Trivslen blandt skoleeleverne er stabiliseret

Publiceret 16-06-2023

Mens trivslen blandt skoleeleverne fortsat falder på landsplan, viser trivselsmålingen blandt eleverne i Herlevs skoler ikke samme tendens.

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Marco Damgaard håber, at det skyldes de tiltag, der er søsat i kommunen for at vende den negative spiral. 

I Herlev Kommune er der de senere år iværksat en række tiltag med fokus på skoleelevernes trivsel. Det er gjort i erkendelse af, at en af tidens helt store udfordringer, ikke bare i Herlev men i samfundet generelt, har været, at et stigende antal børn og unge ikke trives.

Børne og undervisningsministeriet har for nylig offentliggjort den årlige trivselsmåling, der måler på fire forskellige trivselsindikatorer: Faglig trivsel; social trivsel; støtte og inspiration; ro og orden.

Målingen foretages blandt eleverne i 4. til 9. klasse, og svarerne viser, at andelen af elever med højest generel trivsel har været støt faldende, siden man begyndte målingerne i 2015. 

Sådan har det også været i Herlev. Men dette års måling viser en opbremsning i den faldende tendens. Udviklingen i andelen af elever med højest generel trivsel er gået fra 85,5 % i skoleåret 2021/2022 til 85% i skoleåret 2022/2023. Til sammenligning har der på landsplan har været et fald i trivslen på 1,4 procentpoint.

Se trivselsmålingen

Vi skal videre

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Marco Damgaard (S) understreger, at det er svært at drage for mange konklusioner ud fra et enkelt års måling. Men han håber, at stabiliseringen er udtryk for, at der er arbejdet med flere tiltag, der skal højne elevernes trivsel.

– Vi har søsat en del initiativer, der handler om at forbedre elevernes trivsel. Jeg er i den forbindelse glad for, at målingen viser, at vi ikke er faldet yderligere, men har stabiliseret tallet for generel trivsel blandt eleverne. Når det så er sagt, så er det stadig ikke godt nok. Vi ligger fortsat under landsgennemsnittet. Derfor skal vi videre med de gode initiativer, så endnu flere elever i Herlev trives, siger Marco Damgaard.

Et vigtigt element i det videre arbejde med trivslen, mener han, ligger i det samarbejdsforum, der hedder Sammen om Skolen. Her sidder forældre, medarbejdere, fagforeninger, skoleledere, politikere og elever sammen og arbejder på at finde gode løsninger.

– I den forbindelse spiller det en stor rolle, at vi har skabt et fælles elevråd på tværs af kommunens skoler. Vi er nødt til at arbejde endnu mere med elevinddragelse. Elevrådet er superengageret og har sat mange ting på dagsordenen. For eksempel er vi ved uddanne arbejdsmiljørepræsentanter blandt eleverne ude på skolerne. De får et kursus på ungdomsskolen, og de skal så sætter undervisningsmiljøet på dagsordenen. De skal pege på, hvad der skal til for at få en bedre trivsel på deres skole, siger Marco Damgaard.

Fællesskaber på tværs

Formand for Herlev Kommunes fælles elevråd Mathias Agtbøl Johansen mener, at sociale arrangementer på tværs af Herlevs skoler og på tværs af årgange er med til at højne trivslen blandt eleverne.

– Der sker gode ting i form af elevinddragelse i forhold til, hvordan vi vil forme Herlevs skoler i fremtiden. I fælleselevrådet arbejde vi med, hvordan vi får relationer på tværs på de enkelte skoler og på tværs af skolerne. Jeg har indtryk af, at mange af skolerne har lavet tiltag, der handler om trivsel, siger Mathias Agtbøl Johansen.

Han nævner sin egen skole, Kildegårdskolen, som eksempel.

– På min skole har vi indført en trivselsuge. Det betyder, at vi i udskolingen har en hel uge, hvor man hver dag laver en ny ting med de andre klasser på ens årgang. Så er man for eksempel på Den Blå Planet en dag og så videre. Så lærer man hinanden bedre at kende. Det sociale er essentielt ikke bare for trivslen, men også for den faglige udvikling. Trives man ikke, så har man ofte sværere ved at lære ting, siger elevrådsformanden.

Når det handler om trivsel, så mener han og elevrådet også, at det er vigtigt, at man støtter elever med særlige behov.

– Det er vigtigt for hele klassens trivsel, at de der har brug for det, får støtte. Og så skal vi have en praksisfaglig og virkelighedsnær undervisning, siger Mathias Agtbøl Johansen.

Gode lærerkræfter

Kommunen har også investeret i et nyt system, der hedder Børn og Ungeliv. Det handler om at måle og samle data, der kan understøtte arbejdet mede trivsel. Det implementeres gennem sundhedsplejen.

– Trivsel handler ikke kun om undervisningen. Det handler også om, du som elev får det rigtige at spise, har du fået nok søvn, har du venner og så videre. Trivsel handler om det hele barn. Det kan det her system hjælpe os med at få overblik over, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Marco Damgaard (S).

Formanden påpeger også, at Børne- og Uddannelsesudvalget sammen med skoleledelserne har sat fokus på at nedbringe sygefravær blandt personalet og samtidig fastholde dygtige lærer- og pædagogkræfter.

– Vi ved at en af de væsentlige faktorer for elevernes trivsel er, at der er faste og dygtige medarbejdere. Det glæder mig, at vi har stabiliseret sygefraværet og på nogle af skolerne er personaleomsætningen faldet. Samtidig kan vi se, at vi kan tiltrække nye dygtige lærere og pædagoger til de ledige stillinger, siger Marco Damgaard.

Formand for Herlev Lærerforening, Jens Lunden, mener også, at hans medlemmer er en væsentlig del af den ligning, der hedder trivsel.

– Vi har i samarbejde med kommune kigget på ting, som vi mener kan øge trivslen. Vi har blandt andet blevet enige om en styrkelse af klasselærerrollen og et introduktionsprogram for nyuddannede lærere. Det handler om lærerrollen, men det skulle jo meget gerne smitte af på elevernes trivsel, siger Jens Lunden.

Støtte og inspiration over gennemsnit

På en af trivselsindikatorerne ligger Herlev over landsgennemsnittet. Det er den indikator der hedder ”støtte og inspiration”. Den omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte. Her ligger 55,2%, mens landsgennemsnittet er på 54,2%.

For yderligere information om trivselsmålingen og arbejdet med trivsel i Herlevs skoler, kontakt presse- og kommunikationskonsulent Thomas Kokholm på telefon: 21383465 eller email: HK55981@herlev.dk