Ny daginstitution og forbedring af faglokaler på Herlev Byskole afd. Eng

Herlev Kommune udvider kapaciteten for at imødekomme det stigende børnetal i Herlev.

Herlev Kommune bygger ny daginstitution på ca. 1.100 m2, som følge af den øgede befolkningstilvækst i Herlev. Kommunalbestyrelsen har afsat i alt 44,5 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten på skole- og dagtilbudsområdet for at sikre, at de kommunale dagtilbud kan rumme det stigende børnetal.

Den nye daginstitution skal ligge på Herlev Byskole afd. Eng. I forbindelse med byggeriet renoveres skolens fagfløj og der etableres musiklokaler, med nye faciliteter, i den nuværende personalefløj. Som følge heraf etableres nye fælles personalefaciliteter til det samlede personale og de eksisterende fysiske rammer optimeres.

Processen er valgt med den størst mulige hensyntagen til skolens aktiviteter i byggeperioden og for at minimere generne forbundet med igangværende entrepriser for børn, forældre, medarbejdere og øvrige brugere.

Forvaltningen vil i takt med den videre konkretisering af projektet løbende kigge på mulighederne for at optimere processen.

Den forventede proces består af følgende hovedelementer:

  • 16. januar 2019: Kommunalbestyrelsen godkender helhedsplan
  • 1. og 2. kvartal 2019: Prækvalifikationsrunde og udbud samt tilbud på totalrådgivning
  • 3. kvartal 2019 - 4. kvartal 2020: Projektering, myndighedsprojekt og udbudsprojekt samt licitation aht. entreprenørvalg
  • 1. kvartal 2021 – 1. kvartal 2022: Nybyggeri til faglokaler, ombygning til daginstitution og øvrig renovering

Da den fremtidige trafikafvikling i området både i høringssvar - og efter forvaltningens vurdering - kalder på særlig opmærksomhed, er der igangsat en trafikanalyse med det formål at kortlægge eksisterende trafik for at vurdere de fremtidige trafikale mønstre, der vil følge af projektet samt øvrige tiltag omkring skolen i forlængelse af lokalplan 96.

Placeringen af den nye daginstitution på Herlev Byskole afd. Eng giver en række pædagogiske gevinster, som blandt andet omfatter:

  • Velegnede rammer for udvikling af pædagogisk kvalitet i dagtilbud.
  • Sammenhæng og øget fokus på overgang mellem dagtilbud og skole.
  • Større kendskab til skolen inden skolestart blandt børn og forældre.
  • Øget udnyttelsesgrad af fællesarealer ude og inde.
  • Styrket daglig ledelse samt sparring mellem skole og dagtilbud.
  • Synergi mellem faggrupper på skole og i dagtilbud.

I budgetaftale 2017 er der afsat i alt 44,5 mio. kr. til projektet, hvoraf 10 mio. kr. blev frigivet på kommunalbestyrelsens møde den 11. april 2018. De resterende 34,5 mio. kr. er på Herlev Kommunalbestyrelses møde den 16. januar 2019 frigivet.

I Budget 2017 er der afsat i alt 44 mio. kr. til at øge skolekapaciteten på Herlev Kommunes eksisterende skoler. Herfra er 1,3 mio. kr. disponeret til Herlev Byskole afdeling Eng. Midlerne overflyttes og frigives nu til projektet om ny daginstitution og nye faglokaler.

Center for Dagtilbud og Skole

Du kan sende digital post til Center for Dagtilbud og Skole ved at klikke på denne tekst

Du kan henvende dig på telefonen på nedenstående tidspunkter.

 

Dildhaven 43
2730 Herlev
44 52 71 10
dagtilbudogskole@herlev.dk

 
Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 09:00  - 14:00
Onsdag 09:00  - 14:00
Torsdag 09:00  - 14:00
Fredag 09:00  - 14:00