Fokus på forebyggelse af ulykker i trafikken

Publiceret 18-01-2024

Kommunalbestyrelsen i Herlev har vedtaget en ny trafiksikkerhedsplan, der skal styrke sikkerheden for alle trafikanter på veje og stier i Herlev. Borgerne er kommet med bidrag, der er indarbejdet i planen.

Onsdag aften den 17. januar vedtog Herlev kommunalbestyrelse Trafiksikkerhedsplan for 2024-2028. 

Planen udstikker rammerne for de kommende års indsatser på trafiksikkerhedsområdet. Den giver et overblik over forslag og indsatser, til hvordan Herlev Kommunes vision og målsætning virkeliggøres, så trafikken er sikker og tryg at færdes i for alle trafikanter. 

Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet på baggrund af analyser af ulykker og udpegning af ulykkesbelastede steder i kommunen. Desuden indgår borgerhenvendelser omkring trafiksikkerhed og tryghed i udpegning af projekter, som kan øge sikkerheden. 

Planen fokuserer på de områder, hvor kommunen har en formodning om, at det vil have størst effekt i forhold til at forhindre ulykker.  

Kommunen har udvalgt fem indsatsområder for at konkretisere og målrette arbejdet med at øge sikkerheden og trygheden. De fem indsatsområder er: krydsulykker, ulykker med lette trafikanter, ulykker med unge bilførere, skoleveje og strækninger med høje hastigheder. 

Indsatsområderne er udpeget på baggrund af analyser af ulykker og udpegning af ulykkesbelastede steder. Skoler og daginstitutioner er også blevet spurgt om, hvor de oplever udfordringer, hvilket også indgår i udpegning af tryghedsskabende projekter.   

Borgernes bidrag 

Henvendelser fra borgere om problemer i trafikken, for eksempel for høj fart, uhensigtsmæssig parkering, manglende cykelfaciliteter og problematisk adfærd blandt trafikanter, er også indarbejdet i trafiksikkerhedsplanen og bidrager til at sikkerheden i trafikken kan øges. 

Udkastet til Trafiksikkerhedsplan 2024-2028 var i otte ugers høring i perioden den 18. september til den 5. november 2023. I den periode blev der også afholdt et borgermøde den 3. oktober 2023. Udkastet var offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvor alle interesserede kunne indsende høringssvar pr. mail. Forvaltningen har modtaget 12 høringssvar og 11 input fra borgermødet. 

Trafiksikkerhedsplanen er justeret ud fra høringssvar. Justeringerne er foretaget i projekterne og omhandler blandt andet følgende: 

  • Projektet om etablering af cykelstier på den nordlige del af Grønsvinget er blevet udvidet, så det også omfatter cykelstier på den sydlige del Grønsvinget samt Ålbrobuen.
  • At fodgængere skal tilgodeses i forhold til grøntid, hvor det er muligt og hvor forholdene tillader det, under projekt om Tiltag i kryds.
  • At der også skal ses på muligheder for at tilføje en rampe til at trække en cykel over Den Blå Stibro under projekt om Kortlægning af eksisterende stier for cykeltrafik og gående.
  • At det er tydeliggjort, at idrætsfaciliteterne på Elverhøjen er med under projekt om Forbedring af sikkerhed og tryghed for de lette trafikanter ved skolen og idrætsfaciliteterne på Elverhøjen.
  • At lette trafikanter – dvs. fodgængere, cyklister og knallerter - er tilføjet som målgruppe under Kampagner om adfærd.

Læs Trafiksikkerhedsplan 2024-2028