Ældrerådet

Ældrerådet arbejder med spørgsmål, der har betydning for Herlev kommunes ældre over 60 år.

Hvad er Ældrerådet?

Ældrerådet består af syv medlemmer over 60 år, som vælges for en fireårig periode, jf. Ældrerådets vedtægter. Således er de nuværende medlemmer valgt for perioden fra den1. oktober 2017 til den 30. september 2021.

Ældrerådets opgaver

Alle sager, der vedrører ældre, skal til høring i Ældrerådet, før sagerne behandles politisk.

Ældrerådet drøfter bl.a. spørgsmål, der vedrører serviceniveauet for ældre i kommunen eller udformningen og indsatsen for ældre og handicappede i kommunen. Ældrerådet drøfter også fordeling af midler, der er afsat til aktiverende og omsorgsmæssige formål til ældre.

Du kan læse mere i Ældrerådets folder.

Ældrerådet holder normalt møde den 2. tirsdag i måneden.

Find dagsorden, referater og bilag fra møderne i ældrerådet

Ældrerådets medlemmer står til din rådighed. For at Ældrerådet kan gøre arbejdet så godt som muligt, er det vigtigt, du kontakter os, hvis du har spørgsmål eller andet du ønsker at fortælle om ældres vilkår i kommunen.

Du er altid velkommen til at ringe til et af Ældrerådets medlemmer eller kontakte Center for Omsorg og Sundhed.

Ældrerådets opgaver

Alle sager, der vedrører ældre, skal til høring i Ældrerådet, før sagerne behandles politisk.

Ældrerådet drøfter bl.a. spørgsmål, der vedrører serviceniveauet for ældre i kommunen eller udformningen og indsatsen for ældre og handicappede i kommunen. Ældrerådet drøfter også fordeling af midler, der er afsat til aktiverende og omsorgsmæssige formål til ældre.

Mødekalender

Ældrerådet holder normalt møde den 2. tirsdag i måneden.

12. februar
12. marts
  9. april
14. maj
11. juni
13. august (Budget 2020)
16. august (Budget 2020)
10. september
  8. oktober
12. november
10. december

Tilskud til pensionistforeninger

Ansøgninger om tilskud til pensionistforeninger skal senest den 1. februar være modtaget i Center for Omsorg og Sundhed.

Ansøgning om tilskud

Senest den 1. februar skal ansøgninger om tilskud være modtaget i Center for Omsorg og Sundhed.

Nye pensionistforeninger kan også søge om tilskud inden den 1. februar. Tilskuddet beregnes for det første år ud fra en dokumentation af sidste års aktiviteter. Du skal benytte ansøgningsskemaet når du søger om tilskud.

Der kan gives tilskud til

Foreninger som er hjemmehørende i Herlev Kommune, som alle pensionister og efterlønsmodtagere med bopæl i Herlev Kommune kan blive medlem af.

Foreninger som minimum har 20 medlemmer, der er bosiddende i Herlev.

Foreningen skal have en årlig generalforsamling/repræsentantskabsmøde, og en ledelse som er valgt på generalforsamlingen. Ingen kan være født medlem af bestyrelsen.

Foreningen skal lave et årsregnskab, som er revideret og godkendt på generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet.

Foreningens formålsparagraf skal primært rette sig mod aktiviteter for pensionister og efterlønsmodtagere bosiddende i Herlev. Alle aktiviteter skal være åbne for alle pensionister og efterlønsmodtagere i Herlev.

Tilskud til aktivitetsdage

Der gives tilskud til planlagte aktivitetsdage på baggrund af aktiviteter det foregående år.

En aktivitetsdag er en dag, hvor én borger deltager i et planlagt arrangement fx møde/foredrag eller anden planlagt virksomhed.

Aktiviteter hvortil der modtages tilskud i henhold til folkeoplysningsloven eller tværgående frivilligt socialt arbejde efter § 18 i lov om social service, kan ikke medregnes i opgørelsen af aktivitetsdage.

Fordeling af tilskud

Senest den 1. april får klubberne besked om størrelsen af tilskuddet.

Tilskuddet ydes med et fast grundbeløb på 8.000 kr. til foreninger med minimum 20 medlemmer, som er pensionister eller efterlønsmodtagere. Grundbeløbet suppleres med et tilskud efter aktivitetsdage i det foregående år.

Tilskuddet gives under forudsætning af, at foreningen som minimum har 20 medlemmer, som er pensionister eller efterlønsmodtagere, og at Center for Omsorg og Sundhed vurderer, at foreningen opfylder de formelle tilskudskrav og har et rimeligt aktivitetsniveau med minimum 10 arrangementer om året.

Størrelsen af tilskuddet pr. aktivitetsdag svarer til kommunens budget, minus grundbeløb, divideret med antallet af aktivitetsdage for samtlige foreninger, som opfylder betingelserne.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet bliver udbetalt inden udgangen af april.

Indberetning af sidste års aktivitetsdage

Senest den 1. februar indberetter klubberne medlemstallet pr. 31. december samt antallet af medlemmer, som har deltaget i foreningens aktiviteter det foregående år.

Aktiviteterne skal deles op i aktivitetstyper. Foreningerne skal føre protokol for hver aktivitetstype, hvor antallet af fremmødte medlemmer noteres pr. gang.

Ældrerådet kan udbede sig en kopi af arrangementsprotokollen

Skemaer til indberetningerne kan hentes her eller hos Center for Omsorg og Sundhed.

Foreningens formand bekræfter rigtigheden af oplysningerne ved at underskrive indberetningen.

Regnskab

Senest den 1. april sender foreningen et revideret regnskab for sidste kalenderår, som også er dokumentation for det samlede medlemskontingent.

Ældrerådets formand

Grethe Klarskov Simonsen

29 91 52 17
gretheng26@gmail.com