Ny kommuneplan med plads til flere Herlevborgere og grønne områder

Publiceret 22-01-2024

Herlev er inde i en rivende udvikling. Der er befolkningstilvækst og gamle erhvervskvarterer omdannes til boligområder. En ny kommuneplan sætter rammerne for de næste 12 år og har fokus på grønne områder og klimatilpasning.

Herlev by

Indbyggertallet i Herlev Kommune nærmer sig 30.000 og det forventes, at der i 2032 er godt 33.000 Herlevitter.

En sådan udvikling kræver byplanlægning. Til at sætte rammerne for den fysiske udvikling af byen de kommende år vedtog en enig kommunalbestyrelse den 17. januar Kommuneplan 2023 – 2035.

Borgmester Thomas Gyldal Petersen mener, at man med den nye kommuneplan får et godt redskab til at gøre Herlev til et endnu mere attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed.

”Vi kan glæde os over den stigende og positive interesse for at udvikle i Herlev. I bymidten er renovering og udvidelse af bymidtecenteret samt opførelse af nye boliger i fuld gang. Letbanen lægger an til at kunne køre langs Ring 3. Indbyggertallet vokser i rask fart, og erhvervslivets interesse for byen er tilsvarende stor”, siger Thomas Gyldal Petersen.

Med Kommuneplanen muliggøres flere nye boliger i byudviklingsområderne, særlig i udbygningen af erhvervskvarteret. Sammen med kommuneplanen vedtog kommunalbestyrelsen 17. januar en udviklingsplan under navnet ”Udviklingsplan for Marielund”.

Frem mod 2040 vil et nyt område med mange nye boliger og byrum skyder op i skøn forening med erhvervslivet. Det vil skabe skabe grobund for mangfoldighed og nye fællesskaber.

Borgmesteren og kommunalbestyrelsen understreger samtidig, at det er vigtigt at udviklingen bygger videre på det gode fundament, som Herlev er grundlagt på.

 ”I arbejdet med udviklingen af Herlev de kommende år, er det vigtigt, at vi gør os umage med, at de værdier, der kendetegner Herlev i dag, også bliver en del af fremtiden, siger Borgmester Thomas Gyldal Petersen.

Plads til det grønne

I Kommuneplan 2023 - 2035 stilles krav til udviklingen, så vi sikrer, at nye boligområder får lys, luft og grønne områder. I Herlev skal byens rum skabe fællesskab og tryghed gennem et aktivt byliv, så det bliver muligt at mødes på tværs af generationer, geografi og kultur. Byens rum skal tilgodese særlige behov og mangfoldighed samt rumme udfoldelsesmuligheder for alle.

”Kommuneplanen har fokus på at sikre adgang til natur og grønne områder. Vi skal værne om naturen og den biologiske mangfoldighed, og derfor skabes der med kommuneplanen rammer for mere natur i forbindelse med nybyggeri, og nærheden til de grønne områder fastholdes”, siger Thomas Gyldal Petersen.

I den kommende planperiode vil Herlev Kommune arbejde for, at man som borger i Herlev oplever en grøn kommune med parker af forskellig karakter og størrelse, vejtræer, grønne tage, facadebeplantning, grønne vejkanter med videre.

Kommunalbestyrelsen har med kommuneplanen desuden sat fokus på, at Herlev skal være robust overfor de klimaforandringer, der kan ramme både nu og i fremtiden. For Herlev er det i særlig grad væsentligt at styre, hvor vandet løbet hen, når der er skybrud eller længerevarende regn.

Seks temaer

Kommuneplanen er inddelt i seks overordnede temaer, der understøtter visionen ved at sætte rammerne for den fremtidige udvikling gennem retningslinjer for arealanvendelsen, og dermed lokalplanlægningen. De seks temaer er: 1) Struktur, 2) Byens natur, 3) Byliv og boliger, 4) Trafik og mobilitet, 5) Erhverv og detailhandel, 6) Klima og Miljø.

Læs Kommuneplan 2023 – 2035