Byggeri

Skal du bygge eller udvide? Alle typer byggeri er underlagt bygningsreglementet og skal enten anmeldes eller søges om.
Find også information om sortering og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Generel information

Byggeri og miljø

I forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter benyttes ofte maskiner som medfører en betydelig støv- og støjgene. For at begrænse generne for omkringboende naboer skal bygherre og entreprenører overholde Herlev Kommunes Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter.

Forskriften indeholder retningslinjer for arbejdstider, støj, vibrationer og støv. Forskriften er delt op i egentlige bestemmelser, som skal overholdes og en vejledningstekst.

En række midlertidige aktiviteter skal stadig anmeldes til kommunen på et særligt skema, 14 dage inden arbejdet påbegyndes. Der drejer sig f.eks. om:

  • Asfaltanlæg
  • Anlæg for behandling af forurenet jord
  • Overfladebehandling af større stålkonstruktioner
  • Spildevands- og slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg
  • Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer
  • Hvis Center for Teknik og Miljø vurderer, at arbejdet vil medføre væsentlig forurening, kan der fastsættes vilkår for arbejdets udførelse.

 

Spørgsmål om midlertidige aktiviteter rettes til Center for Teknik og Miljø¸ på miljo@herlev.dk

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til Herlev Kommune, hvis affaldet stammer fra en nedrivning eller renovering, der dækker mere end 10m2, eller hvis der er mere en 1 ton affald. Anmeldelsen skal ske senest 2 uger før arbejdet påbegyndes.

Anmeld dit byggeaffald

Ved bygge- og anlægsaktiviteter er det bygherrens ansvar, at affaldet bliver håndteret korrekt, herunder sortering og aflevering til godkendt modtageanlæg samt korrekt anmeldelse til kommunen. Det kan du læse mere om her.

Spørgsmål om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, herunder sortering og bortskaffelse, rettes til Center for Teknik og Miljø¸ på affald@herlev.dk


Afklaringsmøde før byggeri eller flytning

Går du med overvejelser om et byggeprojekt og ønsker en hurtig afklaring på, om det kan lade sig gøre - eller overvejer du at flytte til kommunen, men har nogle spørgsmål, så læs videre her.

Afklaringsmøder er et servicetiltag som skal sikre, at virksomheder får belyst spørgsmål og ideer fx om et byggeprojekt eller i forbindelse med flytning. Afhængig af problemstillingen samler vi de relevante kommunale medarbejder til et afklaringsmøde.

Ønsker du et afklarende møde, så skriv en mail til tm@herlev.dk.

Ny og mere detaljeret registrering af erhvervsejendomme i BBR

Ny og mere detaljeret registrering af erhvervsejendomme i BBR er trådt i kraft, og ejere og administratorer af erhvervsejendomme orienteres af SKAT. 

Frem til oktober 2018 sender SKAT breve til ejere og administratorer af erhvervsejendomme i hele landet. Det sker for at indsamle nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

 

BBR Erhvervsservice

For at hjælpe ejere og administratorer med registreringen af oplysninger om deres erhvervsejendomme, har SKAT etableret BBR Erhvervsservice, der hjælper til med registreringen.

Er du ejer eller administrator af en eller flere erhvervsejendomme, skal du ikke selv foretage dig noget, før du får et brev fra BBR Erhvervsservice i SKAT eller får en ny BBR-meddelelse.

 

Hvad skal oplysningerne bruges til?

De oplysninger, der bliver registreret i BBR, kan blive brugt som en del af grundlaget for den fremtidige ejendomsvurdering af erhvervsejendomme.

 

BBR bruges i mange sammenhænge

Oplysningerne i BBR bruges både af offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter.

Ejere og administratorer af erhvervsejendomme bruger oplysningerne fra BBR i forbindelse med indgåelse af nye erhvervslejemål og salg af ejendomme.

 

Om SKATs registrering

SKATs registrering af nye og mere detaljerede oplysninger i BBR om erhvervsejendomme berører ca. 250.000 ejere og administratorer i hele landet - de har tilsammen ca. 730.000 erhvervsbygninger.

 

Hvornår foregår registreringen?

SKAT gennemfører indsamlingen af oplysninger i perioden november 2016 til oktober 2018.

 

Ajourføring

SKAT står for kontakten til ejere og administratorer i forbindelse med indsamlingen af de nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme. Ajourføringen af oplysninger i BBR sker herefter i kommunen, hvor erhvervsejendommene ligger. Når ajourføringen er gennemført får ejer eller administrator en opdateret BBR-meddelelse.

Se SKATs hjemmeside - www.skat.dk/bbr

Har du fået brev fra SKAT vedr. registrering af erhvervsejendomme i BBR, kan du kontakte BBR Erhvervsservice i SKAT på tlf. 72 22 28 47.

Erhvervskvarteret ved Marielundvej - vejledninger

Byfornyelsesprocessen var en opfølgning på vedtagelsen af lokalplan 53, som dækker en stor af del af erhvervskvarteret.

Den bærende kraft i processen var dialogforum, som var en række møder mellem erhvervskvarteret og Herlev Kommune. Her blev kvarterets fremtid diskuteret og der blev inviteret oplægsholdere til at komme med inspiration.

Målet var bl.a. at udarbejde et katalog over gode eksempler på fornyelse og en handlingsplan for områdets grønne strukturer, træbeplantning mm., som kunne samle området visuelt. Det udmøntede sig i 3 pjecer, der bygger videre på visionerne fra lokalplan 53; Design Guide, Grønne Byrum og Miljøkatalog. Se nedenfor.

Pjecerne er delt ud til alle de erhvervsdrivende i kvarteret, og de er en del af det administrationsgrundlag, som kommunen bruger i den fortsatte dialog om udviklingen af erhvervskvarteret.

 

Skiltepolitik for Herlev Kommune

Herlev Kommune har udarbejdet en skiltepolitik for at fremme kvaliteten af skiltning i kommunen, samt for at sikre at der er klare og ensartede retningslinjer for skiltning.

I skiltepolitikken kan du læse mere om retningslinjer for vurdering af ansøgninger om skiltning i Herlev Kommune. Retningslinjerne gælder i de tilfælde, hvor lovgivningen giver mulighed for skøn, og hvor der ikke er specifikke bestemmelser i lovgivningen eller i plan-dokumenter. Der vil i hvert enkelt tilfælde dog fortsat være tale om en konkret vurdering.

Se Herlev Kommunes skiltepolitik