Forside | Borger | Dagtilbud og skole | Publikationer for Dagtilbud og Skole | Private leverandører af dagtilbud

Private leverandører af dagtilbud

Kravspecifikation for private daginstitutioner for de 0-6 årige i Herlev Kommune

 

 

Kravspecifikationen

Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), vedtaget i Folketinget den 24. maj 2007. Loven samler reglerne om dag- fritids- og klubtilbud m.v. i en selvstændig lov, dagtilbudsloven. Loven giver private leverandører mulighed for at oprette og drive dagtilbud. Af loven fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til hver enkelt ansøgning for sig, og kommunalbestyrelsen skal godkende eller forkaste ansøgningen med baggrund i de krav, kommunen stiller til de kommunalt etablerede dagtilbud.

Herlev Kommune har på den baggrund udarbejdet nedenstående kravspecifikation. Formålet er at sikre, at såvel egne kommunale som evt. kommende private tilbud virker ud fra det samme grundlag, dvs. kravspecifikationen er en metode til at sikre ligeværdighed, synlighed og gennemskuelighed. Kravspecifikationen indeholder de krav Herlev Kommune i forvejen stiller til egne kommunale dagtilbud, og går, som loven understreger, ikke videre end det.

Et privat dagtilbud er, ligesom alle øvrige dagtilbud under dagtilbudsloven, underlagt det kommunale pædagogiske tilsyn. Det medfører at Center for Dagtilbud og Skole, i lighed med tilsyn på de kommunale institutioner, på vegne af kommunalbestyrelsen skal gennemføre pædagogisk tilsyn på private institutioner.

1. Det formelle grundlag

Dette afsnit indeholder de formelle, lovbestemte krav og kommunale beslutninger, som Herlev Kommune stiller til en leverandør af dagtilbud.

Overordnet set skal private leverandører efterleve de samme love, regler og rammer som kommunale tilbud. Forskellen er primært, at det private dagtilbud har nogle andre frihedsgrader end kommunale dagtilbud i forhold til anvendelse af økonomi, herunder overskud og formue. Desuden er et privat dagtilbud ikke underlagt den kommunale pladsanvisning.

Herlev Kommune er forpligtiget til at yde tilskud til dagtilbudspladser for børn, hvis de er i alderen 6 måneder til skolestart, er berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud, er bosiddende i kommunen, samt hvis ordningen er oprettet i henhold til Dagtilbudslovens §§ 19, 20, 21 og 22 omhandlende etablering og drift af dagtilbud.
Tilskuddet jævnfør §§ 36, 37, 38 og 39 som afregnes månedligt med den private leverandør, omfatter:

Driftstilskud – svarende til de gennemsnitlige kommunale budgetterede nettodriftsudgifter for aldersgruppen pr. barn (eksklusiv støttepædagogudgifter) med bopæl i Herlev Kommune. Der ydes endvidere administrationsbidrag, bygningstilskud efter gældende regler.

Den private leverandør kan bede Herlev Kommune om at varetage den administrative opgave, hvorved bidraget for administration bortfalder. Det anbefales, at Herlev Kommune varetager denne opgave.

Herlev Kommune er forpligtiget til at yde særlig støtte til børn med særlige behov, uanset at barnet er optaget i et privat dagtilbud. Herlev Kommune træffer beslutning om behovet for støtte til børn bosat i kommunen, og det er kommunen, der betaler eventuelle udgifter til støttepædagog mv. Det gælder såvel børn, der går i privat institution efter dagtilbudsloven i en institution beliggende i kommunen, som børn der går i en privat institution efter dagtilbudsloven, udenfor kommunen.

Lovgivningen om private leverandører fritager ikke Herlev Kommune fra den generelle forpligtelse til at etablere det nødvendige antal pladser, således som det fremgår af dagtilbudslovens § 4. Dette gælder også, hvis en privat leverandør skulle vælge at lukke det etablerede dagtilbud. I så fald vil kommunen skulle tilbyde børnene plads andre steder i de kommunale tilbud.

Private leverandører

Alle private leverandører, der ønsker at etablere og drive dagtilbud efter Dagtilbudsloven i Herlev Kommune, er i deres ansøgning forpligtet til skriftligt at dokumentere, hvordan de vil efterleve de krav og forventninger, der fremgår af den samlede kravspecifikation.

Private leverandører, der ønsker at oprette og drive et dagtilbud i Herlev Kommune, er overordnet set forpligtet på at overholde og efterleve følgende:

 • Den til enhver tid gældende lovgivning på området, herunder,
 • Dagtilbudsloven
 • Folkeskolens bestemmelser om sprogstimulering (Folkeskolelovens § 4a)
 • Forvaltningsloven og offentlighedsloven, for så vidt det alene angår borgerrelaterede situationer
 • Byggelovgivningen
 • Arbejdsmiljøloven

 

- samt den til enhver gældende kommunale kravspecifikation

Konkrete krav - rammer og pædagogisk indhold

Private leverandører, der ønsker at oprette og drive dagtilbud i Herlev Kommune, er forpligtet på at overholde og efterleve de til enhver tid gældende kommunalbestyrelsesbeslutninger og kommunale politikker, i forhold til at etablere et privat dagtilbud for de 0 til 6 årige børn - herunder:

 • Kommunalbestyrelsens krav om hvert år i april måned at aflevere en årsberetning indeholdende beretning for året der er gået, med udgangspunkt i den pædagogiske status og udvikling, de pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurdering, sprogvurdering, arbejdsmiljø, personalestatus, økonomien samt planer for det kommende år.
 • Aflevere kvartalsvise økonomisk status indeholdende forventninger for indeværende regnskabsår.
 • Sikre forældre til børn i private dagtilbud den samme inddragelse og medbestemmelse som i kommunale tilbud. jf. Herlev Kommunes styrelsesvedtægt for dagtilbud.
 • Lever op til kommunens kvalitetskriterier om økologisk kost, tilberedt af køkkenpersonalet i dagtilbuddet.
 • Det løbende pædagogiske tilsyn skal foregå frit og uhindret Tilsynet udøves jf. retssikkerhedslovens § 16 af kommunalbestyrelsen.
 • Indhente børneattester på ansatte og frivillige, som medvirker i det daglige arbejde med børnene.
 • Sikre at der tales dansk i institutionen.
 • Udarbejde og administrere synlige og gennemskuelige optagelsesregler der:
  • Er i overensstemmelse med almindelige retsregler.
  • Afspejler menneskesynet i nærværende kravspecifikation. Ikke udelukker visse grupper fra optagelse i institutionen.
 • Kontakte kommunen i forhold til optagelse af børn med særlige behov.

Det private dagtilbud skal i henhold til bemærkningerne til loven tage kontakt til Herlev Kommune, hvis det optager/har et barn indskrevet med særlige behov, således at Herlev Kommune kan vurdere behovet for særlige støtteforanstaltninger, herunder om det er hensigtsmæssigt, at barnet er optaget i det private dagtilbud.

Fysiske rammer - overordnet målsætning

Daginstitutioner i Herlev Kommune skal have gode, sikre og moderne fysiske rammer, der understøtter de pædagogiske mål. Dette gælder såvel indretningen af bygninger, enkelte lokaler og friarealer. De gældende regler og normer for byggeri til daginstitutioner skal altid følges.

Generelle forhold

Daginstitutioner må kun placeres i overensstemmelse med det planmæssige grundlag (lokalplan eller byplanvedtægt, eventuelt kommuneplanrammer), der gælder for det pågældende område. Generelt må daginstitutioner, der er nødvendige for områdets forsyning, placeres for eksempel i et boligområde, men en vurdering af forsyningsbehovet vil indgå i sagsbehandlingen. Eventuelle dispensationer meddeles efter planlovens regler efter forudgående naboorientering.

Alt byggeri, herunder også større ombygninger, bør foregå med miljørigtig projektering og med brug af materialer, der er miljø- og indeklimavenlige. Brug af vedvarende energi bør integreres i byggeriet. Opvarmning vil herudover afhænge af institutionens placering i enten gas- eller fjernvarmeforsynet område.

Krav og forskrifter fra Arbejdstilsynet skal være opfyldt ved byggeriets ibrugtagning og i øvrigt løbende gennem byggeriets driftsperiode.

Bygninger og friarealer skal være umiddelbart tilgængelige for handicappede. Byggeri i forskudte plan eller i flere etager vil ikke kunne accepteres, med mindre der etableres elevator.

Alle gældende forskrifter for sikkerhed på både bygninger og friarealer skal være overholdt.

Herlev Kommune forbeholder sig generelt at stille supplerende krav i forbindelse med sagsbehandling i forhold til Byggeloven og Planloven.

Bygningen

Bygningen skal overholde bygningsreglementets generelle krav samt de særlige krav til daginstitutioner, herunder ventilation. Der kan ikke påregnes vidtgående dispensationer fra byggelovgivningen, heller ikke i forhold til indretning af daginstitution i ombyggede lokaler. Dette gælder især ventilations- og energikravene.
Med hensyn til grupperum skal der beregnes 3 m2 frit gulvareal pr. barn i vuggestue og 2 m2 frit gulvareal i børnehave. Toiletrum til hvert grupperum skal indrettes med forrum og i øvrigt være tilpasset den særlige anvendelse, det vil sige med 2 små toiletter, 2 håndvaske og 1 puslebord i vuggestuetoiletter.

Der skal indrettes tilstrækkelige indendørs fællesfaciliteter, herunder fællesrum, børnegarderobe, personalerum med toilet- og garderobefaciliteter, kontor, køkken med køle/fryserum samt depotplads og rengøringsrum.

Særligt med hensyn til køkken skal det have en sådan størrelse og indretning, at der kan laves mad til alle børn i institutionen. Offentlige forskrifter til køkkenets indretning og brug skal altid følges, både ved byggeriets ibrugtagning og den senere drift. Der skal være betryggende hygiejniske rutiner og indretninger, for eksempel med tilstrækkelig høj temperatur ved opvask og grundig rengøring i faste frekvenser. Køkkenpersonale skal have adgang til separat toilet.

Udendørs sovefaciliteter (liggehal) skal indrettes i umiddelbar fysisk tilknytning til bygningen. Der skal i liggehallen være plads til et antal krybber, svarende til antallet af vuggestuebørn.

Friarealer

Generelt skal der være tilstrækkelige friarealer set i forhold til institutionens størrelse. Der bør således tilstræbes et friareal på 35 m2 pr. barn. Dette areal omfatter legeplads, ankomstareal samt parkering. Med hensyn til parkering skal påregnes 1 plads pr 50 m2 bygningsareal, heraf minimum 1 handicapplads. Tilkørselsforhold, blandt overkørsel til offentlig vej, afklares konkret med Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning.

Legepladser skal opfylde gældende sikkerhedsforskrifter og i øvrigt være indrettet under hensyntagen til de pædagogiske principper. Plan for indretning og beplantning skal forelægges Herlev Kommune til godkendelse i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Drift og vedligeholdelse

Institutionen skal udarbejde en plan for drift og vedligeholdelse af bygninger og friarealer. På institutionens budget skal optages et passende beløb til løbende vedligeholdelse, ligesom der skal henlægges passende midler til fornyelse af installationer og bygningsdele. Herlev Kommune vil løbende påse overholdelse af et passende vedligeholdelsesniveau.

Forskrifter, der udstedes af offentlige myndigheder, skal straks efterkommes.
Rengøring skal foretages med passende frekvens efter en forudgående fastlagt plan.
Der henvises i øvrigt til det ovenfor anførte om indretning og brug af køkkener.
Legeplads skal 1 gang årligt eftergås af certificeret legepladskonsulent.

Økonomiske præmisser

Private leverandører, der ønsker at oprette og drive dagtilbud i Herlev Kommune, skal være en økonomisk troværdig samarbejdspartner, der overholder følgende forpligtelser:

 • Stille den nødvendige garantikapital på anfordringsvilkår, herunder depositum på 30.000 kr. ved fremsendelse af ansøgning (depositum tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse om ansøgningen)
 • Stille garanti på anfordringsvilkår, der svarer til udgifterne ved 3 mdr. drift til det børnetal, der fremgår af ansøgningen.
 • Sikre sammenhæng mellem indtægter og udgifter.
 • Opfylde sine forpligtelser i forhold til betaling af skatter, sociale ydelser mv.
 • Anvende tilskud til det, de er bevilget til i henhold til kommunens budget.
 • Afgive erklæring om gæld til det offentlige.
 • Redegøre for, hvad et eventuelt overskud anvendes til (skal fremgå af dagtilbuddets formål og vedtægter).
 • Det private tilbud overholder de revisionskrav der gælder for den juridiske person der driver institutionen.

Ansatte i et privat tilbud er omfattet af reglerne om underretning til de sociale myndigheder.

Tilsidesættelse af krav

Hvis Herlev Kommune får oplysninger om, eller via tilsyn bliver bekendt med, at en privat leverandør tilsidesætter de krav og forpligtelser, kravspecifikationen indeholder, kan det medføre:

 • Bortfald af tilskud med kort eller intet varsel, hvis kommunalbestyrelsen skønner at kravspecifikationens kriterier misligholdes.
 • Erstatningsansvar – de regler, der gælder for bestyrelsesmedlemmer ved selvejende institutioner, om lempet ansvarsgennemslag, finder ikke anvendelse i forbindelse med private dagtilbud.

Klage over manglende godkendelse rettes til kommunalbestyrelsen.

Statsamtsinstitutionen er klagemyndighed i forhold til lovligheden af kommunalbestyrelsens beslutning. Konkurrencestyrelsen/rådet er klagemyndighed vedr. kravspecifikationens kvalitetskrav.

Forældre til børn i det private dagtilbud kan forfølge et eventuelt erstatningskrav via de civile instanser og myndigheder. Forældre kan henvende sig til Herlev Kommune, hvis de har spørgsmål eller oplevelser, der er relevante i forhold til tilsynet med det private dagtilbud.

2. Administration

Denne del af kravspecifikationen tager afsæt i det af kommunalbestyrelsen besluttede "Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Herlev Kommune".

Det fremgår af lovens bemærkninger, at Herlev Kommune kan stille krav til private leverandører i forhold til eksempelvis normeringer, fysiske rammer, krav til den uddannelsesmæssige baggrund og stille krav om, at leverandøren skal modtage elever og stille praktikpladser til rådighed. Med udgangspunkt i disse bemærkninger, stiller Herlev Kommune nedenstående krav.

Personalenormeringsgrundlag

Herlev Kommunes overordnede princip vedrørende oprettelse og drift af daginstitutioner er, at ingen daginstitutioner kan oprettes til færre end 60 enheder for at sikre en økonomisk og pædagogisk bæredygtighed. Der skal af sikkerhedsmæssige årsager altid være to ansatte til stede i institutionens samlede åbningstid. Det anbefales at den ene er en uddannet pædagog. Der skal ansættes en pædagogisk/administrativ leder samt en souschef/stedfortræder.

Det kommunale uddannelsesmæssige krav er, at der efter ansættelse af ledelse til institutionen, sker en fordeling af personaleressourcen, således at der ansættes 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælper.

Overholdes fordelingen ikke, fordeles provenuet mellem institutionen og Herlev Kommune (forskellen mellem lønnen til en pædagog og en medhjælper)

Derudover ansættes køkkenmedarbejder, såfremt der tilbydes kost i institutionen.
Lederen skal dokumentere, hvordan institutionen vil sikre, at alle kommunale beslutninger vedr. pædagogisk indhold, åbningstid mv. overholdes.

Alle institutioner er i henhold til loven forpligtet til at modtage lønnede praktikanter fra pædagog seminarierne. Dette gælder også for private institutioner, som etableres i Herlev Kommune.

Herlev Kommunes grundlag for beregning af personalenormering

Personalenormeringen afhænger af den ugentlige åbningstid og børnetal, i henhold til budget grundlaget.

Personalenormeringen er udregnet med baggrund i antallet af pladser, uanset alder (0 til 6 år), 0 til 2 år = 2 pladser, 3 til 6 år = 1 plads, for henholdsvis pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Normeringen er for pædagoger 3.12 time pr plads pr. uge samt 1,88 time pr. plads pr. uge for pædagogmedhjælpere.

Der gives fra 31 til 39 ugentlige timer til ledelse, afhængigt af antallet af børn.
Normen for antallet af timer pr. uge til køkkenmedarbejderen varierer med børnetallet. Dog er der en grundnormering på 15 timer for de første 10 børn.

Der tildeles 5,3 % af den samlede lønsum til pædagogisk personale til vikar i institutionen. Beløbet er indlagt i den kommunale nettodriftstilskud, der gives pr. barn.
Der udregnes midler til rengøring, ud fra bygningsstandarden samt antallet af m2.
Der henstilles til, at private dagtilbud benytter MultiService, etableret i Herlev Kommune, til rengøringsopgaver.

Optagelsesregler

Et privat dagtilbud fastsætter selv sine optagelses-og ventelistekriterier. De skal som minimum overholde gældende lovgivning om lige adgang, medmindre det i den af kommunalbestyrelsen godkendte ansøgning fra privat leverandør fremgår, at optagelse eksempelvis begrænser sig til børn af forældre, der er ansat på en bestemt arbejdsplads/virksomhed.

Dagtilbuddet kan alene afvise optagelse, hvis der ikke er ledige pladser (her træder ventelistekriterierne i kraft). Herlev Kommune stiller krav om, at optagelses- og ventelistekriterierne er offentligt tilgængelige, fx via dagtilbuddets hjemmeside.

Et privat dagtilbud er forpligtet til at optage børn med handicaps eller andre særlige problemstillinger. Afslag om optagelse af børn med særlige behov kan alene begrundes ud fra følgende kriterier:

 • At de fysiske rammer ikke er eller kan tilpasses barnets behov
 • At personalets kvalifikationer ikke matcher de faglige krav, der skal til for at sikre børn med særlige behov de nødvendige udviklingsmuligheder (et privat dagtilbud kan optage alligevel, og derefter ansøge Herlev Kommune om støttepædagogressourcer).

Herlev Kommune kan beslutte, at et optaget barn med særlige behov skal flyttes til et kommunalt dagtilbud, hvis det vurderes, at det private dagtilbud ikke vil være i stand til at varetage hensynet til barnets tarv og udvikling på en pædagogisk og menneskelig forsvarlig måde.

Tilskud

Kommunalbestyrelsen fastsætter i oktober hvert år i forbindelse med vedtagelsen af det kommunale budget, det kommunale driftstilskud pr. barn i de forskellige dagtilbud samt forældrebetalingen. Ud fra dette beregnes nettodriftstilskuddene til børn som ikke går i kommunes egne institutioner.

Det kommunale tilskud pr. barn med bopæl i Herlev Kommune ydes til den private institution som et månedligt tilskud svarende til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn eksklusiv støttepædagogudgifter. Tilskuddet omfatter derudover et administrationsbidrag samt et bygningstilskud.

Bygningstilskuddet svarer til det gennemsnitlige tilskud pr. barn i samme aldersgruppe som ydes til selvejende daginstitutioners bygninger i Herlev Kommune.

Tilskuddet beregnes ud fra en åbningstid på 51,5 timer ugentligt. Såfremt den private institution holder åbent i færre timer, reguleres tilskuddet tilsvarende. Der ydes ikke forhøjet tilskud til åbningstid ud over de 51,5 timer ugentligt.

Det skal fremgå af den private institutions regnskab, hvorvidt og hvordan den private institution har anvendt de kommunale tilskud. Manglende opfyldelse af ovenstående dokumentation vil blive opfattet som grov misligholdelse af aftalen, og medføre øjeblikkeligt bortfald af tilskuddet.

Bespisning

Såfremt der etableres bespisning i institutionen, stiller Herlev Kommune krav om, at et privat dagtilbud efterlever Herlev Kommunes kostpolitik på området, samt gældende retningslinier for hygiejne og egenkontrol.

Forældrebetaling

Private dagtilbud er ikke omfattet af gældende regler om forældrebetaling. Der er således fri mulighed for at fastsætte forældrebetalingen i et privat dagtilbud. Det følger af, at forældrene træffer et oplyst valg mellem forskellige dagtilbud.
Reglerne for fripladstilskud og søskendetilskud er fastsat af Velfærdsministeriet.

3. Pædagogisk del

 

Indledning

Det fremgår, at private leverandører er omfattet af formålsbestemmelsen for dagtilbud jf. dagtilbudslovens §§ 1 og 7, bestemmelser om pædagogiske læreplaner, jf. dagtilbudslovens §§ 8-10, og børnemiljøvurdering, jf. dagtilbudslovens §§ 12-13. Endvidere skal den private leverandør sikre overholdelse af folkeskolens § 4a bestemmelser om sprogstimulering.

Herlev Kommune stiller derudover krav om, at private leverandører, der ønsker at etablere og drive dagtilbud, skriftligt dokumentere, hvordan man i institutionens pædagogiske praksis vil leve op til nedenstående fundament som udgangspunkt for det pædagogiske arbejde i institutionen.

Arbejdet med børnene i Herlev Kommunes dagtilbud tager udgangspunkt i, Børnepolitikken, De institutionspolitiske mål samt de vedtagne værdier i dagtilbud.

Det betyder at, det private dagtilbud skal sikre at:
Børnepolitikken er den røde tråd

"Alle børn i Herlev har ret til et godt børneliv"

•    Alle børn skal vokse op med omsorgsfulde og engagerede voksne.
•    Alle børn skal have en sund opvækst.
•    Alle børn skal være med i fællesskaber.
•    Alle børn skal lære at træffe valg.

Forældrene har det grundlæggende ansvar for barnets udvikling og trivsel.

Herlev Kommune skal i et samspil med forældrene medvirke til, at børnene får et godt børneliv. Ligeledes skal dagtilbudet arbejde med de fælles indsatsområder, der er beskrevet i børnepolitikken:
•    Familiesamarbejde
•    Tidlig indsats
•    Overgange i børns liv
•    Sundhed
•    Styrke fællesskaber.

Herlev Kommune stiller desuden krav om, at et privat dagtilbud skal medvirke til:
Udvikling af børns kompetencer. Derfor er den centrale opgave for dagtilbuddet at skabe rammer, der sikrer, at det enkelte barn kan udvikle personlige og sociale kompetencer og værdier. Nøgleord er det hele menneske, sproget, fantasi, kreativitet og nysgerrighed. Venskaber og fællesskaber, konfliktløsning og medbestemmelse og medansvar.

Indretning af dagtilbuddet

De fysiske rammer skal give mulighed for alsidighed, rummelighed og fleksibilitet. Nøgleord er forskellige rum, fleksible rum, lys og luft. Børnene skal være medbestemmende i forhold til indretning. Lokaler skal afspejle deres brug. Legepladsen skal også være et udviklingsrum.

Børns sundhed

Børn der trives fysisk, psykisk og socialt er sunde børn. Børns sundhed handler om selvværd og trivsel. Om krop, kost og hygiejne om kulturel mangfoldighed og respekt for forskelligheder.

Overgange i børns liv

Overgang mellem dagtilbud, skole og SFO skal være en positiv og udfordrende oplevelse for barnet. Det er et fælles ansvar for medarbejdere og forældre at dette lykkes.

Forældresamarbejde

Forældrene er de vigtigste voksne i børns liv. De har hovedansvaret for børns udvikling og trivsel. Derfor er et tæt samarbejde mellem dagtilbud og forældre nødvendigt.

Tværfagligt samarbejde

Dagtilbuddet skal udvikle deres eget tilbud, men også se sig som en del af kommunens indsats på børneområdet. Alle dagtilbud er medansvarlige for, at det enkelte barn tilbydes en sammenhængende indsats, hvilket betyder, at et privat dagtilbud også etablerer et tværfagligt sundhedsteam.

Ledelse og medarbejdere

- har den afgørende rolle i udvikling af det enkelte som det samlede dagtilbud i Herlev Kommune. Lederen i hvert dagtilbud er ansvarlig for ledelsen af det pædagogiske arbejde og personalet.

Herlev Kommune stiller krav om, at alle skal opleve, at de i dagtilbuddet blive mødt med følgende værdier:
•    Anerkendelse
•    Engagement
•    Fællesskaber
•    Nærvær
•    Respekt

Sidst opdateret 07/04 2016
Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Center for Dagtilbud og Skole

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Send os en mail

Pladsanvisning

Send en mail til pladsanvisningen
44 52 55 78

Dagtilbudsområdet

Tlf. 44 52 71 50

Skoleområdet

Tlf. 44 52 55 79