1

Retningslinjer for Partnerskabspuljen - Støtte til sociale indsatser mellem idrætsforeninger og kommunale institutioner

Pulje på 200.000 kr. til frivillige idrætsforeningers indsatser, der i samarbejde med Herlev Kommunes institutioner og forvaltningen understøtter og supplerer Herlev Kommunes varetagelse af kerneopgaven med særligt fokus på borgere i udsatte positioner.

Udmøntning

Initiativer iværksat med støtte fra puljen skal have et sigte og være koordineret med Herlev Kommunes institutioner og/eller forvaltningen, med henblik på at kunne tilføre andre eller helt nye perspektiver og kompetencer til den kommunale opgaveløsning. 

Det er af stor betydning, at initiativerne skal have fokus på den effekt, det bibringer de borgere, der deltager i indsatsen og de konkrete aktiviteter, samt hvordan der løbende kan rettes til i indsatsen, såfremt den forventede effekt ikke opnås. 

Derudover er vigtigt, at den deltagende kommunale institution har fokus på hvordan institutionen kan videreføre erfaringerne fra partnerskaber i institutionen efter indsatsperioden. Indsatser skal formuleres og skabes i et samarbejde mellem idrætsforening og institution/den kommunale enhed.


Kriterier

Der ansøges via herlev.dk/foreningssiden under Tilskud og Puljer ”Partnerskabspuljen– støtte til sociale indsatser mellem idrætsforeninger og kommunale institutioner”. 

Ansøgninger sendes som en fælles ansøgning af idrætsforeningen og institutionen/den kommunale enhed.

Puljen har to ansøgningsrunder. Ansøgningsfristen er henholdsvis den 1. april og 1. november. Alle midler i puljen kan uddeles ved første ansøgningsrunde, såfremt der er kvalificerede ansøgere i puljen. 

Projektansøgninger godkendes i forvaltningen, ved Center for Dagtilbud og Skole og Center for Børn, Unge og Familier og behandles inden hhv. den 20. april og den 20. november. Samme idrætsforening kan godt ansøge puljen ved begge ansøgningsrunder, såfremt der er midler tilovers.

 

Ansøgning om støtte skal indeholde:

 • En beskrivelse af indsatsen, der som minimum indeholder:
  • Hvilke konkrete aktiviteter, der ønskes iværksat
  • Perioden indsatsen strækker sig over
  • Hvor ofte aktiviteterne afvikles
  • Hvilke roller idrætsforeningen og institutionen har i indsatser
 • Beskrivelse af målgruppen 
 • Forventede effekter af indsatsen for målgruppen
 • Oplysninger om ansøgende idrætsforening og kommunal institution samt ansvarlige for indsatsen fra både idrætsforening og institution 
 • Hvordan der evalueres på effekterne af den gennemførte indsats

Der kan søges om støtte til de omkostninger den deltagende idrætsforening har ved at indgå i partnerskabet. Dette kan være:

 • Løn til instruktører eller medarbejdere. Løn opgøres pr. time med satsen for aflønning af aftenskoleundervisning
 • Ekstraordinære mindre materiale udgifter ifm. afvikling af indsatsen

Der kan ikke søges om støtte til etablering af varige installationer, anlæg eller lignende.

Der kan søges om støtte til opstart af indsatser med varighed på op til et år og maksimalt op til 50.000 kr.

For indsatser med en støtte op til 20.000 kr. udbetales støtten som et engangstilskud efter godkendt ansøgning. For ansøgninger over 20.000 kr. udbetales støtten i to rater. Første udbetaling efter godkendelse og anden udbetaling efter gennemgang af midtvejsevaluering.

Opfølgning

For ansøgninger, der strækker sig over mere end seks måneder skal der midtvejs fremsendes en midtvejsopfølgning indeholdende oplysninger om hvorvidt indsatsen er gennemført som ansøgt til kulturogfritid@herlev.dk.

Såfremt indsatsen ikke er gennemført som ansøgt, skal der i opfølgningen redegøres for hvordan målene for indsatsen påtænkes gennemført for den resterende del af perioden.


Såfremt indsatsen ikke er gennemført som ansøgt, kan hele eller dele af støttebeløbet kræves tilbagebetalt til Herlev Kommune.

Efter afsluttet indsats skal ansøgere fremsende en samlet evaluering, hvori der redegøres for:

 • Gennemførte indsatser iht. ansøgning
 • Opnåede effekter for målgruppen iht. mål for effekter
 • Erfaring i løbet af indsatsen mhp. hvad der med fordel kunne være gjort anderledes ift. at opnå den største effekt for målgruppen

Hvordan erfaringerne af indsatsen tænkes videreført i institutionen.

Årlig orientering om evaluering og indsatser

Forvaltningen orienterer årligt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i januar måned om evalueringerne af det forgangne års indsatser samt hvilke indsatser, der for det kommende år er godkendt.

Kriterier er vedtaget på Kultur- Fritidsudvalgets møde den 25. februar 2020.

Kriterierne er opdateret på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 21. februar 2022.