De tværfaglige sundhedsteam

Tværfaglige sundhedsteam, drøfter, hvordan et barn, der vækker bekymring, bedst kan hjælpes.

Et tværfagligt sundhedsteam består både af lærere, pædagoger, psykologer, sundhedsplejersker, sagsbehandlere og forældre. Herlev Kommune har et tværfagligt sundhedsteam for gravide og nyfødte, i dagplejen, i hver daginstitution og på hver skole. Med vores mange tværfaglige sundhedsteam opfylder vi kravene i Sundhedsloven og Serviceloven om tværfagligt samarbejde.

Et andet krav er, at støtten ydes tidligt og sammenhængende: "For at tilgodese børn og unge med særlige behov opretter kommunalbestyrelsen en tværfaglig gruppe, der skal sikre, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes, og at der i tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til lægelig, social, pædagogisk, psykologisk eller anden sagkundskab." Forældrene deltager i videst muligt omfang i møderne

Formålet med de tværfaglige sundhedsteam

 • Tidlig opsporing af "bekymringsbørn" for at kunne forebygge og tage eventuelle problemer i opløbet
 • En tværfaglig, koordineret og målrettet indsats over for børn med særlige behov
 • At medarbejderne har et så godt kendskab til hinanden, at vi kan have realistiske forventninger til hinandens faglige kunnen og handlemuligheder.

Bekymringsbørn og børn med særlige behov

 • Anonyme "bekymringsbørn", d.v.s. børn hvor en eller flere medarbejdere undrer sig eller er bekymrede, og har brug for at få faglig inspiration eller konsulentbistand til selv at kunne arbejde videre i det daglige
 • Konkrete, navngivne børn, hvor den medarbejder, der ønsker drøftelsen, er ansvarlig for at invitere forældrene eller som minimum at have fået deres tilladelse til, at barnet drøftes. Drøftelserne kan f.eks. omfatte gensidig rådgivning, forslag til undersøgelser i forhold til barn/familie, opgave– og ansvarsfordeling, opfølgning på aftaler m.v.
 • Generelle problemstillinger og indsatsområder, som f.eks. sorg, alkohol, misbrug, spiseproblemer og tavshedspligt

Når Social– og Sundhedsforvaltningen iværksætter en undersøgelse af et barns forhold, er det et krav, at undersøgelsen skal være tværfaglig. Det er derfor naturligt, at de tværfaglige sundhedsteam inddrages i undersøgelserne og senere i den støtte, der iværksættes. På den måde får alle relevante involverede kendskab til, hvilke problemer der søges løst, så de kan støtte op om familien og barnet i det daglige.

 

Møderne I 0-6 års-institutionerne deltager fast

 • Leder/souschef
 • Sagsbehandler
 • Sundhedsplejerske
 • PPR-psykolog

På skolerne deltager fast

 • Skoleleder
 • Lederen af skolens specialcenter
 • SFO-ledere
 • Afdelingsleder fra Klub Herlev
 • Skoletandlæge
 • Sagsbehandler
 • Sundhedsplejerske
 • PPR-psykolog
 • Andre kan indkaldes efter behov, f.eks. kommunallæge, pædagogisk konsulent, tale/hørepædagog, fysioterapeut, kontaktpædagog, klasselærer og familiens læge.

De almindelige regler om tavshedspligt og underretningspligt er gældende.

For nogle forældre kan det være svært at deltage i møderne, hvis der er mange til stede. I de situationer kan det tværfaglige sundhedsteam beslutte at afholde et andet møde, hvor forældrene og kun de mest relevante medarbejdere mødes.

De tværfaglige sundhedsteam holder møde mindst 4 gange om året. Det er daginstitutionslederen eller skolelederen, der er ansvarlig for dagsordenen og indkaldelsen til mødet.

Det er afdelingscheferne, der er ansvarlige for den overordnede erfaringsopsamling og evaluering.

Sundhedsplejen og Børnetræning

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 60 91
sundhedsplejen@herlev.dk