FAQ

Min virksomhed har ikke noget affald. Kan jeg blive fritaget for at betale?

Som udgangspunkt nej. Hvis din virksomhed er omfattet af betalingsreglerne, og den har en omsætning over 50.000 kr. årligt vil den blive betragtet som en virksomhed, der har eller vil få en affaldsproduktion. Affald i denne sammenhæng vil være inventar, it-udstyr, vareprøver, papir og andet emballage samt selvfølgelig produktionsaffald, hvis din virksomhed har egentlig produktion. Hvis du alligevel mener, at din virksomhed ikke har en affaldsproduktion, kan du søge om fritagelse for affaldsgebyret på friforgebyr.dk.

Hvor står der, at kommunen kan opkræve affaldsgebyr fra virksomheder?

I Miljøbeskyttelsesloven, Affaldsbekendtgørelsen og kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Hvad betaler vi for?

  • Mulighed for at bruge Genbrugsstationen.
  • Administration, drift og planlægning af affaldsordninger for erhverv, herunder registrering af affaldsdata samt drift af den nationale affaldsdatabase og regulativdatabase.
  • Beredskab for farligt affald, hvilket betyder at der til enhver tid er mulighed for at aflevere farligt affald på I/S Smoka.

Vi bruger ikke Genbrugsstationen. Skal vi betale alligevel?

Ja, I betaler for muligheden for at bruge Genbrugsstationen. Hvis I kan dokumentere, at virksomheden håndterer alt jeres affald via en anden ordning end kommunens, kan I søge om fritagelse for gebyret til Genbrugsstationen. Der kræves uomtvistelig skriftlig dokumentation for at fritagelse kan komme på tale. Fritagelse gives for et år af gangen. Ansøgning om fritagelse sker via friforgebyr.dk.

Min virksomhed har en meget lille omsætning. Kan jeg blive fritaget for at betale?

Ja, hvis den årlige omsætning har været under 50.000 kr. i 2009. Du får kun fritagelse for et år af gangen. Du søger via friforgebyr.dk. Efter ansøgningen tjekker Herlev Kommune dine oplysninger hos SKAT.

Hvad kan jeg klage over, og hvem kan jeg klage til?

Du kan ikke klage over gebyrets størrelse. Har du fået afslag fra kommunen på en ansøgning om fritagelse for at betale gebyr, kan du, hvis du er uenig heri, gå til domstolen med din klage.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler?

Du får to rykkere, den anden med rykkergebyr og inkassovarsel. Hvis du stadig ikke betaler vil sagen blive sendt til inkasso hos SKAT.

Hvordan kan jeg opdatere oplysninger om min virksomhed i CVR?

På CVR's hjemmeside kan du logge på og rette i dine oplysninger. Kontakt eventuelt CVR for at høre om muligheden for dette. Du finder CVR's hjemmeside her.

Min virksomhed er flyttet til en anden kommune efter 1.1.2011. Kan jeg undgå at betale gebyret?

Virksomheden skal betale gebyr i den kommune, den var registreret i pr. 1.1.2011.

Min virksomhed er lukket efter 1.1.2011. Kan jeg undgå at betale gebyret?

Virksomheder som er registreret som lukket i CVR registret inden modtagelse af faktura, er ikke betalingspligtige. Virksomheder der er lukket efter udsendelse skal betale gebyr i den kommune, som den var registreret i pr. 1.1.2011.

Min virksomhed er startet efter 1.1.2010 og havde en meget lille omsætning. Kan jeg undgå at betale gebyret?

Ja, hvis virksomheden i 2010 havde en omsætning under 50.000 kr. Ansøgning sker via friforgebyr.dk. Dokumentation i form af momsafregning eller årsopgørelse med tilhørende regnskab skal vedhæftes.

Hvor kan jeg se, hvilke typer og størrelser virksomheder der er fritaget for at betale affaldsgebyret?

Det kan du se i §62 og bilag 7 og 8 i affaldsbekendtgørelsen.

Vi har aldrig betalt affaldsgebyr før. Hvorfor skal vi betale nu?

Ny lovgivning er trådt i kraft pr. 1.1.2010. Reglerne gælder for alle virksomheder i hele landet. Tidligere blev erhvervsaffaldsgebyret opkrævet hos grundejer af erhvervsejendomme sammen men ejendomsskatten. Nu skal gebyret opkræves for hvert p-nummer og regningen udsendes til ejer af virksomheden.

Hvorfor er vores affaldsgebyr ændret?

Ny lovgivning er trådt i kraft pr. 1.1.2010. Reglerne gælder for alle virksomheder i hele landet. Taksterne er reguleret pr. 1.1.2011 i forhold til de faktiske udgifter for erhvervsaffald i Herlev Kommune. Derfor kan gebyret for 2011 være ændret i forhold til 2010, selvom de er opkrævet efter samme lovgrundlag.

Sidst opdateret 12/04 2016