Klimatilpasning og skybrud

Herlev Kommune og HOFOR arbejder på at klimatilpasse afledningssystemer og vandløb for at sikre byen mod oversvømmelser ved store regnhændelser.

 

Skybrudsplan

Herlev Kommune har udarbejdet forslag til Skybrudsplan for Herlev Kommune 2018.

Skybrudsplanen beskriver, hvordan Herlev Kommune i samarbejde med HOFOR, borgere, boligselskaber og virksomheder bedst og billigst kan sikre bygninger, infrastruktur, og øvrige værdier i kommunen mod skader fra oversvømmelser ved skybrud.

Skybrudsplanen fastlægger i hvilke områder, der er behov for tiltag for at sikre byen mod skadevoldende oversvømmelser ved skybrud. Ved tiltag vil problemets omfang samt muligheder for konkrete løsningstiltag indledningsvist blive detailanalyseret.

Skybrudsplanen kan læses her: Skybrudsplan for Herlev Kommune 2018.

Klimatilpasningsplan

Herlev Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan for kommunen.

Det overordnede mål med klimatilpasning er, at beskytte ejendomme, infrastruktur og natur mod skader som følge af oversvømmelser. At gøre kommunen klimasikker er en fælles indsats, da kloakkerne ikke alene kan løse problemerne, der opstår ved skybrud. Indsatsen skal derfor udføres både af kommunen, af kloakforsyningen og den enkelte grundejer. I den 12-årige planperiode er der lagt vægt på tre overordnede mål:

  • At sikre byen mod skybrud således, at regnvand i skybrudssituationer ledes hen, hvor det gør mindst skade.
  • At gøre regn- og spildevandssystemet mere robust i hverdagen overfor de ændrede og stigende regnmængder, det vil sige at udbygge systemerne til håndtering af regnvand.
  • Udgangspunktet for klimaløsninger i Herlev Kommune vil være, at løsninger skal kunne håndtere, at der står maksimalt 10 cm vand på terræn, når der falder en 100 års regn, undtaget de steder, hvor vandet skal ledes hen.

 

Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplan for Herlev Kommune 2013-2025. Læs kommuneplanen og klimatilpasningsplanen (kapitel 5) her.

Harrestrup Å kapacitetsprojekt

Regnvandet fra størstedelen af Herlev bliver afledt til Harrestrup Å-systemet. Kagså og Sømose Å er en del af Harrestrup Å-systemet. Harrestrup Å-systemet afleder vand til havet fra 10 kommuner i hovedstadsområdet.

Herlev Kommune og HOFOR samarbejder med de 9 andre kommuner og deres forsyningsselskaber om at tilpasse Harrestrup Å-systemet, så å-systemet fremover kan håndtere vand op til en 100-års regnhændelse. Dette vil blive gjort ved at gennemføre en kombination af anlægsprojekter, der ved større regnhændelser dels forsinker regnvandet i grønne områder, og dels lader vandet løbe hurtigere ud af åen nedstrøms ved Kalveboderne. Anlægsprojekterne vil blive gennemført i grønne områder og på overfladen, hvilket er langt billigere end fx underjordiske betonbassiner. Når åen og de grønne områder bearbejdes for at kunne håndtere regnvandet, forventes der at kunne opnås miljømæssige og rekreative synergieffekter.

Kommunerne og forsyningerne har i fællesskab udarbejdet Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å-systemet. Kapacitetsplanen beskriver en kombination af delløsninger langs åen, som tilsammen skal sikre oplandet mod oversvømmelser op til en 100-års regnhændelse. Der er desuden udarbejdet en miljørapport for kapacitetsplanen.

Læs kapacitetsplanen og miljørapporten her:
- Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å-systemet.
- Miljørapport. Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å-systemet .

Du kan læse mere om Harrestrup Å kapacitetsprojektet på: https://harrestrupaa.dk/

Kagsåparkens Regnvandsanlæg

Kagsåparkens Regnvandsanlæg er et større projekt, der både skal reducere spildevandsbelastning af Kagså/Harrestrup Å og skabe kapacitet til at håndtere regnvand fra større regnhændelser. Projektet etableres af forsyningsselskaberne Novafos og HOFOR i samarbjede med Gladsaxe og Herlev kommuner.

Årsagen til projektet er blandt andet, at staten stiller krav om, at overløb med opblandet spildevand til Kagsåen skal reduceres.

Projektet ligger i Kagsåparken på grænsen mellem Gladsaxe og Herlev kommuner. Projektet omfatter etablering af en stor bassinledning til spildevand og en landskabelig bearbejdning i Kagsåparken, der tilsammen giver mulighed for at overholde lovkrav om miljømål og desuden tilbageholde store mængder regnvand i overensstemmelse med tværkommunale aftaler i Harrestrup Å-samarbejdet.

Miljøvurdering for projektet var i offentlig høring i 2017. Du kan læse materialerne fra høringen her:

 

Du kan også læse mere om projektet på Novafos.dk.

Etablering af Kagsåparkens Regnvandsanlæg indebærer, at der skal udgraves store mængder jord, som skal transporteres væk via Herlev Ringvej / Ring 3. Derfor afventer etableringen af regnvandsanlægget, at anlæg af Hovedstadens Letbane på Herlev Ringvej/Ring 3 bliver færdig.

Natur- og Miljøteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 64 00
vandognatur@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -