Samlet kommunalbestyrelse bag budgetaftale for 2023

Publiceret 21-09-2022

I en udfordrende tid har samtlige partier fundet sammen om markant løft af det specialiserede socialområde.

Herlev Kommunalbestyrelse er nået til enighed om en budgetaftale for 2023, der både holder sig inden for rammerne sat af KL og regeringen – og finder midler til at skabe bedre forhold for børn, unge og familier med særlige behov.

10 millioner kroner tilføres der i 2023 det specialiserede socialområde, i et samlet budget, der er vokset med i alt 11 millioner kroner i forhold til året før.

Kommunalbestyrelsen anerkender dermed, at navnlig det specialiserede børneområde de seneste år har været under stort pres. Svaret på dette pres er en prioritering og kvalificering af den tidlige og forebyggende indsats, så alle børn og unge i Herlev sikres de bedst mulige forudsætninger for en tryg og god opvækst. Det skal ske gennem den rette opsporing, vejledning og behandling af børn og unge med særlige behov.

Som led i den generelle prioritering af børn og unge i Herlev er der i budgetaftale 2023 også fundet midler til styrkede nomineringer i kommunens dagtilbud, at værne om folkeskolen og styrke elevernes undervisningsmiljøer samt at skabe nye muligheder og aktiviteter for byens unge.

Fokus på velfærd og rekruttering af medarbejdere

I budgetaftalen er der ligeledes fokus på velfærdsområderne i form af et yderligere løft af sundheds- og ældreområdet samt en styrket rekrutterings- og fastholdelsesindsats, så der er den nødvendige, kvalificerede medarbejderressource på velfærdsområderne.

Også en borgerrådgiver har kommunalbestyrelsen afsat midler til, i henhold til kommunestyrelsesloven § 65 e. Borgerrådgiveren bliver et uvildigt bindeled mellem borger og kommune og skal bl.a. understøtte, at der ydes god og korrekt service over for borgerne.

Endelig er der i budgetaftalen for 2023 indgået aftale om indsatser, der i endnu højere grad skaber et arbejdsmarked i Herlev, der er for alle, styrker kommunens samarbejde med civilsamfundet – samt sætter yderligere fart på den grønne omstilling. Med budget 2023 genindføres også byggesagsgebyret på fritagede områder.

Bred og ansvarlig aftale

At det er et godt forhandlingsresultat, kommunalbestyrelsens parter er nået frem til, giver borgmester Thomas Gyldal Petersen (A) utvetydigt udtryk for:

”Socialdemokratiet er tilfredse med, at vi i en økonomisk udfordrende tid har indgået en bred aftale med alle kommunalbestyrelsens partier, som ansvarligt overholder de økonomiske rammer og holder skatten i ro. Det har krævet stramme prioriteringer, der vil kræve meget af kommunens medarbejdere.

”Vi er derfor glade for, at det i forhandlingerne blandt andet er lykkedes at forbedre det administrative budgetforslag på skoleområdet med 1,4 mio.kr., daginstitutionernes økonomi med 2,6 mio. kr., ældreområdet med 2 mio. kr., børn med særlige behov med 11,2 mio. kr., fremrykke klimainvesteringer for 3 mio. kr. samt afsætte en pulje på 2 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Et økonomisk ansvarligt budget, der investerer i vores fælles velfærd. Tak til alle partier for konstruktive forhandlinger og et stærkt resultat for Herlev.”

Alle partier i kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen og glæder sig over resultatet:

Henrik Hilleberg (C) udtaler: ”Konservative gik til forhandlingerne med tre klare mål, nemlig at styrke fagligheden i vores skoler, ansætte flere pædagoger i daginstitutionerne og sikre, at der ikke skæres ned på det specialiserede område for især børn. Det lykkedes for os at sikre de ting, og derfor er vi selvfølgelig også rigtigt glade for aftalen. Vi får flere to-lærer timer i skolerne samtidig med, at vi også kigger på en yderligere afkortning af skoledagen. Vi opnormerer i daginstitutionerne, så der kommer flere pædagoger omkring vores børn, og så sikrer vi også – i modsætning til langt de fleste andre kommuner – at der ikke skæres på det specialiserede børneområde.”

Marianne Dithmer (Ø) udtaler: ”Årets budgetforhandlinger var i udgangspunktet de sværeste, vi i Enhedslisten Herlev hidtil har været en del af. Med et specialiseret socialområde uden finansiering fra Christiansborg og en økonomisk meget begrænset ramme, så vi ind i et budget for 2023 med væsentlige nedskæringer. Derfor er vi rigtig glade for, at det blandt andet lykkedes Enhedslisten: At finde midler så besparelserne kunne begrænses ved at genindføre byggesagsgebyrerne, så behandlingen af byggesager ikke tager penge fra velfærden. At få besparelser der vil ramme børn, familier og ældre i udsatte positioner samt skoler og daginstitutioner ud af sparekataloget. I samarbejde med de øvrige partier at prioritere grønne energitiltag NU! Ved at fremrykke investeringer til 2022. Og endelig, med armene op over hovedet, at få en uvildig borgerrådgiver til kommunen, som vi har kæmpet for siden vi blev valgt ind i 2018.”

Betina Skovby (F) udtaler: ”Jeg er stolt! Denne budgetaftale er for børnene, deres familier og den faglighed, der skal sikre kvaliteten i vores daginstitutioner og skoler. Når SF siger minimumsnormeringer, så mener vi det, og med denne budgetaftale tager vi endnu et skridt mod reelle minimumsnormeringer. 2 mio. kr. til institutionerne og de værste rammebesparelser er droppet på hele vores velfærdsområde. Herlev skal være en attraktiv arbejdsplads, og derfor er jeg virkelig glad for, at vi har afsat penge til uddannelse og fastholdelse af vores dygtige medarbejdere”

Deniz Kücükavci (B) udtaler: ”Vi i Radikale Venstre er særlig glad for midlerne til en særlig indsats for unge, som er truet af spiseforstyrrelser eller har andre psykiske problemer. De Radikale er også glade for, at der nu kan blive igangsat mere uformelle kulturaktiviteter i Bymidten for unge mellem 18 og 23 år, som ikke rigtig finder sig til rette i de etablerede kultur- og idrætstilbud. Også fremrykningen af investeringer i solceller, energirenoveringerne af de kommunale bygninger, og den grønne indkøbsstrategi vækker glæde hos de radikale, og det samme gør indsatsen for at rekruttere og fastholde dygtige kommunale medarbejdere.”

Læs budgetaftalen her

Billedtekst: Viceborgmester Lars Mann Pedersen (A) var også med i forhandlingerne, men var optaget af et andet møde, da billedet blev taget.