1

§1 Formål

Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 

 

2

§2 Virksomhedens omfang

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse og foredrag samt fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Endvidere omfatter virksomheden debatskabende aktiviteter.

Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere, der aflønnes i henhold til Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning samt til udgifter i tilknytning til fleksible tilrettelæggelsesformer, med et beløb pr. lektion, der i gennemsnit ikke overstiger udgiften til afvikling af en undervisningstime til lærerløn, lederhonorar m.v. ved almindelig aftenskoleundervisning.

3

§3 Ansøgningsfrist

Ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning til et kalenderår indgives til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. oktober året før.

4

§4 Begrænsning

Der ydes ikke tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag indenfor spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans, eller emner om fremstilling af alkoholiske drikke. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis. Der ydes ikke tilskud til formel kompetencegivende undervisning. Virksomheden skal stå åben for alle. Folkeoplysningsudvalget kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende virksomheden for en bestemt afgrænset deltagerkreds.

5

§5 Beregning af tilskud

Tilskud til et kalenderår beregnes på grundlag af foreningens tilskudsberettigede lønsum til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed samt tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer i den senest afsluttede sæson - 1/8 til 31/7.

Lønsumstilskuddet udgør max. 1/3 af den udbetalte leder- og lærerløn i afregningsperioden jf. dog supplerende tilskud. 

Ved beregning af leder- og lærerløn udgør et foredrag højst 6 undervisningstimer. Folkeoplysningsudvalget kan, hvis særlige forhold gør sig gældende og ud fra en konkret vurdering, beslutte at yde et højere eller mindre tilskud end det beregnede lønsumstilskud i seneste sæson.

Nye foreninger giver oplysninger om foreningens forventede virksomhed i tilskudsåret. Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte tilskudsgrundlaget til hvad udvalget anser som realistisk på grundlag af de af ansøgeren fremlagte oplysninger.

Supplerende tilskud

Undervisning af handicappede: Ved undervisning af handicappede i relation til et konkret emne, hvor der forudsættes en særlig indsats fra læreren som gør, at der kun kan undervises få på holdet, ydes et supplerende tilskud således, at lønsumstilskuddet udgør max. 7/9 af den udbetalte leder- og lærerløn samt godkendte udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer. Antallet af deltagere på sådanne hold kan ikke overstige 7 deltagere.

Ved blandede hold (undervisning af handicappede og ikke handicappede sammen) kan deltagerantallet på et hold max. være 10 deltagere, hvoraf højest halvdelen er handicappede. Ved blandede hold opgøres lønsumstilskuddet forholdsmæssigt mellem antal ikke handicappede deltagere og antal deltagere med handicappede i relation til et konkret emne. 

Eksempel: Hvis der på et hold deltager 5 handicappede og 3 ikke handicappede afregnes leder- og lærerlønnen med 5/8 som handicapundervisning med 7/9 af lønsummen og 3/8 af lønsummen med 1/3 af lønsummen.
Instrumentalundervisning: På hold hvor der undervises i ét musikinstrument og hvor undervisningen må tilrettelægges således, at der kun kan undervises få deltagere ydes supplerende tilskud således, at lønsumstilskuddet udgør 5/7 af den udbetalte leder- og lærerløn.

6

§6 Fleksible tilrettelæggelsesformer

Den enkelte forening kan af det udbetalte tilskud til undervisning, minus 10 % tilskud til debatskabende aktiviteter, anvende op til 40% til fleksible tilrettelæggelsesformer dog højest: Antal lektioner x et beløb, der beregnes på grundlag af satsen til lærer- og lederløn m.v. ved almindelig aftenskoleundervisning.
Fleksible tilrettelæggelsesformer kan f.eks. omfatte workshop, åbne studiecirkler, fjernundervisning m.v., altså undervisningsformer der adskiller sig fra de hidtil anvendte undervisnings- og tilrettelæggelsesformer. Fleksible tilrettelæggelsesformer er baseret på holddannelser og deltagerne skal være
tilmeldt og registreret. Ved fjernundervisning skal mindst 30 % af timerne på det enkelte hold gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde.


Den del af det kommunale tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer kan bruges til:

 • Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer (aftenskolerne er ikke bundet af satserne i Undervisningsministeriets lønbekendtgørelse)
 • Lederhonorar, dog højst 20% af aftenskolens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer
 • Udgifter til etablering af Internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning
 • Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi
 • Annoncering
 • Lokaleudgifter
 • Eventuelle andre udgiftstyper må i givet fald afholdes af aftenskolen selv, typisk via deltagerbetalingen.
7

§7 Handicaperklæring

En deltager indgår i beregningen som handicappet, hvis den pågældende skriftligt over for foreningen har erklæret sin deltagelse som handicappet i relation til undervisning i et konkret emne. 
Folkeoplysningsudvalget kan fravige kravet om en erklæring, hvor det er åbenbart, at deltagerne er handicappede i relation til den konkrete undervisning

8

§8 Emner, tilrettelæggelsesformer, holdstørrelser samt ansættelse af lærere og ledere

Den enkelte forening træffer beslutning om valg af emner, tilrettelæggelsesform, ansættelser af ledere og lærere samt om holdstørrelser j.fr. dog undervisning af handicappede og instrumentalundervisning.

9

§9 Debatskabende aktiviteter

Foreningen skal afsætte 10 pct. af det beløb, der er givet tilskudstilsagn om til debatskabende aktiviteter. De debatskabende aktiviteter kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn.

Debatskabende aktiviteter skal annonceres offentligt, og arrangementerne skal være åbne for alle.

Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til debatskabende aktiviteter, men hvis det er tilfældet, skal et eventuelt overskud opstået i forbindelse hermed bruges inden for folkeoplysningslovens område. De debatskabende aktiviteter skal opfylde formålet med folkeoplysende
voksenundervisning. Aktiviteterne skal herudover foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper.

De emner, der indgår i arrangementerne, skal være væsentlige, debatskabende og være af interesse for fællesskabet. Aktiviteterne skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet.
Formålet med de debatskabende aktiviteter må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner, forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom. De debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v.

Alle udgifter, afholdt til debatskabende aktiviteter, skal kunne dokumenteres, dog kan udgifter til lederhonorar og administration indregnes ud fra en konkret vurdering i forhold til hvert arrangement. Hvis debatskabende aktiviteter foregår i samarbejde mellem flere initiativtagere, skal den enkelte forening/initiativtager aflægge regnskab for de udgifter, den har haft i forbindelse med arrangementet.

Puljen kan ikke anvendes til:

 • Befordring af deltagere
 • Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere
 • Materiel, herunder handicapbetingede udgifter af blivende værdi
 • Entréudgifter for deltagere
10

§10 Udbetaling af tilskud

Tilskud til foreninger der selv forestår lønudbetalingen, udbetales i rater med 1/6 pr. måned hver den 10. i månederne januar, februar og marts samt oktober, november og december.

Tilskud til foreninger, hvor kommunen forestår lønudbetalingen, indsættes på en mellemregningskonto med foreningens navn. Lønudbetalingen vil herfra finde sted i det omfang, der er dækning på kontoen.

Efter behov indsætter foreningerne beløb på kontoen til dækning af den del af lønudbetalingen der ikke dækkes af det kommunale tilskud. Såfremt foreninger, hvis landsorganisation modtager tilskud i h.t. folkeoplysningslovens § 12, lov om visse spil, lotterier og væddemål, ønsker at kommunen forestår lønudbetaling

11

§11 Afregning af tilskud

Senest den 1. oktober, samtidig med ansøgning til det kommende kalenderår, indsender den enkelte forening regnskabsoplysninger for den seneste afsluttede sæson - 1/8 til 31/7.

Regnskabsaflæggelsen omfatter følgende oplysninger:

 • Opgørelse af udgifter til debatskabende aktiviteter med oplysning om dato for aktivitetens afholdelse, aktivitetens navn, antal deltagere og den samlede udgift
 • Beregning af lønsumstilskuddet beregnet på grundlag af antal gennemførte undervisningstimer og udbetalt leder- og lærerløn fordelt på undervisning og studiekreds, foredrag, instrumentalundervisning samt undervisning af handicappede i relation til et konkret emne
 • Oplysning om antal deltagere fordelt på undervisning og studiekreds, foredrag, instrumentalundervisning samt undervisning af handicappede i relation til et konkret emne
 • Oplysning om udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer fordelt på udgiftsart samt udgiften fordelt på undervisning af ikke handicappede, handicappede, fjernundervisning samt evt. undervisning på små hold
 • Oplysning om antal deltagere og antal gennemførte undervisningstimer fordelt på emner
 • For meget udbetalt tilskud tilbagebetales.
 • Regnskabsaflæggelsen for debatskabende aktiviteter og undervisning sker på særlige skemaer.
12

§12 Deltagere fra andre kommuner

Foreninger, der modtager tilskud til undervisning m.v., fremsender snarest efter undervisningens start oplysning om navn, adresse, CPR-nr. samt fag og timetal samt dato for undervisningens start og afslutning på deltagere i undervisning og studiekredsvirksomhed samt fleksible tilrettelæggelsesformer, på
deltagere der ikke er bosiddende i kommunen. I den udstrækning der er indgået aftale med andre kommuner vedr. mellemkommunal refusion, kan forvaltningen undlade at indhente nævnte. 
oplysninger.

13

§13 Revision

Tilskudsregnskabet skal forinden fremsendelse revideres af foreningens revisor. Revisor kontrollerer, at foreningens oplysninger og regnskabet er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven samt de af Kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer.

14

§14 Virksomhed i andre kommuner

Såfremt der etableres undervisning eller studiekredsvirksomhed således, at mere end (20 %) af virksomheden finder sted udenfor Herlev Kommune, skal dette forudgående godkendes af Børne- og Kulturforvaltningen.

15

§15 Nedsættelse af egenbetalingen for pensionister m.v.

Tilskud til pensionister og efterlønsmodtageres deltagelse i undervisning i henhold til lov om folkeoplysning ydes med 30 % af kursusafgiften under forudsætning af, at undervisningen forestås af en forening, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og at tilskudsmodtageren er bosat i Herlev Kommune.
Tilskud til efterlønsmodtagere ydes med 30 % af kursusprisen dog kun til ét hold pr. sæson.

Tilskud til pensionister ydes til folke- og førtidspensionister samt andre pensionister, der oppebærer en tjenestemands- eller egen kapitalpension. 

Kommunens tilskud udbetales snarest efter modtagelse af fortegnelse over den enkelte deltager med angivelse af:

 • Navn
 • Adresse
 • Timetal
 • Hold nr.
 • Fødselsdag
 • Kursus pris
 • Tilskuddets størrelse.
16

§ 16 Regionalskoleordning

I henhold til Folkeoplysningslovens § 5 stk. 7 kan Kommunalbestyrelsen godkende foreninger, der ikke er hjemmehørende i kommunen med henblik på at stille lokaler til rådighed samt yde tilskud til nedsættelse af egenbetalingen til pensionister m.v.

17

§ 17 Tilskud til lokaler

Ansøgning om tilskud til lokaler til voksenundervisning indgives til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. oktober for det efterfølgende kalenderår. Driftstilskud til leje af undervisningslokaler kan kun bevilges, når egnede kommunale lokaler ikke kan stilles til rådighed. Tilskud til almindelige undervisningslokaler uden særligt udstyr ydes med 75 % af det aftalte lejebeløb samt evt. udgifter til lys, varme, rengøring og vedligeholdelse i henhold til lejekontrakten.

Tilskud til andre lokaler ydes med op til 50 % af det aftalte lejebeløb samt evt. udgifter til lys, varme, rengøring og vedligeholdelse i h.t. lejekontrakten. Tilskuddet udbetales, når behørig dokumentation for udgiftens afholdelse fremsendes forvaltningen. På anmodning kan tilskuddet udbetales a conto.

18

§ 18 Befordring af handicappede til undervisning

Foreninger der etablerer undervisning for handicappede, kan ansøge om dækning af befordringsudgifter ved handicappedes deltagelse i undervisning. Der ydes ikke tilskud til den del af udgifterne der dækkes af Undervisningsministeriet i h.t. folkeoplysningslovens § 44 stk. 2.

Godkendt af Børne- og Kulturudvalget den 23. april 2008.

Revideret af Kommunalbestyrelsen den. 15. januar 2020.