herlev

På baggrund af ansøgning fra Herlev Kommune, Center for By og Kultur den 6. juni 2020 og supplerende bemærkninger den 10. juni 2020, har miljømyndigheden, Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø den 17. juni 2020 meddelt tilladelse til midlertidig udvidelse af brugstiderne for kunstgræsbanen, Ederlandsvej 23 i Herlev. Tilladelsen kan ses ved at klikke på linket: Tilladelse til midlertidig udvidede brugstider for kunstgræsbanen, Ederlandsvej 23

Klagevejledning
Herlev Kommune, By og Kultur, klageberettigede organisationer og personer med en individuel, væsentlig interesse i sagen har i medfør af Forvaltningsloven [Justitsministeriet: ”Bekendtgørelse af lov om Forvaltning”, LBK nr. 433 af 22/04/2014, med senere ændringer] ret til aktindsigt. Afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen i medfør af § 42 i lov om miljøbeskyttelse [Miljø- og Fødevareministeriet: ”Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse”, LBK nr. 1218 af 25/11/2019, med senere ændringer] vedrørende forebyggelse og afhjælpning af forurening og støj, kan normalt ikke påklages til anden administrativ myndighed, hvis afgørelsen vedrører idrætsanlæg, fritidsklubber eller lignende fritidsaktiviteter. Det gælder dog efter § 23 miljøaktivitetsbekendtgørelsen [Miljø- og Fødevareministeriet: ”Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter”, Bek. nr. 844 af 23/06/2017], at afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen om midlertidig tilladelse til udvidede brugstider for kunstgræsbanen, Ederlandsvej 23 kan inden 4 uger fra sin meddelelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 93 i lov om miljøbeskyttelse. Eventuel klage skal være skriftlig ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og indsendes til Herlev Kommune. For at komme i betragtning skal klagen være kommunen i hænde ved klagefristens udløb senest den 15. juli 2020. Eventuelt civilretlig sagsanlæg skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven være anlagt inden 6 måneder efter denne afgørelse, dvs. senest den 16. december 2020, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Høring om vandløbsrestaurering af Tibberup Å

Hermed fremlægges projektet vandløbsrestaurering af Tibberup Å i offentlig høring.   

Tibberup Å har i statens vandområdeplan miljømålsætning om at skulle have god økologisk tilstand. Da vandløbet ikke lever op til dette mål, gennemføres der et restaureringsprojekt, der skal forbedre de fysiske forhold i udvalge strækninger af åen. Projektet er planlagt til udførelse i anden halvdel af 2020. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Ballerup, Gladsaxe, Furesø og Herlev kommuner.

Restaureringsprojektet kan læses her.

Høringssvar til projektet kan sendes til og med den 7. maj 2020. Høringssvar skal sendes til Furesø Kommune på mailadressen: bme@furesoe.dk  

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herlev Kommune 2020-2029

Herlev Kommune har udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herlev Kommune 2020-2029 som kan læses på Herlev Kommunes planportal via dette link..

Indsatsplanen er udarbejdet efter Naturstyrelsens udpegning af indsatsområder i Herlev Kommune hvorved kommunalbestyrelsen skal udarbejde en indsatsplan. Indsatsplanen indeholder ud over de udpegede områder en revidering af eksisterende indsatsplan for indvindingsoplandet til Kilde XIII og XIV.

Herlevs kommunalbestyrelse vedtog den 11. december 2019 at sende forslaget til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herlev Kommune 2020-2029 samt tilhørende miljøscreening i offentlig høring.

Indsatsplanen har været i offentlig høring fra den 12. december 2019 til og med den 5. marts 2020 (12 uger) og blev endeligt vedtaget d. 20. april 2020. 

Miljøvurdering
Herlev Kommune har efter Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, foretaget en vurdering af, at indsatsplanen udelukkende har en positiv indvirkning på miljøet på baggrund af en miljøscreening, som kan læses via dette link. Herlev Kommune konkluderer, at indsatsplanen dermed er undtaget fra kravet om miljøvurdering jf. lovens § 10. Miljøscreeningen har været i offentlig høring fra den 12. december til og med den 6. februar 2020 (8 uger).