Byplanlægning

Her kan du læse om kommuneplan, planstrategi, lokalplaner, miljøvurdering af programmer m.m.

Kommuneplan

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for Herlev Kommunes udvikling i de kommende 12 år.

Herlev Kommunes Kommuneplan 2013-2025 er fra oktober 2014.

Nogle gange vedtages der et tillæg til kommuneplanen for at muliggør en anden planlægning, end den som kommuneplanen tillader. Du kan se en oversigt over de tillæg, som er vedtaget siden sidste kommuneplan her:

Oversigt kommuneplantillæg

Planstrategi

Planstrategien er kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for den fysiske udvikling af Herlev Kommune. Strategien bygger dermed dels på visionen for kommunens udvikling, dels på den udvikling der sker i kommunen og i samfundet omkring os.

Kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år. Med strategien beslutter kommunalbestyrelsen, blandt andet i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

Planstrategi 2019 – ”Fremgang og fællesskab i en bæredygtig by” er kommunalbestyrelsens strategi og vision for, hvordan vi sammen udvikler Herlev Kommune fysisk. Det er en strategi for, hvordan vi kan udvikle byen mere bæredygtigt – socialt, miljømæssigt og økonomisk. 

Lokalplaner

En lokalplan er en detaljeret beskrivelse for et område i kommunen.  

Alle Herlev Kommunes lokalplaner samt de ældre byplanvedtægter kan findes på Herlev Kommunes Lokalplanportal.

Miljøvurdering

Der skal som udgangspunkt altid gennemføres miljøvurderinger forud for beslutninger, der kan påvirke miljøet væsentligt.

En miljøvurdering omfatter en vurdering af sandsynlige, væsentlige miljøbelastninger ved gennemførelse af en plan eller et program.

Miljøvurdering af konkrete projekter (tidligere VVM) foretages for anlægsprojekter, inden bygherre får tilladelse til at gå i gang med projektet.

Afgørelser om miljøvurderinger annonceres her på hjemmesiden under Høringer og Afgørelser.

Center for By og Kultur

Team Byplan