Miljøtilsyn på virksomheder

Her kan du finde oplysninger om miljøtilsyn på virksomheder

Hvilke virksomheder skal have miljøtilsyn?

Virksomheder på Miljøstyrelsens liste over godkendelsespligtige virksomheder skal miljøgodkendes af kommunen.

Hvad er et miljøtilsyn?

Herlev Kommune lægger vægt på, at tilsynsarbejdet er dialogbaseret, så virksomhederne
ser tilsynet som en hjælp til at overholde lovgivning samt en vejledning om
miljøforbedringer.

Et miljøtilsyn er et kontrolbesøg, hvor kommunen sikrer, at en virksomhed overholder miljøregler med hensyn til fx:

 • jord
 • spildevand
 • luft
 • støj
 • affald

Vejledning
Et miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol, men også om vejledning. 

Kommunen fører tilsyn med, at regler i Miljøbeskyttelsesloven eller i husdyrgodkendelsesloven overholdes. 

Kommunen kan overfor hver enkelt virksomhed stille individuelle miljøkrav. 

Hvorfor kommer Herlev Kommune på tilsyn?

Formålene ved at udføre miljøtilsyn er:

Forebygge og modvirke forurening

Begrænse spild ved anvendelse af råstoffer

Vejlede om miljøforhold ved etablering og drift

Fremme renere teknologi

Sikre lovoverholdelse 

Hvad sker der på et miljøtilsyn?

Under miljøtilsynet fokuserer Herlev Kommune især på virksomhedens eventuelle:

 • påvirkning af jord- og grundvandsforhold
 • forekomst af støjende aktiviteter
 • udledninger til luften
 • udledninger af spildevand til kloaksystemet, vandløb, søer eller havet

For at sikre luft og spildevand ser vi på, hvordan virksomheden: 

 • oplagrer farligt affald, olier og kemikalier 
 • håndterer affald
 • bortskaffer affald miljømæssigt forsvarligt

Varsel af miljøtilsyn

Kommunen vil oftest ringe eller sende en mail og aftale tid for de planlagte miljøtilsyn. Ved klager kan tilsynet ske uanmeldt. 

Miljøtilsynsplan

Herlev Kommune har udarbejdet en plan for miljøtilsyn på virksomheder 2023-2027. Tilsynsplanen kan læses herunder.          

Miljøteamet i Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44526453
miljo@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 09:00  - 14:00
Onsdag 09:00  - 14:00
Torsdag 09:00  - 14:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -