Tilskud og puljer

Godkendte, folkeoplysende foreninger kan søge om forskellige typer af tilskud.

Der er forskellige retningslinjer afhængigt af hvilken type tilskud, I søger. Læs mere om de forskellige typer tilskud nedenfor.

Læs hvordan vi behandler dine data når du søger om tilskud.

Aktivitetstilskud 2022

Information ang. beregning af aktivitetstilskud for 2022 følger snarest. 

Beregningen af aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger for 2021 sker på baggrund af budgettal for 2020. I skal derfor ikke søge om aktivitetstilskud for 2021 eller afregne tilskud for den seneste periode, men blot give forvaltningen besked på kulturogfritid@herlev.dk, hvis I forventer ændret aktivitetsniveau for 2021.

Aktivitetstilskud

Hvis I som forening laver aktiviteter for børn og unge i Herlev Kommune, er det muligt at søge aktivitetstilskud. Tilskud ydes pr. aktivitetstime, hvilket er en time, hvor en træner eller leder står for aktiviteten. Der kan søges tilskud til aktiviteter, foreningen står for, og som tilbydes til børn og unge under 25 år.

Til foreninger, der etablerer aktiviteter for handicappede, ydes der dog tilskud uanset deltagernes alder.

Ved aktiviteter skal forstås aktivitetstimer afviklet som fast trænings-/mødevirksomhed (sidstnævnte for spejdergrupper) i Herlev samt til weekendture og andre lejre med overnatning både i ind- og udland. En aktivitetstime er en time, hvor en træner eller leder står for selve aktiviteten. I aktivitetstimetallet kan enkeltdagsarrangementer, herunder turnerings-og træningskampe samt endagsture m.v. i og udenfor Herlev, ikke medregnes.

Ansøgning om aktivitetstilskud – sådan gør I

Infomation om beregning af aktivitetstilskud 2022 følger snarest. 

Beregningen af aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger for 2021 sker på baggrund af budgettal for 2020. I skal derfor ikke søge om aktivitetstilskud for 2021 eller afregne tilskud for den seneste periode, men blot give forvaltningen besked på kulturogfritid@herlev.dk, hvis I forventer ændret aktivitetsniveau for 2021.

Læs Retningslinjerne for Aktivitetstilskud her

Bemærk følgende datoer og procedurer

 • 1. oktober: Ansøgningsfristen for Aktivitetstilskud er hvert år den 1. oktober
 • December: Kultur og Fritidsudvalget godkender fordelingen af Aktivitetstilskud
 • Januar: De ansøgende foreninger modtager tilskudstilsagn i januar 
 • Februar: Udbetaling af 1. rate (50 %)
 • 1. august: Deadline for at indsende formandens beretning, regnskab og tilskudsregnskab samt erklæring om børneattest (via formular)
 • September: Udbetaling af 2. rate (50 %) - (under forudsætning af at beretning, regnskab og erklæring om børneattest er indsendt via formular senest 1. august)

Regnskab og beretning (2. rate aktivitetstilskud) - deadline 1. august

Beretning og regnskab

Frivillige folkeoplysende foreninger, som har modtaget tilskud, skal hvert år inden den 1. august indsende et regnskab samt en beretning til Kultur og Fritid. Heri skal foreningens folkeoplysende aktiviteter beskrives. Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf specielt de initiativer, foreningen har taget i forhold til det forpligtende fællesskab.

Sådan gør I

Beretning og regnskab sendes online via dette link 

I skal logge ind med foreningens NemID eller CVR nummer. Når I har udfyldt forløbet, sendes en kvittering for ansøgningen til foreningens digitale postkasse. OBS: I kan ikke benytte Internet Explorer når I udfylder løsningen. Vi anbefaler, at I benytte Google Chrome. 

Vejledning til login på selvbetjeningsløsningen

I henhold til ændring af Folkeoplysningsloven pr. 1. januar 2017 er det lovpligtigt at offentliggøre foreningernes tilskudsregnskab (aktivitetstilskud, lokaletilskud og tilskud til leder- og instruktøruddannelse). Når I udfylder formularen vil I blive bedt om at udfylde et tilskudsregnskab, som offentliggøres på Herlev Kommunes hjemmeside. I skal kun udfylde for de tilskud I modtager. Modtager I f.eks. ikke lokaletilskud, skal I blot skrive 0. Tilskudsregnskabet dækker samme periode som seneste afsluttede regnskab inkl. medlemstal for det senest afsluttede regnskabsår. I skal ligeledes udfylde hvad tilskuddet er brugt på. Udgiftsposterne kan f.eks. inddeles i kategorier som trænerlønninger, materiel/køb af udstyr, drift, stævner, lejrture, etc. 

Når I udfylder og sender dette tilskudsskema, er du/I ansvarlige for at de opgivne oplysninger er korrekte og at regnskabet eri godkendt af de tegningsberettigede i foreningen. 

Lokaletilskud

Som godkendt folkeoplysende forening i Herlev Kommune har I mulighed for at søge om driftstilskud til jeres lokaler. Det betyder, at jeres forening kan søge om tilskud til driftsudgifter til idrætshaller samt andre lokaler og lejrpladser, I som forening ejer eller lejer – men kun hvis der er tale om aktiviteter, møder, kurser og andet folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år.

Ansøgning om lokaletilskud – sådan gør I

I kan søge lokaletilskud ved at udfylde et onlineskema og vedhæfte bilag og bilagsoversigt i pdf. Underskriv med foreningens NemId. OBS. For at søge om lokaletilskud skal I være godkendt til at modtage lokaletilskud. Hvis I ikke er godkendt til lokaletilskud, kan I kontakte forvaltningen på kulturogfritid@herlev.dk for at høre mere. Hvis I flytter til nye lokaler, eller der sker væsentlige ændringer i jeres udgifter, skal I godkendtes på ny til at modtage lokaletilskud.

For at vi bedst muligt kan behandle ansøgningen, skal l medsende følgende dokumentation, hver gang I sender en ansøgning om lokaletilskud:

 • Bilagsliste – det skal fremgå tydeligt, hvilke udgifter på ansøgningsskemaet, der kædes sammen med de anførte tal på de forskellige bilag. Dvs. at det af bilagslisten skal fremgå både hvilke beløb og hvilke bilagsnumre, der hører til de forskellige poster på ansøgningsskemaet
 • Bilag (kopi af original kvittering) på alle udgifter der søges tilskud til skal vedlægges ansøgningen
 • Udfyld medlemssammensætning (OBS: Det er vigtigt, at medlemssammensætningen udfyldes korrekt, da tallene bruges til beregning af jeres tilskud):
  • Rubrikken: Medlemmer i alt: Alle klubbens medlemmer tælles med
  • Rubrikken: Heraf medlemmer over 25 år: Man er over 25 fra den dag man fylder 25 år. Ledere/instruktører, der også er fungerer som medlemmer, skal tælles med i både denne rubrik og rubrikken 'Heraf ledere og instruktører'. Ledere/instruktører der kun har funktion som leder/instruktør (ikke medlem) skal ikke tælles med i opgørelsen af medlemmer.
  • Rubrikken: Heraf ledere og instruktører over 25 år". Her skal alene angives ledere/instruktører over 25 år, som også indgår som medlemmer.
  • De tal der angives i rubrikkerne "Heraf medlemmer over 25 år" og "Heraf ledere og instruktører over 25 år" er en del af foreningens samlede medlemstal.    
 • Udfyld timetal: Her angives hvor mange timers aktivitet foreningen har afholdt i ansøgningsperioden.

OBS: Ang. Covid-19 og evt. ekstra rengøringsudgifter. Har I ekstra udgifter som følge af Covid-19 situationen, skal disse opgøres separat og adskilt fra foreningens normale rengøringsudgifter.

Ansøgningen behandles normalt i løbet af 4-8 uger, og hvis I ikke hører fra os, er ansøgningen godkendt, og tilskuddet udbetales til foreningens CVR nummer.

Ansøgning til lejerpladser: Ansøgning skal ske separat, og ikke sammen med foreningens ansøgning om drifttilskud til faste lokaler.  

Vejledning: Det gives der tilskud til

Udfyld online ansøgningsskema om lokaletilskud.

Sådan behandler vi dine data når du søger om lokaletilskud.

Læs retningslinjer for lokaletilskud her.

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse

En velfungerende og dynamisk forening er en forening, som ser fremad og bedst muligt ruster sig til at organisere og tilbyde fritidsaktiviteter. Herlev Kommune er interesseret i et aktivt og velfungerende foreningsliv, med foreninger der er bedst muligt klædt på til at organisere og tilbyde fritidsaktiviteter. Derfor opfordrer Herlev Kommune også samtlige foreninger til løbende at udvikle og uddanne sig, dvs. de medlemmer, som leder og varetager aktiviteterne i foreningen.

Ansøgning om kursustilskud – sådan gør I

Tilskud til Leder- og instruktøruddannelse søges ved at udfylde et online ansøgningsskema, hvor du skal vedlægge dokumentation for kursus og evt., transportudgifter. Ansøgningsskemaet skal sendes senest 14 efter kurset er afholdt.

Når I søger om tilskud til Leder- og instruktøruddannelse, er det vigtigt, at vedlægge korrekt dokumentation. Som udgangspunkt skal alle beløb der anføres på ansøgningsskemaet, også fremgå af et vedlagt bilag. Dvs. hvis du søger om tilskud til et kursus der koster kr. 750,-, skal ansøgningen også vedlægges betalingsdokumentation, hvor det er tydeligt, at beløbet på de 750 kr. er betalt, og beløbet skal tydeligt fremgå. Det samme gælder for transportudgifterne.

For at vi bedst muligt kan behandle ansøgningen, skal I medsende kopi af følgende dokumentation hver gang I sender en ansøgning:

 • Kursusbeskrivelse (hvem henvender kurset sig til og hvad er instruktørens rolle i foreningens i forhold til virksomhed for børn og unge)
 • Betalingsdokumentation (f.eks. en udskrift fra netbank hvoraf beløbet, der er anført på ansøgningsskemaet, tydeligt fremgår)
 • Dokumentation for transportudgifter f.eks. vedlagt kopi af billet med billigste offentlige tranport eller en udskrift fra rejseplanen. Beløbet der er anført på ansøgningsskemaet, skal fremgå tydeligt
   

Hvis du har flere deltagere på samme kursus, må du gerne anføre alle deltagernavnene på én ansøgningsblanket. Husk at vedlægge betalingdokumentation for alle deltagere.

Du sender en ansøgning ved at udfylde online ansøgningsskemaet nedenfor. Du skal logge på med foreningens NemID for at udfylde skemaet. Når du har udfyldt online ansøgningsskemaet, modtager du en kvittering i din E-Boks (logger du ind manuelt sender systemet ingen kvittering). Hvis du ikke hører fra os er ansøgningen godkendt og beløbet udbetales herefter til foreningens CVR nummer.

Såfremt I er i tvivl om et kursusprogram kan godkendes i henhold til nedenstående retningslinjer, er I velkomne til at kontakte Kultur og Fritid på kulturogfritid@herlev.dk for at høre nærmere. Medsend gerne kursusprogrammet.

Link til online ansøgningsskema for tilskud til leder- og instruktøruddannelse

Sådan logger du ind og sender din ansøgning elektronisk - vejledning

Læs retningslinjer for Tilskud til leder- og Instruktøruddannelse.

Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb

Som børne- og ungdomsforening i Herlev Kommune kan I søge om tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet kan søges af børne- og ungdomsforeninger til følgende

 • Materiel, inventar og lignende, hvor udgiften vil være tyngende for foreningens økonomi.
 • Større inventar til egne eller lejede lokaler, weekendhytter og lignende (dog gælder særlige regler for større vedligeholdelsesarbejde og mindre ombygninger)
 • Puljen kan ikke søges af idrætsforeninger

Ansøgning om Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb – sådan gør I

Tilskuddet fordeles en gang om året, og ansøgningsfristen er den 1. oktober.

Du sender en ansøgning ved at udfylde online ansøgningsskemaet nedenfor. Du skal logge på med foreningens NemID for at udfylde skemaet. Når du har udfyldt online ansøgningsskemaet, modtager du en kvittering i din E-Boks (logger du ind manuelt sender systemet ingen kvittering). 

Online ansøgningsskema til Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb

Sådan logger du ind og sender din ansøgning elektronisk - vejledning

Læs Retningslinjer for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb

 

Afregning

Afregning af tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb sker løbende herover kalenderåret. De fordelte midler udbetales først når foreningen har indsendt dokumentation på køb af materialer (kopi af kvitteringer).

Afregning sker ved at udfylde afregningsformularen.    

Udviklingspuljen

Udviklingspuljen skal støtte udviklingen af et varieret og mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter i Herlev Kommune.

I kan som forening ansøge udviklingspuljen til bl.a. nye aktivitetsformer, tiltag for nye målgrupper samt starttilskud til nye foreninger.

Udviklingspuljen er jeres forenings mulighed for at søge om støtte til udviklingstiltag internt i foreningen.

Puljens formål er at støtte udviklingen og fremkomsten af fritidsaktiviteter i Herlev Kommune, som er funderet i frivillighed og fællesskab, og som har en folkeoplysende karakter.
Udviklingspuljen tilstræber med andre ord udvikling af foreningslivet, nye eller ekstraordinære initiativer, inklusion og etablering af nye foreninger.
 

Udviklingspuljen kan søges til

 • Støtte til nye aktivitetsformer, tiltag for nye målgrupper, starttilskud til nye foreninger og tværgående initiativer
 • Kompensation for manglende deltagerbetaling i tilfælde hvor der af forskellige årsager (f.eks. sociale) kan være et behov

Puljen kan ikke søges til

 • Støtte til udgifter relateret til almindelig drift eller anlæg, herunder løn, rejseudgifter, kost, logi eller nybyggeri samt renovering
 • Støtte til udgifter til kommercielle eller tilbagevendende projekter
 • Tilskud til projekter, der hører under anden lovgivning, samt til afsluttede eller allerede igangsatte projekter

Ansøgning om Udviklingspuljen – sådan gør I

Puljen kan søges to gange årligt – forår og efterår. Aktiviteterne skal være funderet i frivillighed og fællesskab og være af folkeoplysende karakter som beskrevet i Folkeoplysningsloven. Mere specifikt er der fokus på udvikling af foreningslivet, nye eller ekstraordinære initiativer, inklusion og etablering af nye foreninger.

Ansøgningsfrist 1. april (forår) og 1. november (efterår). 

Du sender en ansøgning ved at udfylde online ansøgningsskemaet nedenfor. Du skal logge på med NemID for at udfylde skemaet. Når du har udfyldt online ansøgningsskemaet, modtager du en kvittering i din E-Boks (logger du ind manuelt sender systemet ingen kvittering).  

Online ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Sådan logger du ind og sender din ansøgning elektronisk - vejledning

Læs Retningslinjer for Udviklingspuljen

Online evalueringsskema til udviklingspuljen

Partnerskabspuljen - støtte til sociale indsatser mellem idrætsforeninger og kommunale institutioner

Partnerskabspuljen er tiltænkt initiativer der kommer Herlevs borgere til gode, i et samarbejdet imellem idrætsforeninger og kommunale institutioner. I samarbejdet har idrætsforeningerne ekspertisen og bevægelsesglæden der kan komme socialt udsatte borgere til gode. De kommunale institutioner bidrager med kontakten og viden om disse borgere.

Herved opstår nye aktiviteter som kan tilføre nye perspektiver og kompetencer til det kommunale arbejde med Herlevs borgere, og som samtidig tilfører nyt liv til idrætsforeningerne.”

Ansøgningsfristen er henholdsvis den 1. april og 1. november hvert år. 

Læs Retningslinjer for Partnerskaberspuljen - støtte til sociale indsatser mellem idrætsforeninger og kommunale institutioner

Online ansøgningsskema til 'Partnerskabspuljen - støtte til sociale indsatser mellem idrætsforeninger og kommunale institutioner

Læs vejledningen Sådan logger du ind og sender din ansøgning elektronisk - vejledning

Regional pulje til idræt for handicappede børn

Herlev Kommune støtter økonomisk den fælles kommunale idrætspulje, som skal formidle idrætstiltag for børn og unge med specielle behov. 14 kommuner i Hovedstadsområdet står bag initiativet og ordningen administreres og tilbud udvikles af Dansk Handicap Idrætsforbund.

Den fælleskommunale Handicap Idrætspulje er organisatorisk en del af netværk for Kultur- og Fritidschefer i region Hovedstaden. Der er dannet en styregruppe, der behandler ansøgninger om støtte. Puljen administreres af Høje Taastrup Kommune.

Læs mere om puljen på Høje Taastrup Kommunes hjemmeside.  

Hvordan får man tilskud

Forældre, institutioner, skoler, idrætsforeninger m.fl. kan søge om tilskud til et projekt som typisk kører i 2 år. Herefter kobles tiltaget op på en allerede eksisterende idrætsforening og åbnes op for alle, hvorimod det i projektperioden kun er åbent for borgere bosat i en af de 14 kommuner.

Information om ansøgning og tilskud fås her.  

Se specialsport guiden - en oversigt over alle kendte tilbud i hovedstadsområdet.

Flere oplysninger om lokale tilbud og evt. koordinering af ønsker om igangsætning af nye tilbud lokalt under denne pulje, fås ved henvendelse til Kultur og Fritid, Herlev Kommune, telefon 44 52 58 24.

Kultur og Fritid

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 70 00
kulturogfritid@herlev.dk