Støtte til børn med særlige behov

Udsatte familier og børn kan få hjælp af kommunen – i nogle tilfælde i form af en anbringelse uden for hjemmet. Har man mistanke om, at et barn mistrives, skal man underrette kommunen.

Muligheder for støtte til børn med særlige behov

Hvis jeres barn har brug for særlig støtte, har kommunen pligt til at hjælpe. Kommunen kan bl.a. tilbyde:

 • konsulentbistand
 • praktisk eller pædagogisk støtte i hjemmet
 • familiebehandling
 • etablering af døgnophold og aflastningsordninger
 • en personlig rådgiver eller kontaktperson for barnet
 • økonomisk støtte eller anbringelse uden for hjemmet
 • formidling af praktiktilbud
 • økonomisk støtte i visse situationer

Du kan se flere oplysninger på borger.dk

Inden kommunen kan tilbyde støtte, skal den undersøge barnets forhold. Undersøgelsen skal bl.a. omfatte barnets udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold og sundhedsforhold. Undersøgelsen skal være afsluttet senest efter fire måneder og føre frem til en konklusion om, hvad barnet har brug for.

Den eller de, der har forældremyndigheden over barnet, skal som udgangspunkt samtykke og deltage i undersøgelsen. Kommunen har dog også mulighed for at gennemføre en undersøgelse uden samtykke. Kommunen kan også vælge at få barnet indlagt på en institution eller sygehus, hvis den frygter, at jeres barns sundhed eller udvikling er i fare. Sidstnævnte kræver dog en afgørelse i kommunens børn og unge-udvalg.

Frivillig anbringelse uden for hjemmet

Hvis kommunen vurderer, at der er behov for at anbringe et barn uden for hjemmet, kan den eller de, der  har forældremyndigheden, vælge frivilligt at give sit samtykke til anbringelsen. Så kaldes anbringelsen for frivillig

Indehaveren af forældremyndigheden skal være informeret om årsagen til anbringelsen og formålet med den. Der skal også foreligge en handleplan for anbringelsen.

Når en kommune beslutter at anbringe et barn uden for hjemmet, fortsætter den med at have ansvaret for barnets anbringelse - også selv om forældrene flytter kommune.

Kommunen beregner, om forældrene selv skal betale et beløb, når et barn anbringes uden for hjemmet. Forældrebetalingen beregnes efter forældrenes indkomst.

Barnet skal høres

Som udgangspunkt skal børn – uanset alder eller psykisk-/fysisk funktionsevne - høres i sager, hvor kommunen iværksætter foranstaltninger – fx om anbringelse uden for hjemmet. Der kan dog være særlige omstændigheder, som taler imod det.

Serviceloven (nyt vindue)

Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke

Hvis der er en åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller udvikling, kan anbringelse uden samtykke komme på tale. Det kan ske af følgende grunde:

 • utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet
 • vold eller andre alvorlige overgreb
 • misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge
 • adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet.

Det er desuden en forudsætning, at problemerne ikke vil kunne løses, mens barnet opholder sig i hjemmet.

Beslutning om anbringelse uden samtykke

Sagsbehandleren i kommunen laver en indstilling til kommunens børn- og ungeudvalg, som skal vurdere, om der er grundlag for at anbringe et barn uden samtykke. Kommunen bestemmer, hvor barnet skal anbringes og kan fastsætte reglerne for samvær og kontakt. Kommunen tager også stilling til, hvorvidt barnet har behov for egentlig behandling.

Forældre har ret til advokathjælp

Kommunen skal tilbyde den forælder, der har forældremyndigheden, gratis advokathjælp i sager om anbringelse uden samtykke. Det samme tilbud skal gives unge over 15 år.

Har du mistanke om, at et barn mistrives?

Alle har underretningspligt

Alle, der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, har ifølge loven pligt til at underrette kommunen. Det samme gælder hvis barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare.

Offentligt ansatte og personer, der udøver offentligt hverv, har en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til bekymrende forhold.

Du kan kontakte kommunen på den måde du vil. Du kan skrive et brev, en e-mail, ringe, møde frem osv. Underretningen kan også ske anonymt, hvis man ønsker det. Under alle omstændigheder bliver du ikke som underretter selv part i barnets sag. Det betyder også, at du ikke får at vide, hvilken hjælp eller støtte, kommunen vælger at give barnet.

Kommunen skal undersøge forholdene

Når kommunen modtager en underretning, har den pligt til at vurdere, om der er grundlag for at undersøge barnets forhold. Det vil i første omgang ofte ske ved, at kommunen tager kontakt til barnets forældre. Der skal foretages en undersøgelse, hvis barnet trænger til særlig støtte.

Ankestyrelsen kan også handle

Hvis du ikke oplever, at kommunen handler tilstrækkelig hurtigt og alvorligt på baggrund af din underretning, kan du underrette Ankestyrelsen om din bekymring. På Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside kan du læse mere om underretningspligten.

Ankestyrelsen om underretning om børn i mistrivsel (nyt vindue)

Børne- og Socialministeriet om underretningspligten (nyt vindue)

Rådgivning

Er du i tvivl om et barns trivsel, kan du finde råd på siden 'Vores ansvar - nej til vold mod børn'. Du kan også ringe til ForældreTelefonen hos Børns Vilkår og få vejledning.

Vores ansvar - nej til vold mod børn (nyt vindue)

Børns Vilkårs forældretelefon (nyt vindue)

Oplysning om barnets og forældrenes rettigheder

Der er udgivet to hæfter, der beskriver henholdsvis forældres og 0-12-årige børns situation og rettigheder, når børn bliver anbragt.

Det har du ret til. Børn 0-12 år, som skal anbringes – er eller har været anbragt. (nyt vindue)

Det har du ret til - for forældre til anbragte børn (nyt vindue)

Rådgivning i særlige sager

Hvis der er mange og komplekse problemstillinger i din eller dit barns sag, kan du søge om rådgivning hos VISO. VISO er en rådgivende organisation under Socialstyrelsen.

Du kan også bede kommunen om at inddrage VISO i den såkaldte udredning af sagen. Det er gratis at få specialrådgivning hos VISO.

Rådgivning om handicap hos VISO (nyt vindue)

Kommunefakta

I Kommunefakta - sociale forhold kan du blandt andet se udgifterne til anbringelser af børn og unge i den valgte kommune.

Kommunefakta - sociale forhold

Klagemuligheder

Du kan klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen.

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om reglerne for anbringelse uden samtykke hos kommunen eller i Børne- og Socialministeriet.

Har du mistanke om, at et barn mistrives på grund af fysisk eller psykisk vold, kan du på siden 'Vores ansvar - nej til vold mod børn' finde råd og vejledning til, hvordan du kommer videre.

Vis denne artikel fra Borger.dk-portalen: Støtte til børn med særlige behov.

Sidst opdateret 20/09 2017