Bygge- og anlægsaffald

Ved byggeprojekter er bygherren affaldsproducent, og har ansvaret for at anmelde bygge- og anlægsaffald.

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til Herlev Kommune, hvis affaldet stammer fra en nedrivning eller renovering, der dækker mere end 10m2, eller hvis der er mere en 1 ton affald. Anmeldelsen skal ske senest 2 uger før arbejdet påbegyndes.

 

Screening for PCS i bygninger fra 1950-1977

Skal du nedrive eller renovere en bygning eller anlæg fra perioden 1950-1977 skal der foretages en screening for PCB inden arbejdet påbegyndes. Screening skal foretages hvis:

 • Der renoveres eller nedrives bygning/anlæg eller dele heraf, som er opført eller renoveret i perioden 1950-1977 og arbejdet vedrører mere end 10 m2 af bygningen eller frembringer mere end 1 ton affald.
 • Der udskiftes termoruder fra perioden 1950-1977

Asbest, PCB og andre problematiske stoffer

Hvis du i screeningen for PCB svarer ja til nogle af spørgsmålene skal kortlægning og anmeldelse af PCB udføres. Indeholder affaldet andre problematiske stoffer som fx asbest, bly, kviksølv og zink anmeldes det også til kommunen inden arbejdet påbegyndes.

Du kan her se, hvilke vejledende grænseværdier der benyttes i Herlev for miljøproblematiske stoffer i bygge- og anlægsaffald.

Vejledende grænseværdier
Stof Uforurenet (mg/kg)* Forurenet (mg/kg)* Farligt (mg/kg)*
PCB (total) < 0,1 0,1-50 > 50
Bly < 40 40-2.500 > 2.500
Cadmium < 0,5 0,5-1.000 >1.000
Chrom (VI) < 20 20-1.000 > 1.000
Kobber < 500 500-2.500 > 2.500
Kviksølv (org) < 1 1-500 > 500
Kviksølv (uorg.)     > 1.000
Nikkel < 30 30-1.000 > 1.000
Zink < 500 500-2.500 > 2.500
PAH (total)     > 1.000
Klorparafiner     > 10.000

*De angivne værdier er maksimale værdier (faststofindhold) målt ved kilden, på det intakte materiale inden dette nedknuses og forureningen fortyndes/opblandes.

Sortering og håndtering

Bygge- og anlægsaffald fra bygge-, nedrivnings- og renoveringsprojekter kan opdeles i fire kategorier: Genanvendeligt affald, forbrændingsegnet affald, deponeringsaffald og farligt affald.

Affald fra bygge- og anlægsarbejder skal kildesorteres, og alle direkte genbrugelige materialer skal så vidt muligt sorteres fra ved selektiv nedrivning.

Bygherren har ansvaret for at affaldet kildesorteres og at affaldet bortskaffes efter reglerne, herunder at de genanvendelige fraktioner bliver genanvendt.

Bygherren kan enten selv vælge, hvilket godkendt genanvendelsesanlæg affaldet skal leveres til eller overlade ansvaret til en godkendt indsamlingsvirksomhed. Der er også mulighed for, at bygherren kan sende usorteret genanvendeligt bygge- og anlægsaffald til videre sortering, hvis det ikke medfører en forringet mulighed for at genanvende de sammenblandede fraktioner.

Affaldsproducerende virksomheder skal altid udsortere farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder fra deres bygge- og anlægsaffald.

Genanvendeligt bygge- og anlægsaffald

Affaldsproducerende virksomheder skal på stedet sortere deres bygge- og anlægsaffald til genanvendelse og skal som minimum sortere affaldet i følgende fraktioner:

 1. Natursten fx granit og flint
 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 3. Beton
 4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton 
 5. Jern og metal 
 6. Gips
 7. Stenuld
 8. Jord
 9. Asfalt
 10. Blandinger af beton og asfalt

Følgende affaldsfraktioner skal også kildesorteres, når du nedriver, renoverer, ombygger eller opfører bygninger:

 • Genanvendeligt PVC-affald
 • Papir
 • Pap, karton
 • Emballageaffald af glas, plastfolie, metal og træ (fremkommer ofte ved isolering og montering af nye køkkener m.m.)

Forbrændingsegnet byggeaffald

Forbrændingsegnet affald anvises til aflevering på Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup

Deponeringsegnet byggeaffald

Affald til deponering anvises til aflevering på AV Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre
Affaldsteamet i Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44526443
affald@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -