Byggeri

Skal du bygge eller udvide? Alle typer byggeri er underlagt bygningsreglementet, og du skal enten anmelde eller søge om det.
Du finder også information om sortering og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Generel information

Byggeri og miljø

I forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter benyttes ofte maskiner som medfører en betydelig støv- og støjgene. For at begrænse generne for omkringboende naboer skal bygherre og entreprenører overholde Herlev Kommunes Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter.

Forskriften indeholder retningslinjer for arbejdstider, støj, vibrationer og støv. Forskriften er delt op i egentlige bestemmelser, som skal overholdes og en vejledningstekst.

En række midlertidige aktiviteter skal stadig anmeldes til kommunen på et særligt skema, 14 dage inden arbejdet påbegyndes. Der drejer sig f.eks. om:

  • Asfaltanlæg
  • Anlæg for behandling af forurenet jord
  • Overfladebehandling af større stålkonstruktioner
  • Spildevands- og slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg
  • Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer
  • Hvis Center for Teknik og Miljø vurderer, at arbejdet vil medføre væsentlig forurening, kan der fastsættes vilkår for arbejdets udførelse.

 

Spørgsmål om midlertidige aktiviteter rettes til Center for Teknik og Miljø¸ på miljo@herlev.dk

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til Herlev Kommune, hvis affaldet stammer fra en nedrivning eller renovering, der dækker mere end 10m2, eller hvis der er mere en 1 ton affald. Anmeldelsen skal ske senest 2 uger før arbejdet påbegyndes.

Anmeld dit byggeaffald

Ved bygge- og anlægsaktiviteter er det bygherrens ansvar, at affaldet bliver håndteret korrekt, herunder sortering og aflevering til godkendt modtageanlæg samt korrekt anmeldelse til kommunen. Det kan du læse mere om her.

Spørgsmål om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, herunder sortering og bortskaffelse, rettes til Center for Teknik og Miljø¸ på affald@herlev.dk


Afklaringsmøde før byggeri eller flytning

Går du med overvejelser om et byggeprojekt og ønsker en hurtig afklaring på, om det kan lade sig gøre - eller overvejer du at flytte til kommunen, men har nogle spørgsmål, så læs videre her.

Afklaringsmøder er et servicetiltag som skal sikre, at virksomheder får belyst spørgsmål og ideer fx om et byggeprojekt eller i forbindelse med flytning. Afhængig af problemstillingen samler vi de relevante kommunale medarbejder til et afklaringsmøde.

Ønsker du et afklarende møde, så skriv en mail til tm@herlev.dk.

Erhvervskvarteret ved Marielundvej - vejledninger

Byfornyelsesprocessen var en opfølgning på vedtagelsen af lokalplan 53, som dækker en stor af del af erhvervskvarteret.

Den bærende kraft i processen var dialogforum, som var en række møder mellem erhvervskvarteret og Herlev Kommune. Her blev kvarterets fremtid diskuteret og der blev inviteret oplægsholdere til at komme med inspiration.

Målet var bl.a. at udarbejde et katalog over gode eksempler på fornyelse og en handlingsplan for områdets grønne strukturer, træbeplantning mm., som kunne samle området visuelt. Det udmøntede sig i 3 pjecer, der bygger videre på visionerne fra lokalplan 53; Design Guide, Grønne Byrum og Miljøkatalog. Se nedenfor.

Pjecerne er delt ud til alle de erhvervsdrivende i kvarteret, og de er en del af det administrationsgrundlag, som kommunen bruger i den fortsatte dialog om udviklingen af erhvervskvarteret.

 

Skiltepolitik for Herlev Kommune

Herlev Kommune har udarbejdet en skiltepolitik for at fremme kvaliteten af skiltning i kommunen, samt for at sikre at der er klare og ensartede retningslinjer for skiltning.

I skiltepolitikken kan du læse mere om retningslinjer for vurdering af ansøgninger om skiltning i Herlev Kommune. Retningslinjerne gælder i de tilfælde, hvor lovgivningen giver mulighed for skøn, og hvor der ikke er specifikke bestemmelser i lovgivningen eller i plan-dokumenter. Der vil i hvert enkelt tilfælde dog fortsat være tale om en konkret vurdering.

Se Herlev Kommunes skiltepolitik