Tilskud og puljer

Godkendte, folkeoplysende foreninger kan søge om forskellige typer af tilskud.

Der er forskellige retningslinjer afhængigt af hvilken type tilskud, I søger. Læs mere om de forskellige typer tilskud nedenfor.

Hvis I søger tilskud til aktiviteter for børn og unge

Flere tilskud retter sig mod aktiviteter med børn og unge. Fælles for disse tilskud er, at de ruster selve foreningen til at skabe så gode rammer for børn og unge som muligt. Der er dermed ikke kun tale om tilskud, der går til udvikling af nye aktiviteter. Der findes følgende tilskudsmuligheder:

 • Aktivitetstilskud – ansøgningsfrist hvert år den 1. oktober
 • Lokaletilskud – ansøgningsfrist løbende
 • Leder og instruktøruddannelse – ansøgningsfrist løbende
 • Rådighedsbeløb – ansøgningsfrist hvert år den 1. oktober

Hvis I søger tilskud til foreningsudvikling og nye initiativer

Udviklingspuljen støtter foreningsudvikling og nye initiativer. Her er der tale om udvikling af selve foreningen eller etablering af nye og særlige tilbud/aktiviteter. Hvis I ønsker at søge tilskud til foreningsudvikling, kan I to gange årligt søge udviklingspuljen.
 • Udviklingspuljen - ansøgningsfristen er i 2018 den 2/4-2018 (forår) og 11/11-2018 (efterår).

Tilskud til idræt for handicappede børn

I kan søge tilskud til idræts tiltag for børn og unge med specielle behov. 

Aktivitetstilskud

Hvis I som forening laver aktiviteter for børn og unge i Herlev Kommune, er det muligt at søge aktivitetstilskud. Tilskud ydes pr. aktivitetstime, hvilket er en time, hvor en træner eller leder står for aktiviteten. Der kan søges tilskud til aktiviteter, foreningen står for, og som tilbydes til børn og unge under 25 år.

Til foreninger, der etablerer aktiviteter for handicappede, ydes der dog tilskud uanset deltagernes alder.

Ved aktiviteter skal forstås aktivitetstimer afviklet som fast trænings-/mødevirksomhed (sidstnævnte for spejdergrupper) i Herlev samt til weekendture og andre lejre med overnatning både i ind- og udland. En aktivitetstime er en time, hvor en træner eller leder står for selve aktiviteten. I aktivitetstimetallet kan enkeltdagsarrangementer, herunder turnerings-og træningskampe samt endagsture m.v. i og udenfor Herlev, ikke medregnes.

Ansøgning om aktivitetstilskud – sådan gør I

Aktivitetstilskud ansøges årligt med frist den 1. oktober for det efterfølgende kalenderår. Afregningsperioden er den 1. august - 31. juli.

Ansøgningsskemaet sendes i ét samlet dokument til kulturogfritid@herlev.dk.

Ansøgningsskema og Afregningsskema

Læs Retningslinjerne for Aktivitetstilskud her

Bemærk følgende

 • Ansøgningsfristen for Aktivitetstilskud er hvert år den 1. oktober.
 • De ansøgende foreninger modtager tilskudstilsagn senest den i december for det efterfølgende kalenderår.
 • Det af Kultur- og Fritidsudvalget godkendte tilskud vil blive udbetalt med 50 % i februar måned og 50 % i september Indstillingen af aktivitetstimer baserer sig på antallet af gennemførte aktivitetstimer i foregående sæson.

Lokaletilskud

Som godkendt folkeoplysende forening i Herlev Kommune har I mulighed for at søge om driftstilskud til jeres lokaler. Det betyder, at jeres forening kan søge om tilskud til driftsudgifter til idrætshaller samt andre lokaler og lejrpladser, I som forening ejer eller lejer – men kun hvis der er tale om aktiviteter, møder, kurser og andet folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år.

Ansøgning om lokaletilskud – sådan gør I

I kan søge lokaletilskud ved at udfylde et onlineskema og vedhæfte bilag og bilagsoversigt i pdf. Underskriv med foreningens NemId.

For at vi bedst muligt kan behandle ansøgningen, skal l medsende følgende dokumentation, hver gang I sender en ansøgning om lokaletilskud:

 • Bilagsliste – det skal fremgå tydeligt, hvilke udgifter på ansøgningsskemaet, der kædes sammen med de anførte tal på de forskellige bilag. Dvs. at det af bilagslisten skal fremgå både hvilke beløb og hvilke bilagsnumre, der hører til de forskellige poster på ansøgningsskemaet
 • Bilag (kopi af original kvittering) på alle udgifter der søges tilskud til skal vedlægges ansøgningen
 • Udfyld medlemssammensætning: Rubrikken: Heraf medlemmer over 25 år: Man er over 25 fra den dag man fylder 25 år. Antal medlemmer der anføres i denne rubrik fradrages, da der kun gives tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år.  
 • Udfyld medlemssammensætningen: Rubrikken "Heraf ledere og instruktører over 25 år" - skal kun udfyldes af spejdergrupper. Alle andre foreninger skal blot skrive 0 i denne rubrik.    

 

 

Ansøgningen behandles normalt i løbet af 4-8 uger, og hvis I ikke hører fra os, er ansøgningen godkendt, og tilskuddet udbetales til foreningens CVR nummer.

Udfyld online ansøgningsskema om lokaletilskud.
 

Læs retningslinjer for lokaletilskud her.

Tilskud til Leder- og instruktøruddannelse

En velfungerende og dynamisk forening er en forening, som ser fremad og bedst muligt ruster sig til at organisere og tilbyde fritidsaktiviteter. Herlev Kommune er interesseret i et aktivt og velfungerende foreningsliv, med foreninger der er bedst muligt klædt på til at organisere og tilbyde fritidsaktiviteter. Derfor opfordrer Herlev Kommune også samtlige foreninger til løbende at udvikle og uddanne sig, dvs. de medlemmer, som leder og varetager aktiviteterne i foreningen.

Ansøgning om kursustilskud – sådan gør I

Tilskud til Leder- og instruktøruddannelse søges ved at udfylde et online ansøgningsskema, hvor du skal vedlægge dokumentation for kursus og evt., transportudgifter. Ansøgningsskemaet skal sendes senest 14 efter kurset er afholdt.

Når I søger om tilskud til Leder- og instruktøruddannelse, er det vigtigt, at vedlægge korrekt dokumentation. Som udgangspunkt skal alle beløb der anføres på ansøgningsskemaet, også fremgå af et vedlagt bilag. Dvs. hvis du søger om tilskud til et kursus der koster kr. 750,-, skal ansøgningen også vedlægges betalingsdokumentation, hvor det er tydeligt, at beløbet på de 750 kr. er betalt, og beløbet skal tydeligt fremgå. Det samme gælder for transportudgifterne.

For at vi bedst muligt kan behandle ansøgningen, skal I medsende kopi af følgende dokumentation hver gang I sender en ansøgning:

 • Kursusbeskrivelse (hvem henvender kurset sig til og hvad er instruktørens rolle i foreningens i forhold til virksomhed for børn og unge)
 • Betalingsdokumentation (f.eks. en udskrift fra netbank hvoraf beløbet, der er anført på ansøgningsskemaet, tydeligt fremgår)
 • Dokumentation for transportudgifter f.eks. vedlagt kopi af billet med billigste offentlige tranport eller en udskrift fra rejseplanen. Beløbet der er anført på ansøgningsskemaet, skal fremgå tydeligt
   

Hvis du har flere deltagere på samme kursus, må du gerne anføre alle deltagernavnene på én ansøgningsblanket. Husk at vedlægge betalingdokumentation for alle deltagere.

Du sender en ansøgning ved at udfylde online ansøgningsskemaet nedenfor. Du skal logge på med foreningens NemID for at udfylde skemaet. Når du har udfyldt online ansøgningsskemaet, modtager du en kvittering i din E-Boks (logger du ind manuelt sender systemet ingen kvittering). Hvis du ikke hører fra os er ansøgningen godkendt og beløbet udbetales herefter til foreningens CVR nummer.

Link til online ansøgningsskema for tilskud til leder- og instruktøruddannelse

Læs retningslinjer for Tilskud til leder- og Instruktøruddannelse.

Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb

Som børne- og ungdomsforening i Herlev Kommune kan I søge om tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet kan søges af børne- og ungdomsforeninger til følgende

 • Materiel, inventar og lignende, hvor udgiften vil være tyngende for foreningens økonomi.
 • Større inventar til egne eller lejede lokaler, weekendhytter og lignende (dog gælder særlige regler for større vedligeholdelsesarbejde og mindre ombygninger)
 • Puljen kan ikke søges af idrætsforeninger

Ansøgning om Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb – sådan gør I

Tilskuddet fordeles en gang om året, og ansøgningsfristen er den 1. oktober.

Du sender en ansøgning ved at udfylde online ansøgningsskemaet nedenfor. Du skal logge på med foreningens NemID for at udfylde skemaet. Når du har udfyldt online ansøgningsskemaet, modtager du en kvittering i din E-Boks (logger du ind manuelt sender systemet ingen kvittering). 

Online ansøgningsskema til Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb

Læs Retningslinjer for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb

 

Afregning

Afregning af tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb sker løbende herover kalenderåret. De fordelte midler udbetales først når foreningen har indsendt dokumentation på køb af materialer (kopi af kvitteringer).

Afregning sker ved at udfylde afregningsformularen.    

Udviklingspuljen

Udviklingspuljen skal støtte udviklingen af et varieret og mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter i Herlev Kommune.

I kan som forening ansøge udviklingspuljen til bl.a. nye aktivitetsformer, tiltag for nye målgrupper samt starttilskud til nye foreninger.

Udviklingspuljen er jeres forenings mulighed for at søge om støtte til udviklingstiltag internt i foreningen.

Puljens formål er at støtte udviklingen og fremkomsten af fritidsaktiviteter i Herlev Kommune, som er funderet i frivillighed og fællesskab, og som har en folkeoplysende karakter.
Udviklingspuljen tilstræber med andre ord udvikling af foreningslivet, nye eller ekstraordinære initiativer, inklusion og etablering af nye foreninger.
 

Udviklingspuljen kan søges til

 • Støtte til nye aktivitetsformer, tiltag for nye målgrupper, starttilskud til nye foreninger og tværgående initiativer
 • Kompensation for manglende deltagerbetaling i tilfælde hvor der af forskellige årsager (f.eks. sociale) kan være et behov

Puljen kan ikke søges til

 • Støtte til udgifter relateret til almindelig drift eller anlæg, herunder løn, rejseudgifter, kost, logi eller nybyggeri samt renovering
 • Støtte til udgifter til kommercielle eller tilbagevendende projekter
 • Tilskud til projekter, der hører under anden lovgivning, samt til afsluttede eller allerede igangsatte projekter

Ansøgning om Udviklingspuljen – sådan gør I

Puljen kan søges to gange årligt – forår og efterår – af såvel foreninger som aftenskoler, enkeltpersoner og selvorganiserede grupper hjemmehørende i Herlev Kommune. Projekter, hvor der indgås partnerskaber mellem flere af de ovennævnte aktører, vil have høj prioritet.

Ansøgningsfrist 1/4-2020 (forår) og 1/11-2020 (efterår). 

Du sender en ansøgning ved at udfylde online ansøgningsskemaet nedenfor. Du skal logge på med NemID for at udfylde skemaet. Når du har udfyldt online ansøgningsskemaet, modtager du en kvittering i din E-Boks (logger du ind manuelt sender systemet ingen kvittering).  

Online ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs Retningslinjer for Udviklingspuljen

Online evalueringsskema til udviklingspuljen

Pulje til frivillige foreningers partnerskabersindsatser om den kommunale kerneopgave med kommunale institutioner

De initiativer der søges støtte til via denne pulje, skal have fokus på den effekt de bibringer de borgere der deltager i indsatsen via konkrete aktiviteter.

Frivillige foreningers indsatser, der i samarbejde med Herlev Kommunes institutioner og forvaltningen understøtter og supplerer Herlev Kommunes varetagelse af kerneopgaven med særligt fokus på borgere i udsatte positioner.

Initiativer iværksat med støtte fra puljen skal have et sigte og være koordineret med Herlev Kommunes institutioner og/eller forvaltningen, med henblik på at kunne tilføre andre eller helt nye perspektiver og kompetencer til den kommunale opgaveløsning.

Ansøgningsfristen er den 1. maj. 2020. 

Retningslinjer for ’Pulje til frivillige foreningers partnerskabersindsatser om den kommunale kerneopgave med kommunale institutioner’

Online ansøgningsskema til 'Pulje til frivillige foreningers partnerskabsindsatser om den kommunale kerneopgave med kommunale institutioner'

Regional pulje til idræt for handicappede børn

Herlev Kommune støtter økonomisk den fælles kommunale idrætspulje, som skal formidle idrætstiltag for børn og unge med specielle behov. 14 kommuner i Hovedstadsområdet står bag initiativet og ordningen administreres og tilbud udvikles af Dansk Handicap Idrætsforbund.

Den fælleskommunale Handicap Idrætspulje er organisatiorisk en del af netværk for Kultur- og Fritidschefer i region Hovedstaden. Der er dannet en styregruppe, der behandler ansøgninger om støtte. Puljen administreres af Høje Taastrup Kommune.

Hvordan får man tilskud

Forældre, institutioner, skoler, idrætsforeninger m.fl. kan søge om tilskud til et projekt som typisk kører i 2 år. Herefter kobles tiltaget op på en allerede eksisterende idrætsforening og åbnes op for alle, hvorimod det i projektperioden kun er åbent for borgere bosat i en af de 14 kommuner.

Information om ansøgning og tilskud fås her.  

Se specialsport guiden - en oversigt over alle kendte tilbud i hovedstadsområdet.

Flere oplysninger om lokale tilbud og evt. koordinering af ønsker om igangsætning af nye tilbud lokalt under denne pulje, fås ved henvendelse til Kultur og Fritid, Herlev Kommune, telefon 44 52 58 24.

Regnskab og beretning - deadline for indsendelse 1. august

Beretning og regnskab

Frivillige folkeoplysende foreninger, som har modtaget tilskud, skal hvert år inden den 1. august indsende et regnskab samt en beretning til Kultur og Fritid. Heri skal foreningens folkeoplysende aktiviteter beskrives. Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf specielt de initiativer, foreningen har taget i forhold til det forpligtende fællesskab.

Sådan gør I

I skal logge ind med foreningens NemID eller CVR nummer. Når I har udfyldt forløbet, sendes en kvittering for ansøgningen til foreningens digitale postkasse. OBS: I kan ikke benytte Internet Explorer når I udfylder løsningen. Vi anbefaler at I benytte Google Chrome.

Log in med NemID:

 • Log ind med NemID
 • Tast foreningens CVR nummer i feltet ’Produktionsenhed’ og klik på ’Vælg produktionsenhed’
 • For nogle foreninger kan det være nødvendigt også at anføre foreningens navn og adresse
 • I kan nu udfylde formularen

 

I kan også logge ind manuelt på følgende måde: 

 • Vælg den fane der hedder ’Manuelt login” og klik på ’Find virksomhed’
 • I taster foreningens CVR nummer og klikker ’Søg’
 • I kan nu udfylde formularen

 

Beretning og regnskab sendes online via dette link: Indsend beretning, regnskab og erklæring om børneattest

Hvis foreningen ikke ønsker at få offentliggjort det fulde regnskab

I henhold til ændring af Folkeoplysningsloven pr. 1. januar 2017 er det lovpligtigt at offentliggøre foreningernes tilskudsregnskab.

Ønsker jeres forening ikke at få offentliggjort jeres fulde regnskab, har I her mulighed for i stedet at udfylde dette tilskudsskema, som offentliggøres på Herlev Kommunes hjemmeside.

Når du udfylder og sender dette tilskudsskema, er du ansvarlig for at de opgivne oplysninger er korrekte og at regnskabet er godkendt af de tegningsberettigede i foreningen. I kan ikke benytte Internet Explorer når I skal udfylde løsningen. Vi anbefaler, at I benytter Google Chrome når I udfylder ansøgningen.

Ansøgningsskema: Regnskabsaflæggelse for tilskud til aktiviteter 2019 

Offentliggørelse af regnskaber i henhold til folkeoplysningsloven

I henhold til folkeoplysningsloven har kommunerne pligt til at offentliggøre de regnskaber folkeoplysende foreninger aflægger for tilskud modtaget efter folkeoplysningsloven. Kommunerne har endvidere pligt til at offentliggøre en fortegnelse over foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter denne lov samt en fortegnelse over foreninger, der ikke overholder loven eller regler fastsat i medfør heraf. 

Se regnskaber for folkeoplysende foreninger i Herlev Kommune her

Kultur og Fritid

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 70 00
kulturogfritid@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -