Demens

Læs her om dine muligheder for rådgivning, støtte og om tilbud til demensramte borgere og pårørende.

Herlev Kommunes demenskoordinatorer giver råd, støtte og vejledning til demensramte og pårørende.

Hvad er demens

Demens er betegnelsen for en tilstand, hvor de mentale færdigheder bliver svækket på grund af sygdom. Over 200 forskellige sygdomme kan medføre demens, og fælles for dem alle er forandringer i hjernen.

Undersøgelse og udredning for demens

Det er vigtigt, at ens egen læge undersøger og vurderer, om der kan være tale om demens. På den måde kan andre årsager til symptomerne udelukkes, og mange demenssygdomme kan behandles, så symptomerne mindskes.  

 

 

10 tegn på demens

Få et overblik over de typiske tegn på demens.

 1. Svækket hukommelse:
  Det er normalt - At glemme en aftale eller en besked for senere at komme i tanke om den.
  Det er derimod ikke normalt – At glemme, hvor man er på vej hen eller hvem, man lige har talt med.
 2. Besvær med at udføre velkendte opgaver:
  Det er normalt – At glemme at tænde for kaffemaskinen, når man vil lave kaffe.
  Det er derimod ikke normalt – At sætte termokanden på gasblusset eller kogepladen.
 3. Problemer med sproget:
  Det er normalt – At have problemer med at finde de rigtige ord ind imellem.
  Det er derimod ikke normalt – Helt at glemme enkelte ord, for så at erstatte dem med andre ord, der ikke giver mening.
 4. Manglende orientering i tid og sted:
  Det er normalt- At tage fejl af datoen eller ikke kunne finde vej på nye steder.
  Det er derimod ikke normalt – At bytte rundt på døgnets timer eller at fare vild i et område, man kender.
 5. Dårlig eller nedsat dømmekraft:
  Det er normalt – At man ikke får taget regntøjet med, trods optræk til regn.
  Det er derimod ikke normalt – At glemme, det er vinter og tage sommertøj på udendørs.
 6. Problemer med at tænke abstrakt:
  Det er normalt – At have problemer med at forstå meningen med et ordsprog.
  Det er derimod ikke normalt – At tage ordsproget helt bogstaveligt.
 7. Ting forkerte steder:
  Det er normalt – At glemme, hvor man har lagt sine nøgler eller briller.
  Det er derimod ikke normalt – At lægge strygejernet i fryseren eller flæskestegen i kommodeskuffen.
 8. Forandringer i humør og adfærd:
  Det er normalt – At blive ked af det og have en rigtig dårlig dag.
  Det er derimod ikke normalt – At have humørsvingninger, der tilsyneladende opstår uden grund fra det ene øjeblik til det andet.
 9. Ændringer i personligheden:
  Det er normalt – At holdninger og synspunkter kan ændres med årene.
  Det er derimod ikke normalt – At personen ændrer sig drastisk og for eksempel hurtigere bliver forvirret, mistænksom og vred.
 10. Mangel på initiativ:
  Det er normalt – At man kan have en dag, hvor man ikke kan tage sig sammen til noget.
  Det er derimod ikke normalt – At være passiv hele tiden, og have brug for stikord, opmuntring og støtte til at komme i gang.

Vigtige overvejelser når demens rammer

Når et medlem af familien rammes af demens, er det vigtigt at vide, at man har sin selvbestemmelsesret i behold, selvom man har fået en demensdiagnose. Den demensramte og de pårørende bør på et så tidligt tidspunkt som muligt tage stilling til en række emner, som for eksempel økonom, forskellige typer af fuldmagter og testamenter, kørekort og boligforhold.

Få et indblik i de overvejelser om økonomi, værgemål og fuldmagter, testamentering mv., som får indflydelse på hverdagen og fremtiden, når demenssygdommen rammer

Økonomien bør gennemgås på et så tidligt tidspunkt som muligt for at sikre

 • Fast betaling af regninger
 • Pension
 • Forsikringer og skøder

Bankfuldmagt

Bankerne benytter og godkender ofte kun egne fuldmagter, så derfor anbefales den demensramte at oprette en bankfuldmagt på linje med en eventuel generalfuldmagt til økonomiske forhold.

Fremtidsfuldmagt

En ny lov om fremtidsfuldmagt trådte i kraft pr. 1. september 2017. Læs her om hvad fremtidsfuldmagter er og har af betydning for den demensramte og dennes pårørende.

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du selv vælge, hvem der skal repræsentere dig, hvis du på et tidspunkt ikke længere selv har evne til at varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende.

Du bestemmer selv, om du vil sætte en eller flere fremtidsfuldmægtige. Vælger du flere, er det vigtigt, at du samtidig tager stilling til, hvornår og hvordan de pågældende skal træde i funktion.

Sådan opretter du en fremtidsfuldmagt

Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt består af to trin: En oprettelse og en digital underskrift til Fremtidsfuldmagtsregistret ved hjælp af den digitale selvbetjeningsløsning, som du finder på www.tinglysning.dk

Fremtidsfuldmagten vedkendes hos en notar, som påtegner fuldmagten. Det sker for at sikre, at den, der vil oprette en fremtidsfuldmagt, fornuftsmæssigt er i stand til det, og ikke er undergivet pres fra andre personer. Du skal kontakte byretten for at få kontakt til en notar – find nærmeste byret via Domstolsstyrelsens hjemmeside.

Hvis du er fritaget fra digital post
Hvis du er fritaget fra kravet om at modtage digital post fra det offentlige, kan du som fuldmagtsgiver oprette og underskrive en papirbaseret (fysisk) fremtidsfuldmagt. En papirbaseret fremtidsfuldmagt skal indgives ved et personligt møde i Familieretshuset.

 • Kontakt Familieretshuset på tlf. 72 56 70 00 for at aftale et møde.

Sådan sættes fremtidsfuldmagten i kraft
Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, når fuldmagtsgiveren som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende ikke længere selv har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som fremtidsfuldmagten omfatter.

Familieretshuset sætter fremtidsfuldmagten i kraft, og først derefter er den gældende. Ikraftsættelsen sker ved, at fuldmagtsgiver eller fremtidsfuldmægtigen søger herom.

Der skal indsendes lægeerklæring sammen med ansøgningen om ikraftsættelse, som fuldmagtsgivers aktuelle helbredsforhold.Ved ansøgningen skal der betales et gebyr på 900 kr. til Familieretshuset, som skal være betalt, inden Familieretshuset begynder at behandle ansøgningen. Gebyret tilbagebetales ikke, hvis fremtidsfuldmagten ikke sættes i kraft.

Familieretshusets blanketter vedr. fremtidsfuldmagt

Læs mere om fremtidsfuldmagt

Generalfuldmagt

En generalfuldmagt bør kun oprettes til personer, den demensramte kender godt og stoler fuldstændigt på. For ægtefæller kan det være en god ide at oprette en gensidig generalfuldmagt. Det anbefales at rådføre sig hos en advokat (en generalfuldmagt omfatter ikke indflytning i plejebolig). Generalfuldmagt kan formuleres individuelt.

Behandlingstestamente

Behandlingstestamente giver dig mulighed for på forhånd at beslutte, at du ikke vil have livsforlængende behandling og genoplivning, hvis du en dag skulle være ude af stand til at give udtryk for dine ønsker. Du kan læse mere om behandlingstestamente på www.sundhed.dk.

Plejetestamente

Et ikke juridisk bindende dokument, men en mulighed for at skrive oplysninger om dagligdagsvaner, -rutiner og ønsker.

Kørekort

Den demensramte bør på et tidligt tidspunkt forholde sig til og forberede sig på, at evnen til at køre bil på et tidspunkt forsvinder. Det kan være en vanskelig problemstilling at tale om, og egen læge og/eller demenskoordinator vil kunne hjælpe undervejs i processen.

Plejebolig

Emnet er vanskeligt, men vigtigt at få talt om så tidligt som muligt, så den demensramte kan få indflydelse på sin fremtid.

Livshistorien

En fortælling om et menneskes liv, som er med til at støtte den demensramte i sit tidligere levede liv og identitet. Den kan bruges som guide til det personale, som på et tidspunkt skal hjælpe den demensramte.

Tilbud til demensramte borgere og pårørende

Aktivitets og samværstilbud

Der findes forskellige aktivitetstilbud, som hver især imødekommer borgerens behov for struktur og støtte i hverdagen. Fælles for dem alle er fokus på - gennem forskellige gruppeaktiviteter - at vedligeholde mentale, sociale og fysiske funktioner. Samtidig understøttes den enkeltes identitet.

For alle tilbud gælder det, at de er midlertidige, så længe borgeren er i målgruppen for tilbuddet.

Fælles for alle tilbud er, at du skal visiteres. Det kan du blive ved at kontakte:

Aktivitetscenterets kontor
Sennepshaven 2
Åbningstid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 8:30 til 11:30.
tlf.: 44 52 62 02 eller ved at sende en mail til: hjm-aktivitetscenter@herlev.dk

Du kan også bruge dette ansøgningsskema, som automatisk sendes til Aktivitetscentrets kontor.

Vi vil kontakte dig og aftale et hjemmebesøg, og du vil få en skriftlig afgørelse.
Der visiteres typisk to dage om ugen. Det fremgå af brevet med information om tidspunktet for tilbuddet. Der kan være ventetid på aktivitetstilbud.

Kørsel

Du kan søge om kørsel i forbindelse med tilbuddet, men der er et begrænset antal pladser med kørsel tilknyttet.

Egenbetaling

Der kan være egenbetaling for forskellige tilbud og aktiviteter.

Pårørendegrupper

Grupperne giver mulighed for at møde ligestillede og tale om dine oplevelser med demens tæt inde på livet.

Aflastningsophold

Aflastningsopholdet er for den demensramte, og opholdet giver den pårørende mulighed for at yde omsorg for sig selv.

Netværks- og videnscafé - LUKKET PGA. CORONA TIL OG MED FEBRUAR 2021

Caféen er et tilbud til dig, der har en demenssygdom og til dine pårørende. Caféen afholdes i Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev den 2. mandag i måneden klokken 15:30 til 17:30. Caféen holder ferielukket i juli og august. 

Du kan se mere om de kommende arrangementer i oversigten, når vi åbner igen.

Mindfullness for pårørende

Mindfullness er en metode, der kan hjælpe dig med at reducere stresssymptomer. Du får redskaber til at bryde de ubevidste og automatiske negative tanker, som du kan komme til at identificere dig med.

Marte Meo-forløb for pårørende

Denne metode anvender videooptagelser til at forbedre kommunikationen og samspillet mellem mennesker. En central tanke i Marte Meo metoden er, at adfærdsproblemer oftest er en reaktion på et uhensigtsmæssigt samspil.

Hjælp og rådgivning

Demenskoordinatorerne kan give råd og vejledning til demensramte og deres pårørende.

Alle er velkomne til at kontakte demenskoordinatorerne, hvis de har spørgsmål eller er bekymrede for familie, bekendte eller naboer.

Telefontiden er tirsdag og torsdag mellem klokken 8 - 9.

 • Faglig koordinator Karina Hansen (hverdage mellem kl. 8:30-13:30) - tlf. 21 37 06 83.
 • Demenskoordinator Tina Nielsen - tlf. 21 19 33 77
 • Demenskoordinator Jette Andreasen - tlf. 21 19 33 78
   

- eller send en mail til demens@herlev.dk

Rådgivning og vejledning i Herlev Kommune

Mennesker med demens og deres pårørende har ofte brug for støtte og vejledning om, hvordan de kan leve hverdagslivet med demens tæt inde på livet. Herlev Kommunes demenskoordinatorer har stor viden og erfaring om demens og følgerne heraf.

Her kan du finde mere information

Demenskoordinatorer

Demenskoordinator Tina Nielsen
Tlf. 21 19 33 77

Demenskoordinator Jette Andreasen
Tlf. 21 19 33 78

Faglig koordinator på demensområdet Karina Hansen (hverdage mellem kl. 8:30-13:30)
Tlf. 21 37 06 83

 

Åbningstider
Mandag lukket  -
Tirsdag 08:00  - 09:00
Onsdag lukket  -
Torsdag 08:00  - 09:00
Fredag lukket  -
Lørdag  -
Søndag  -