Valg til skolebestyrelserne 2022

Læs mere om hvordan du kan stille op som kandidat til skolebestyrelsen på dit barns skole.

Forældrerepræsentant i skolebestyrelsen
Der mange gode grunde til at stille op til skolebestyrelsen. Du får blandt andet indflydelse på skolens udvikling, hverdag og elevernes grunduddannelse.

  • Du hjælper børnene ved at gøre skolen bedre.
  • Du får indblik i en af vores vigtigste samfundsinstitutioner, skolepolitik og skoleudvikling.
  • Du får erfaring som bestyrelsesmedlem og kompetencer, du kan tage med dig.
  • Du får et godt netværk gennem gode kontakter til andre forældre. 

 

Vær med til at sætte retningen for dit barns skole 
Læs mere, om hvordan du kan stille op som kandidat til skolebestyrelsen på dit barns skole. Valget af forældrerepræsentanter finder sted i april/maj 2022.

Arbejdet i skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen skal udføre sit arbejde indenfor de mål og rammer, som folkeskoleloven og kommunalbestyrelsen har fastsat.
Som medlem af skolebestyrelsen engagerer man sig i skolen, og er med til at sikre den bedste skolegang for alle eleverne. Skolebestyrelsen fører ikke personale- og elevsager – det er skoleledelsens opgave.

Skolebestyrelsen har tilsynsforpligtelse for hele skolens virksomhed, herunder også skolefritidsordningen og undervisning i fritiden.
Skolebestyrelsen er med til at sætte retningen for, hvordan skolens videre udvikling skal forløbe ud fra fastsatte principper, fx

  • Undervisningens organisering (elevernes undervisningstimetal, skoledagens længde, holddannelse og understøttende undervisning, udbud af valgfag m.m.).
  • Samarbejdet mellem skole og hjem.
  • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskole, udsendelse i praktik m.v.
  • Antimobbestrategier, der sikrer elevernes fortsatte trivsel.
  • Retningslinjer for klassedeling.
  • Overordnede rammer for skolefritidsordningen.

 

Derudover godkender skolebestyrelsen undervisningsmidler og fastsætter skolens ordensregler og værdisæt.
Skolebestyrelsen godkender også skolens budget inden for skolens økonomiske rammer og medvirker ved ansættelser af skoleleder.

Om tidsforbrug på skolebestyrelsesarbejde
Tidsforbruget på skolebestyrelsesarbejdet varierer. I gennemsnit er der mellem 9-10 møder om året. Undersøgelser fra foreningen Skole og Forældre viser, at bestyrelsesmedlemmer bruger ca. fem timer pr. måned på skolebestyrelsesarbejdet.

Om valgperioden
Man vælges normalt for en fireårig periode, men den enkelte skolebestyrelse kan beslutte, om der skal indføres forskudte valg, hvor kandidaterne kan vælge om de vil stille op for en 2-årig eller 4-årig periode.

Om valg til skolebestyrelse
Forældrerepræsentanterne vælges af og blandt forældre, der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen på valgtidspunktet. Det gælder også de forældre, der har indskrevet børn i 0. klasse (fra august 2022). Forældrene med fælles forældremyndighed har begge valgret.
Forældre med fælles forældremyndighed, der ikke bor sammen med barnet, opfordres til at undersøge, om de er optaget på valglisten.
Også andre kan få valgret eller blive valgbare, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder. Hvilke personer, det drejer sig om fremgår af skolebestyrelsesbekendtgørelsen - se her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192674

Valglister
Skolerne udarbejder en liste over alle de forældre, som er valg- og stemmeberettigede. Listen ligger på skolens kontor fra den 9. -31. marts 2022, hvor du kan tjekke, om du er opført på listen.

Kandidatopstilling og valgmøde og afstemning
Hvis du ønsker at stille op som kandidat, skal du henvende dig til skolens leder, inden der afholdes valgmøde eller på selve valgmødet. Skolen vil informere om valgmødet via Aula og skolens hjemmeside.
På valgmøderne orienteres om valget og kandidaterne præsenteres. Det sker på følgende dage:

Mandag den 4. april 2022 på Lindehøjskolen

Tirsdag den 5. april 2022 på Herlev Byskole 

Onsdag den 6. april 2022 på Kildegårdskolen 

Torsdag den 7. april 2022 på Gl. Hjortespringskole 

Opstillingsrækkefølgen aftales på valgmøderne. Opnås der enighed kaldes det fredsvalg. Opnås der ikke enighed skal der være kampvalg med afstemning. Afstemning vil foregå i perioden 2. – 5. maj 2022. I tilfælde af afstemning (kampvalg) udsender skolen et brev til forældrene via Aula.