Midlertidigt forbud mod besøg på Herlevgaard Center

Der er desværre konstateret flere tilfælde af coronavirus blandt beboere og ansatte på Herlevgaard Centret.

Derfor har Herlev Kommune fået påbud om, at der ikke må aflægges besøg på plejecentret. Påbuddet er givet af Styrelsen for Patientsikkerhed og gælder fra den 27. december og indtil videre til den 1. marts 2021.

Beboerne på plejecentret har ikke mulighed for at få besøg, med mindre der er tale kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende.

Steder, der er omfattet af besøgsforbuddet

Det midlertidige besøgsforbud omfatter indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over, samt udearealer, som ligger på plejecentrets område.

Personer, der er omfattet af besøgsforbuddet

Det midlertidige besøgsforbud regulerer alene udefrakommende personers besøg på plejecentret. Pårørende til en tidligere beboer, som er afgået ved døden, anses ikke for besøgende, hvis de indfinder sig på plejecentret med det formål at afhente ejendele, som har tilhørt den pågældende beboer.

Ansatte på plejecentret og personer, der indfinder sig på plejecentret for at levere varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling, anses endvidere ikke for besøgende.

Beboere på plejecentret anses heller ikke for besøgende, og besøgsforbuddet regulerer ikke beboernes forhold på plejecentret, herunder eksempelvis beboernes mulighed for at tage på besøg el.lign. uden for plejecentret.

Undtagelser fra besøgsforbuddet

Besøg i kritiske situationer

Det midlertidige besøgsforbud omfatter ikke kritiske situationer i den del af boligen, som beboeren selv råder over, på Lærkegaard Centret. Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person.

Ved kritiske situationer forstås endvidere nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsforbuddet og dermed har et helt særligt behov for besøg. Erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, vil ikke alene være afgørende for, om der kan aflægges besøg hos en beboer. Beslutning om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelsen.

Med ’nære pårørende’ forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje fx forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som beboeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nærmeste pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af institutionsledelsen.

Besøg fra den nærmeste pårørende

Det er endvidere tilladt for beboeren at have besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, fra den nærmeste pårørende til en beboer på Lærkegaard Centret. Med ’den nærmeste pårørende’ forstås fx beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.