18 år og godt på vej

Her kan du finde nyttige informationer om de ændringer der sker, når unge med funktionsnedsættelse fylder 18 år.

Her kan du læse om relevante forhold, der bør undersøges og klarlægges i samarbejde med din familie og din rådgiver, inden du fylder 18 år. Du kan også finde en række kontaktinformationer til steder, hvor du kan søge yderligere råd og vejledning

 

Alt det nye – hvad kan jeg, hvad skal jeg vælge?

Når du fylder 18 år, bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder og rettigheder, end du har haft tidligere. I overgangen fra ung til voksen er der lovgivningsmæssigt mange ting, som ændrer sig. Der vil derfor være nye spørgsmål og valg, som du og evt. dine forældre skal tage stilling til.

 • Hvor skal jeg bo?
 • Hvad skal jeg leve af?
 • Hvem kan hjælpe mig i hverdagen?
 • Hvem kan hjælpe mig i min kontakt til kommunen?
   

Det kan være svært at overskue, hvem man skal rette henvendelse til om alt det nye. Nederst kan du finde en liste med relevante kontaktinformationer. Inspiration til at træffe valg om din fremtid finder du i pjecen ”Vigtige valg – guide til unge med handicap” via www.ungekompasset.dk

Læs også ”Kvalitetsstandard for voksne med særlige behov” og få indblik i, hvilken hjælp, du kan få, når du har en vis nedsat funktionsevne.

Overleveringsmøde

Du og din familie skal i god tid sammen med kommunen have lagt en plan for overgangen til voksenlivet.

Din nuværende rådgiver vil ved dit 17. år vurdere, om du og dine forældre skal inviteres til et personligt møde med kommunen sammen med en rådgiver fra Voksenrådgivning og Visitation. Vurderingen foretages med udgangspunkt i din konkrete situation herunder bl.a. omfanget af dine ressourcer, dit behov for støtte i fremtiden m.v.

På mødet vil der blandt andet blive talt om dine ressourcer, ønsker og behov for fremtiden, uddannelsesmuligheder, arbejde, forsørgelse, boligforhold og mulighederne for ledsagelse.

I det følgende er beskrevet nogle af de muligheder og ændringer, som du og dine forældre skal være opmærksomme på.

Fuldmagt og værgemål

Du er myndig, når du fylder 18 år. Det betyder, at du er selvforsørgende. Det betyder også, at forvaltningen har tavshedspligt i forhold til at udtale sig til andre end dig selv.

Du får en sagsbehandler i hver af de afdelinger, hvor du søger ydelser. Det kan for eksempel være en sagsbehandler i Jobcenteret, i Voksenrådgivning og Visitation med videre.

Dine forældre bliver derfor ikke længere automatisk involveret i din sag. Hvis du ønsker, at dine forældre eller andre, du er tryg ved skal hjælpe dig, skal du give en skriftlig fuldmagt. Der findes forskellige typer af fuldmagt alt efter, om det drejer sig om:

 • Bisidder
 • Partsrepræsentant
   

Du kan hente råd og vejledning om, hvilken fuldmagt du skal benytte hos din rådgiver.

Nogle unge er ikke i stand til at tage vare på deres personlige og økonomiske interesser. I de tilfælde kan der søges om værgemål. Det betyder, at en værge kan træffe beslutninger om de forhold, der er omfattet af værgemålet.

Rådgivning om værgemål kan fås ved at rette henvendelse til

Familieretshuset
post@familieretshuset.dk
Tlf. 72 56 70 00

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse:

Videregående uddannelse

Ungdomsuddannelse

 • Forberedende grunduddannelse (FGU)
 • Særligt tilrettelagt forløb (STU)
   

Beskæftigelse:

 • Almindeligt lønarbejde
 • Job med løntilskud
 • Virksomhedspraktik
 • Fleksjob
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Aktivitetstilbud
   

Unge med funktionsnedsættelse skal have adgang til uddannelse på lige fod med andre unge.

Du kan som alle andre gennemgå en ungdomsuddannelse - eventuelt med støtte eller som et særligt tilrettelagt forløb.

Kunne du tænke dig en ungdomsuddannelse, skal du kontakte Uddannelsesvejledningen, som er ansvarlig for at udarbejde en uddannelsesplan.

På alle SU-berettigede uddannelser er der mulighed for at søge specialpædagogisk støtte (SPS). Dette søger du via din uddannelsesinstitution.SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse.

Du kan søge yderligere råd og vejledning om uddannelse og beskæftigelse hos:

Uddannelsesvejledningen
KUI@herlev.dk

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice
borgerservice@herlev.dk
Tlf. 44 52 70 60

FGU-vejleder
helge.seliger@herlev.dk
Tlf. 51 39 32 06

STU-koordinator

jette.marie.mogensen@herlev.dk

Tlf. 44 52 86 56

Afhængig af dit funktionsniveau har du forskellige muligheder for at komme i beskæftigelse, når du har afsluttet din uddannelse. Der er en række handicapkompenserende ordninger, som du kan søge. Det drejer sig blandt andet om personlig assistance, hjælpemidler og fortrinsadgang. Du kan læse mere om ordningerne på www.star.dk Søg under "indsatser og ordninger/ handicapområdet".

Modtager du førtidspension, kan du søge om dagtilbud.

Afhængig af dit funktionsniveau har du mulighed for at blive visiteret til:

Forskellige former for job på særlige vilkår

Beskyttet beskæftigelse

Aktivitetstilbud

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice kan rådgive om job på særlige vilkår

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice
borgerservice@herlev.dk
Tlf. 44 52 70 60

Du kan få rådgivning om beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud hos

Center for Sundhed og Voksne 
omsorgogsundhed@herlev.dk
Tlf. 44 52 61 50

 

Forsørgelsesmuligheder

 • Lønarbejde
 • Statens uddannelsesstøtte
 • Revalideringsydelse
 • Uddannelseshjælp
 • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
 • Kontanthjælp
 • Fleksløntilskud/ ledighedsydelse
 • Førtidspension
   

Når du bliver 18 år, har dine forældre ikke længere pligt til at forsørge dig. Det betyder, at du så vidt muligt skal forsørge dig selv.

Har du begrænset arbejdsevne, kan du i særlige tilfælde være berettiget til revalidering.

Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til, at du kommer ind på arbejdsmarkedet.

Har du på grund af din funktionsnedsættelse ingen arbejdsevne, kan du få tilkendt førtidspension fra dit 18. år. Du har som hovedregel ikke ret til kontanthjælp, hvis du har en formue, der overstiger 10.000 kr. Formuen kan for eksempel være i form af en børneopsparing.

Får du SU under uddannelse, skal du være opmærksom på, at støtten ikke gives i 1. kvartal, efter du er fyldt 18 år.

Rådgivning om ydelser og de nævnte indsatsområder kan fås ved henvendelse til

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice
borgerservice@herlev.dk
Tlf. 44 52 70 60

 

Boformer

Når du fylder 18 år, kan du enten fortsætte med at bo hos dine forældre, eller:

 • I egen bolig
 • Egen bolig med støtte
 • Botilbud
   

Du og dine forældre skal som udgangspunkt selv anskaffe dig en bolig. Nogle unge med funktionsnedsættelse kan klare sig selv i egen bolig med støtte, mens andre har behov for et botilbud. Der findes forskellige typer af boformer til personer med funktionsnedsættelse, og man kan orientere sig om Herlev Kommunes botilbud her.

Der skal ske visitation til alle former for botilbud. Da der kan være ventetid på de forskellige tilbud, bør du og dine forældre i god tid tage stilling til, hvornår du skal flytte hjemmefra.

Rådgivning kan fås hos:

Center for Sundhed og Voksne
omsorgogsundhed@herlev.dk
Tlf. 44 52 61 50

Boligstøtte og særlig støtte til husleje

Hvis jeres familie bor i lejebolig, og du fortsat bor hjemme, reduceres eller bortfalder eventuel bevilget boligstøtte. Når du bliver myndig, anses du for at være selvforsørgende og forventes derfor at bidrage til betaling af huslejen. Derfor øges den samlede husstandsindkomst.

Har du selvstændig lejebolig, kan du ansøge om boligstøtte. Visse boliger kan være for dyre i forhold til din indkomst.

Rådgivning kan fås hos

Udbetaling Danmark
www.borger.dk/bolig-og-flytning
Tlf. 70 10 18 81

I særlige tilfælde kan der søges om økonomisk støtte til husleje.

Rådgivning hos:

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice
borgerservice@herlev.dk
Tlf. 44 52 70 60

Personlig hjælp og støtte

 • Praktisk hjælp
 • Bostøtte
 • Hjemmevejledning
 • Ledsageordning
 • Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
 • Aflastning
 • Træning eller behandling

Der er forskellige muligheder for at få støtte eller hjælp til de hverdagsaktiviteter, du ikke selv kan klare. Ydelser som personlig pleje, rengøring, indkøb, bostøtte, hjemmevejledning, aflastning og ledsageordning skal du visiteres til.

Bostøtte og hjemmevejledning træner dine kompetencer til at lære at klare dig i egen bolig.

Ledsageordning er målrettet dig, der ikke kan færdes udenfor alene på grund af din funktionsnedsættelse.

Har du et omfattende behov for hjælp og kan du fungere som arbejdsleder for hjælpere, som du selv har ansat, kan en hjælpeordning være en mulighed (BPA).

Du kan læse mere om ledsageordning på www.borger.dk eller få rådgivning hos:

Center for Sundhed og Voksne
omsorgogsundhed@herlev.dk
Tlf. 44 52 61 50

eller få rådgivning om bostøtte og hjemmevejledning hos:

Team Handicap og psykiatri
handicap-ogpsykiatri@herlev.dk
Tlf. 44 52 70 00

eller få rådgivning om personlig pleje, praktisk bistand og BPA hos:

Team Visitation, Personlig og praktisk bistand

visitationen@herlev.dk

Tlf. 44 52 62 92

Hjælpemidler

Personligt hjælpemiddel omfatter:

• Hjælpemidler, herunder også kropsbårne hjælpemidler

• Forbrugsgoder

• Boligindretning

• Handicapbil

Har du funktionsnedsættelse, der medfører et behov for hjælpemidler, kan du ansøge om dette. En særlig boligindretning, en handicapbil eller andre hjælpemidler kan betyde, at du kan klare flere hverdagsaktiviteter selv.

Rådgivning kan fås ved henvendelse til:

Team Hjælpemiddel

hjm-ergo@herlev.dk

Tlf. 44 52 62 61

Handicapbil

Hvis I har en handicapbil, så skal du overveje, om du ønsker at overtage bilen og eventuelle låneforpligtelser fra dine forældre, når du fylder 18 år.

Du skal undersøge, om du selv eller en hjælper kan køre bilen, hvis du ønsker at overtage den.

Hvis du ikke overtager bilen, skal dine forældre indfri det samlede lån – også den del af lånet, der ellers ville have været afdragsfrit.

Rådgivning kan fås ved henvendelse til:

Team Hjælpemiddel

hjm-ergo@herlev.dk
Tlf. 44 52 62 61

Merudgifter

I forbindelse med at du fylder 18 år, ophører det tilskud, som dine forældre får udbetalt til dækning af merudgifter – også eventuelle merudgifter i forbindelse med bolig og bil.

Du skal søge tilskud på ny, når du fylder 18 år, hvis du fortsat har merudgifter som følge af din funktionsnedsættelse.

Der skal ske en ny visitation, og du skal være opmærksom på, at du ikke kan forvente at få dækket de samme merudgifter som tidligere. Dette skyldes, at merudgifter til voksne gives efter en anden paragraf i Serviceloven.

Du kan ansøge om tilskud til dækning af merudgifter via borger.dk/handicap

Ansøgningen gælder fra det tidspunkt, den modtages i kommunen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis en af/ begge dine forældre har modtaget tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42, ophører denne, når du fylder 18 år. Det er derfor vigtigt, at dine forældre tager stilling til deres fremtidige forsørgelsessituation, når timerne med tabt arbejdsfortjeneste ophører.

Har du funktionsnedsættelser der medfører et behov for hjemmehjælp til personlig pleje og praktiske opgaver, kan du ansøge om dette. Ved bevilling af hjemmehjælp kan du selv udpege en hjælper. Det er Herlev Kommune der skal vurdere hjælperens forudsætninger og godkende den selvudpegede hjælper.

Hør mere om disse muligheder hos:

Team Visitation
visitationen@herlev.dk
Tlf. 44 52 62 92

Efterværn

Som udgangspunkt ophører alle dine nuværende foranstaltninger, når du fylder 18 år. Bevilling af personlige hjælpemidler og forbrugsgoder videreføres dog uden videre, når du er fyldt 18 år.

Der er i visse tilfælde mulighed for at videreføre anbringelser og kontaktpersonsordninger, indtil du fylder 23 år – kaldet efterværn. Med efterværn får du støtte til de ting, du skal klare som voksen - som fx uddannelse, beskæftigelse, økonomistyring og anskaffelse af selvstændig bolig.

Kontakt

Center for Børn, Unge og Familier
bornogfamilie@herlev.dk
Tlf. 44 52 70 00

Center for Sundhed og Voksne
sundhedogvoksne@herlev.dk
Tlf. 44 52 61 50

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice
borgerservice@herlev.dk
Tlf. 44 52 70 60

Team Visitation, Personlig og praktisk bistand

visitationen@herlev.dk
Tlf. 44 52 62 92

Team Hjælpemiddel

hjm-ergo@herlev.dk

Tlf. 44 52 62 61

Team Handicap og psykiatri

handicap-ogpsykiatri@herlev.dk

Tlf. 44 52 70 00

Uddannelsesvejledningen
KUI@herlev.dk

FGU-vejledning
E-mail: helge.seliger@herlev.dk
Tlf. 51 39 32 06

STU-vejledning
E-mail: jette.marie.mogensen@herlev.dk
Tlf. 44 52 86 56

Udbetaling Danmark
Skriftlige henvendelser – se www.borger.dk
Tlf. 70 10 18 81

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
Skriftlige henvendelser – se www.dukh.dk
Tlf. 76 30 19 30

Danske Handicaporganisationer
dh@handicap.dk 
Tlf. 36 75 17 77

SU-styrelsen
Skriftlige henvendelser – se www.su.dk
Tlf. 72 31 79 00

Familieretshuset
post@familieretshuset.dk
Tlf. 72 56 70 00