1

Vedtægt for Forenings- og Fritidsrådet i Herlev Kommune (i det følgende benævnt ”rådet”)

I henhold til Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 nedsætter Herlev Kommune et råd, der skal varetage brugerinddragelsen på det folkeoplysende område. 


Rådets sammensætning

Forenings- og Fritidsrådet består af 7 medlemmer fra følgende områder: 

  • 3 medlemmer vælges af Kultur- og Fritidsudvalget blandt dets medlemmer
  • 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra oplysningsforbund og andre foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter voksenundervisning
  • 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra idrætsforeninger
  • 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra ikke-idrætslige foreninger
  • 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Børne- og Ungdomssamrådet (BUS)

For hvert medlem af rådet udpeges en personlig stedfortræder.

Mindst en repræsentant for den kommunale forvaltning deltager i rådets møder uden stemmeret. Forenings- og Fritidsrådet vælger selv formand og næstformand.

Hvis et medlem af rådet udtræder i løbet af valgperioden indtræder stedfortræderen. Er der ved et medlems udtræden af rådet ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.

Hvert enkelt medlem har pligt til at gøre opmærksom på, hvorvidt vedkommende eventuelt er inhabil i forbindelse med behandlingen af sager i rådet.

Valgprocedure

Rådet sammensættes snarest muligt efter hvert kommunalvalg og senest inden d. 1. april i det efterfølgende år. Medlemmerne af rådet udpeges for en 4-årig periode svarende til den kommunale valgperiode. Medlemmerne fortsætter, indtil nyvalg har fundet sted.
Kommunalbestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til valgmøde, hvor alle folkeoplysende foreninger i Herlev Kommune kan deltage. 

På mødet opstilles kandidater (medlemmer og stedfortrædere) til rådet indenfor hvert af de ovennævnte områder. Hvis der på mødet opnås enighed om indstilling af disse, anses kandidaterne for indstillede. I modsat fald afgøres indstillingen ved afstemning. Hver forening har to stemmer og
kun stemmeret indenfor eget område. Hvis der på mødet ikke findes kandidater indenfor et eller flere områder, vil pladserne være vakante.

Kandidater kan opstilles ved fuldmagt, men der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

De indstillede medlemmer og stedfortrædere godkendes af Kommunalbestyrelsen.


Udvalgets opgaver

  • Rådet har høringsret i sager, der vedrører politik for den folkeoplysende virksomhed, kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed samt kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.
  • Rådet har indstillingsret i forhold til aktivitetstilskud, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb samt fordeling af lokaler (dog ikke idrætsanlæg). 
  • Rådet har beslutningsret i forhold til Udviklingspuljen og varetager behandlingen af ansøgninger hertil.
  • Rådet har mulighed for at nedsætte midlertidige underudvalg for hvert af lovens områder indenfor voksenundervisning og frivilligt foreningsarbejde, i sager hvor det skønnes relevant.

 

Mødevirksomhed

Forenings- og Fritidsrådets møder afholdes for lukkede døre. Møderne afholdes i henhold til en årligt fastlagt mødeplan. Herudover kan der holdes møde, når formanden eller tre af rådets medlemmer finder det nødvendigt.

Kultur- og Fritidsafdelingen varetager administrationen af rådet. Medlemmerne indkaldes til møde ved fremsendelse af dagsorden med eventuelt bilagsmateriale senest seks dage inden hvert møde.

Formanden leder forhandlinger og afstemninger.

Forenings- og Fritidsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger kan træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Udgifter til rådets virksomhed afholdes af kommunen, der tillige stiller sekretariatsbistand til rådighed.


Ikrafttrædelse

Vedtægten træder i kraft ved Kommunalbestyrelsens godkendelse.