1

Aktivitetstilskud

Retningslinjer for aktivitetstilskud og beretning og regnskab

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge i Herlev Kommune i henhold til folkeoplysningsloven

§1

Ansøgning om tilskud til et kalenderår efter lovens kapitel 5, tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, indgives til Kultur og Fritid senest den 1. oktober året før. Ansøgningen bilægges et budget over forventede aktivitetstimer for det ansøgte kalenderår. Såfremt budgettet varierer fra det opnåede aktivitetstimetal i den senest afsluttede periode 1/8 - 31/7 vedlægges tillige en skriftlig begrundelse.

§2

Tilskud ydes til aktivitetstimer afviklet som fast trænings-/mødevirksomhed i Herlev samt til weekendture og andre lejre med overnatning både i ind- og udland. Ved beregning af aktivitetstimetallet ved arrangementer med overnatning medregnes tiden fra afrejse til hjemkomst divideret med 3. Ved opgørelse af aktivitetstimer til fast trænings-/mødevirksomhed medregnes tiden fra aktivitetens start og til slut. Tid til klargøring, oprydning, omklædning, bad m.v. medgår ikke. En aktivitetstime er en time, hvor en træner eller leder forestår aktiviteten. I aktivitetstimetallet kan enkeltdagsarrangementer herunder turnerings-og træningskampe samt endagsture m.v. i og udenfor Herlev ikke medregnes.

§ 3

Til foreninger, der etablerer aktiviteter for handicappede, ydes tilskud uanset alder.

§ 4

På grundlag af det af Kommunalbestyrelsen godkendte budget samt det af Kultur- og Fritidsudvalget godkendte budgetterede aktivitetstimetal for den enkelte ansøger meddeles de enkelte foreninger tilskudstilsagn senest den 1. december for det efterfølgende kalenderår. Kultur og Fritid kan, efter samråd med Forenings- og Fritidsrådet, beslutte, at der ydes forhøjet tilskud til aktiviteter, der skønnes at have særligt behov.

§ 5

Det af Kultur- og Fritidsudvalget godkendte tilskudstilsagn vil blive udbetalt med 50 % i februar måned og 50 % i september.

§ 6

Senest den 1. oktober hvert år indberetter den enkelte forening for den senest afsluttede periode 1/8 - 31/7: Deltagerantal, aktivitetstimer og aktivitetsuger. Endvidere gives oplysning om antal aktive deltagere i alt herunder fordeling på aktive under 25 år med bopæl i Herlev Kommune, antal aktive under 25 år med bopæl udenfor Herlev Kommune samt antal aktive over 24 år. Indberetningen foretages på et særligt skema. Rigtigheden af indberetningen bekræftes ved underskrift af foreningens ansvarlige og den valgte revisor.


§ 7

Såfremt en forening har etableret undervisning i h.t. lovens kapital 4 indgives særskilt opgørelse herfor efter de af Kommunalbestyrelsen godkendte regler for tilskud til undervisning m.v. 


§ 8

Senest den 1. august hvert år fremsender den enkelte forening dokumentation for den samlede egenbetaling indbetalt af de tilskudsberettigede deltagere i form af et regnskab for foreningens sidste regnskabsperiode. Dokumentationen skal godtgøre, at det kommunale tilskud til aktiviteter for børn og unge, jf. dog § 3, ikke overstiger egenbetalingen for de tilskudsberettigede deltagere. I deltagernes egenbetaling kan betaling for deltagelse i fester og lignende samt betaling for materiel, herunder sportsudstyr, uniformer m.v. ikke indgå. Ligeledes kan indtægter fra sponsorer, bankospil, indsamlinger m.v. ikke indgå i opgørelsen af deltagernes egenbetaling. Tilskud, der ikke opfylder ovenstående betingelser, skal tilbagebetales. Såfremt regnskabet viser, at deltagernes egenbetaling er mindre end det kommunale aktivitetstilskud i foreningens regnskabsperiode, skal det overskydende beløb tilbagebetales eller beløbet vil blive modregnet i det tilskud, der udbetales i september måned. Rigtigheden af indberetningen bekræftes ved underskrift af foreningens ansvarlige og den valgte revisor.


§ 9

Foreninger skal overfor Forenings- og Fritidsrådet, gennem vedtægter eller lignende, dokumentere deltagerindflydelse på virksomhedens ledelse.


§ 10

Foreninger skal overfor Forenings- og Fritidsrådet dokumentere, at foreningen er hjemmehørende i Herlev Kommune samt oplyse hvem, der med bopæl i kommunen er ansvarlig overfor Kommunalbestyrelsen. Forenings- og Fritidsrådet kan, efter indstilling fra foreningen, godkende, at dette ansvar varetages af en bestyrelse.

§ 11

Overholder en forening ikke de i nærværende retningslinjer fastsatte regler for tilskud, regnskab og opgørelser, kan Kultur og Fritid, efter samråd med Forenings- og Fritidsrådet, beslutte at udsætte eller afslå at yde tilskud for en nærmere angiven periode. Således vedtaget af Herlev Kommunalbestyrelse den 9. oktober 1991. 


Ændret på kommunalbestyrelsens møde den 12. maj 1993.

Ændret af Folkeoplysningsudvalget den 4. januar 1994.

Ændret af kommunalbestyrelsen den 9. november 1994.

2

Lokaletilskud

Retningslinjer for lokaletilskud til egne/lejede lokaler og lejrture

Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende foreninger, der etablerer aktiviteter for børn og unge i Herlev Kommune

§1

Herlev Kommunalbestyrelse yder tilskud til driftsudgifter til idrætshaller samt andre lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år.

§2

Tilskud ydes med 75 pct. af følgende driftsudgifter: 

Egne lokaler og lejrpladser:
  1. Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet er anvendt til anlægsudgifter vedr. lokalet
  2. Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendom
  3. Udgifter til almindelig udvendig og indvendig vedligeholdelse af bygninger og udendørsarealer
  4. Udgifter til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn
Lejede private lokaler og lejrpladser:
  1. Det aftalte lejebeløb
  2. Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten
  3. Udgifter til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn

Der ydes normalt ikke tilskud til leje af inventar.


Forinden beregning af tilskud til egne eller lejede lokaler og udendørsanlæg fradrages eventuel lejeindtægt.

§3

Tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse af haller og lokaler ydes med 75 pct. af udgiften, dog under forudsætning af Kultur- og Fritidsudvalgets forudgående godkendelse.

§4

Der ydes ikke tilskud til lokaleudgifter i forbindelse med offentlige entregivende arrangementer herunder lokaleudgifter i forbindelse med afholdelse af spil og lignende, hvori indgår økonomisk gevinst for foreningerne.

§5

Der ydes ikke tilskud til lokaler - bortset fra svømmehaller - til hvilke andre samtidig har adgang mod betaling.

§6

Der ydes ikke tilskud til vedligeholdelse af inventar, telefon m.v., dog ydes tilskud til vedligeholdelse af faste køkkenskabe, komfur, køleskab m.v.

Der ydes tilskud på 75 % af udgifter til drift og reparation af døradgangssystemer og kameraudstyr med op til 20.000 kr. pr. år pr. forening. For udgifter over 20.000 kr. skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende beløbet forud for afholdelsen af udgiften. Såfremt der søges tilskud til drift og reparation af kameraudstyr, skal foreningen kunne dokumentere, at udstyret er opsat og benyttes iht. gældende lovgivning. Såfremt der ønskes tilskud til etablering i døradgangssystemer og kameraudstyr skal sådanne, jf. §3, godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget forud for afholdelsen af udgiften.

§7

Tilskud ydes højest med de i bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde af 25. oktober 2000 §21 fastsatte takster.

§8

I henhold til Folkeoplysningslovens §25 stk. 2 kan Kommunalbestyrelsen undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis Forenings- og Fritidsrådet kan anvise et egnet lokale.

§9

Ansøgninger om tilskud til driftsudgifter til nye haller, udvidelse af haller eller nye faste lejemål og udvidelse af lejemål vedr. haller kan kun imødekommes efter Kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis det forventes at medføre en merudgift for kommunen.

§10

Hvis driftsudgiften til nye lokaler, herunder nye faste lejemål vedrørende lokaler eller til udvidelser af tilskudsgrundlaget vedrørende lokaler overstiger 25.000 kr. pr. år, ydes kun tilskud efter Kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse.

§11

Tilskud ydes kun til privatejede lokaler og lejrpladser, der er beliggende inden for landets grænser eller i Sydslesvig samt Skåne, Halland og Blekinge.

§12

Har flere foreninger samtidig etableret virksomhed i et lokale/lejrplads fordeles udgifterne forholdsmæssigt mellem foreningerne i forhold til den enkelte forenings faktiske udnyttelse af lokalet/lejrpladsen.

§13

Kultur- og Fritidsudvalget kan, efter udtalelse fra Forenings- og Fritidsrådet, i særlige tilfælde nedsætte tilskuddet, hvis udgifterne ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets, lejrpladsens anvendelse i øvrigt.

§14

Kultur- og Fritidsudvalget kan, efter udtalelse fra Forenings- og Fritidsrådet, nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne eller lejeudgiften til lokalet ikke svarer til det normale udgiftsniveau for et til formålet passende lokale på egnen.

§15

Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Nedsættelse foretages dog kun, hvis denne udgør mindst 10 pct. af tilskuddet. I de tilfælde, hvor foreningerne ikke kan opgøre lokaleforbruget til aktivitet for børn og unge særskilt, beregnes lokaletilskuddet på baggrund af medlems-/deltagersammensætningen i foreningerne som helhed.

§16

Ansøgning om tilskud til egne lokaler og lejrpladser samt permanent lejede lokaler indgives til Kultur og Fritid én gang årligt. Der kan den 1. april i indeværende år søges om lokaletilskud til egne og lejede lokaler for det foregående kalenderår (januar-december). Ansøgning om tilskud til leje af lokaler og lejrpladser til weekendture, sommerlejre, træningslejre og lignende indsendes løbende efter lejemålets ophør. Ansøgning om tilskud bilægges dokumentation for udgifternes afholdelse.

§17

I særlige tilfælde kan der ydes acontotilskud til afholdelse af udgifter til allerede indgåede lejeaftaler.


Revideret af Kultur- og Fritidsudvalget den 27. november 2018.

Revideret af Kultur- og Fritidsudvalget den 18. maj 2022

3

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse

Retningslinjer for tilskud til uddannelse af instruktører

Retningslinjer for tilskud til leder- og instruktøruddannelse til folkeoplysende foreninger, der etablerer aktiviteter for børn og unge i Herlev Kommune

§1

Ansøgning om tilskud til leder- og instruktøruddannelse sendes til Kultur og Fritid senest 14 dage efter kursets afslutning med oplysning om kursusafgift, evt. transportudgifter, oplysning om kursets titel og indhold samt på hvilken måde træneren/lederen har med virksomhed for børn og unge at gøre.

§2

Tilskud ydes til uddannelse af ledere* og instruktører, der forestår aktiviteter for børn og unge under 25 år i Herlev Kommune, til kurser, der sigter på kvalifikationer og kompetencer forbundet med den direkte aktivitetsinstruktion i mødet mellem instruktør og medlem/deltager. Tilskud ydes ikke til kurser/uddannelse, der har et erhvervsmæssigt formål.

§3

Der gives tilskud på 75 % af kursusudgiften op til maksimalt 5.000 kr. pr. kursus pr. person. Frem til 1. december kan hver forening maksimalt modtage tilskud på 10.000 kr. Et eventuelt restbeløb i puljen fordeles herefter forholdsmæssigt mellem ansøgte kurser på op til 75 % af kursusudgiften op til maksimalt 5.000 kr. pr. kursus pr. person. 

§4

I tilskuddet inkluderes eventuel transport med billigste offentlige transportmiddel. Der ydes ikke transporttilskud til kurser, der holdes i udlandet.

§5

Senest den 1. august hvert år sender den enkelte forening regnskab for det foregående år som dokumentation for, at kommunens tilskud til leder- og instruktøruddannelse vedrørende virksomhed for børn og unge under 25 år ikke overstiger 75 pct. af foreningens samlede udgifter til dette formål. Regnskabet skal være underskrevet af foreningens ansvarlige over for Kommunalbestyrelsen og den valgte revisor. Tilskud fra Herlev Kommune, der ikke er anvendt i henhold til ovenstående, skal tilbagebetales. *Der er ikke tale om foreningsledere (f.eks. bestyrelsesmedlemmer), men om at begrebet 'leder' i eksempelvis
spejdergrupper anvendes i stedet for begrebet 'instruktør'.


Således vedtaget af Børne- og Kulturudvalget den 28. september 2005.

Revideret af Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2017.

4

Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb

Retningslinjer for tildeling af tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb


§ 1

Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb søges til følgende:

  • Materiel, inventar og lignende, hvor udgiften vil være tyngende for foreningens økonomi
  • Større inventar til egne eller lejede lokaler, weekendhytter og lignende
  • Større vedligeholdelsesarbejder og mindre ombygninger i egne lokaler, weekendhytter og lignende, dog kun udgifter der ikke dækkes ind af folkeoplysningslovens § 24, som handler om driftstilskud til lokaler og lejrpladser

§ 2

Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb kan søges af børne- og ungdomsforeninger, der etablerer aktiviteter for børn og unge (idrætsforeninger henvises dog til at søge Idrætsrådet, der også har et rådighedsbeløb).
Ved fordelingen vil der blive taget hensyn til foreningens samlede deltagertal og til foreningens alder. Ansøgningen skal være prioriteret.

§ 3

Tilskuddet kan søges senest den 1. oktober for det kommende år. Tilskuddet udbetales løbende det efterfølgende år, når foreningerne sender behørig dokumentation for de indkøbte materialer. Der udbetales tilskud svarende til de dokumenterede udgifter forudsat at udgifterne ikke er højere end det bevilgede beløb.


§ 4

Ansøgning og afregning sker elektronisk via selvbetjeningslinks fra www.herlev.dk.

Revideret af Kultur og Fritidsudvalget den 22.09.2020.

5

Udviklingspuljen

Retningslinjer for Udviklingspuljen - søg tilskud til nye initiativer

Retningslinjer for Udviklingspuljen 


Formålet med puljen 

Puljen formål er at støtte udviklingen af et varieret og mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter i Herlev Kommune.
Aktiviteterne skal være funderet i frivillighed og fællesskab og være af folkeoplysende karakter som beskrevet i
Folkeoplysningsloven. Mere specifikt er der fokus på udvikling af foreningslivet, nye eller ekstraordinære initiativer,
inklusion og etablering af nye foreninger.

Hvad kan man søge støtte til?

Der kan f.eks. søges om støtte til nye aktivitetsformer, tiltag for nye målgrupper, starttilskud til nye foreninger og
tværgående initiativer. Ligeledes kan der søges om kompensation for manglende deltagerbetaling i tilfælde hvor der
af forskellige årsager (f.eks. sociale) kan være et behov.

Hvad kan man ikke søge støtte til?

Der kan ikke søges støtte til udgifter relateret til almindelig drift eller anlæg, herunder løn, rejseudgifter, kost, logi
eller nybyggeri samt renovering.
Udgifter til kommercielle eller tilbagevendende projekter støttes ikke, ligesom der ikke ydes tilskud til projekter, der
hører under anden lovgivning, samt til afsluttede eller allerede igangsatte projekter.

Hvem kan søge?

Ansøgere kan både være foreninger, aftenskoler, enkeltpersoner og dermed også selvorganiserede grupper
hjemmehørende i Herlev Kommune. Projekter, hvor der indgås partnerskaber mellem flere af de ovennævnte aktører,
vil have høj prioritet.

Puljens samlede beløb

Der afsættes årligt et beløb på kr. 60.000,- til fordeling som tilskud til projekter, der opfylder ovenstående formål.

Ansøgningsskema

Der benyttes et elektronisk ansøgningsskema, som forefindes på Herlev Kommunes hjemmeside.

Administration af puljen

Puljen administreres af Forenings- og Fritidsrådet, der behandler ansøgninger på førstkommende møde efter modtagelse af ansøgningen, hvorefter ansøger får svar snarest herefter. Ansøgningsfristen er henholdsvis den 1. april og 1. november. Alle midler i puljen kan uddeles ved første ansøgningsrunde, såfremt der er kvalificerede ansøgere i puljen. Ved tildeling af støtte overføres beløbet til den i ansøgningen oplyste NEM-konto. Regnskab skal aflægges senest to måneder efter projektets afslutning og fremsendes sammen med udfyldt evalueringsskema og evt. supplerende materiale. Ubrugte midler skal tilbagebetales i forbindelse med aflæggelse af regnskab.

Revideret af Kultur og Fritidsudvalget 22.09.2020.