Økonomi og praktisk information

Se taksterne for institutioner i Herlev og læs mere om muligheden for tilskud, søskenderabat og sampasning

Fripladstilskud og søskenderabat

Fra 1. januar 2016 er loven om økonomisk fripladstilskud ændret

Den nye lov betyder, at der automatisk skal ske en genberegning af den økonomiske friplads hver måned.

Beregningen sker ud fra oplysninger i indkomstregisteret hos SKAT. Alle indtægter, på nær indtægter hos selvstændige erhvervsdrivende, indberettes månedligt. Indberetningen sker fra det sted, hvor du får din indkomst fra.

Den månedlige indberetning til indkomstregisteret bliver sammenholdt med de indkomstoplysninger der er opgivet på din fripladssag. Det betyder, at hvis der er ændringer i din indkomst, både ved stigning og fald, vil der blive lavet en ny beregning, som du vil få besked om via digital post.

Husk at indsende en ny ansøgning på Digital Pladsanvisning, hvis indkomstgrundlaget skal rettes i efterfølgende måneder.
Du har fortsat oplysningspligt omkring ændringer i husstandens sammensætning, civilstatus m.v.

Hvis du allerede modtaget økonomisk fripladstilskud, er du automatisk omfattet af de nye regler fra 1. januar 2016.

I 2019 kan der bevilges fuld friplads ved en personlig indkomst på under 177.601 kr. Der kan bevilges nedsættelse af betalingen ved en personlig indkomst mellem 177.601 og 551.699 kr.

Se hele fripladsskalaen for 2019.

For enlige forsørgere gives i 2019 et fradrag i indkomsten på 62.139 kr. årligt.

Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år udover det første.

Hvis en familie med fripladstilskud benytter dagtilbud i en anden kommune, der er dyrere end Herlev Kommune, gives der ikke fripladstilskud og søskendetilskud til den eventuelle forskel.

Er du tilflytter - og har du haft fripladstilskud i din tidligere bopælskommune - skal du søge nyt fripladstilskud hos Herlev Kommune på Digital Pladsanvisning.

Ansøgning

Du skal søge om økonomisk fripladstilskud på Digital Pladsanvisning på https://pladsanvisningen.herlev.dk. Dette gælder også ved indkomstændringer eller hvis der sker ændringer i dine personlige forhold. Tilskuddet bevilges fra den 1. i efterfølgende måned.

Søskenderabat

Der skal betales fuld takst for det barn, der går i den dyreste ordning, og der gives 50 % rabat til søskendebørn. Rabatten omfatter søskendebørn indmeldt i dagpleje, børneinstitutioner, SFO og skolefritidsklub, men ikke børn i ungdomsklub.

Børn indmeldt i skolefritidsordninger tilknyttet friskoler og private grundskoler er ikke omfattet af reglen om søskenderabat.

Institutionstakster gældende fra 1. januar 2019

 • Dagpleje 0-2 år inklusive frokostmåltid 3.150 kr.
 • Heldagsinstitution 0-2 år eksklusive frokostmåltid 2.814 kr.
 • Heldagsinstitution 3-5 år eksklusive frokostmåltid 1.813 kr.
 • Frokostmåltid for børn i heldagsinstitution 405 kr.
 • SFO 1.686 kr.
 • Skolefritidsklub 471 kr.

Alle takster betales pr. måned (12 mdr. på et år).

Tilskud til privat børnepasning

Denne ordning giver forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud.

Tilskuddet kan bevilges fra det tidspunkt, hvor barnet kan optages i et kommunalt dagtilbud, til børn i alderen 26 uger til og med 2 år.

Forældrene kan indgå aftale med:

 • En person som passer barnet i forældrenes hjem
 • En privatperson som i sit hjem eller andre lokaler passer barnet
 • Flere forældre som etablerer en privat pasningsordning

 

Forældre skal indgå en skriftlig aftale med den person eller pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud.

Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private børnepasning. Det kommunale tilskud kan i 2019 maks. udgøre 7.054 kr. pr. måned.

Få mere at vide om denne ordning i kommunens dagpleje på tlf. 4452 5842.

Opkrævning af forældrebetaling

Betaling for børn i dagtilbud og dagpleje bliver opkrævet på én opkrævning, mens opkrævning for børn i SFO og skolefritidsklub opkræves på en anden opkrævning.

Opkrævningen sker via girokort og kan tilmeldes betalingsservice.

Såfremt I har spørgsmål til forældrebetalingen, kan I kontakte Pladsanvisningen.
Al henvendelse til pladsanvisningen skal ske via mail eller telefon - personlig betjening foregår kun efter aftale. Du kan bestille en tid via mail til Pladsanvisningen@herlev.dk eller ved at ringe på tlf. 44 52 71 10.

Lukkedage og sampasning

0-6 års institutionerne og Dagplejen har lukket på følgende dage:

2019

 • Fredag den 31. maj (Dagen efter Kristi Himmelfart)
 • Onsdag den 5. juni (Grundlovsdag)
 • Fredag den 27. december

 

Sampasning i sommerferien

Pladsanvisningen gør opmærksom på, at der er sampasning i institutionerne i uge 29 og 30.
Sampasning betyder, at 2 - 3 institutioner hjælper hinanden med at passe de børn, der er til stede i uge 29 og 30.
Der vil være kendte voksne til stede fra alle institutioner.

 

Sampasning mellem jul og nytår

Fristen for tilmelding til ordningen er 1. november 2019. Sampasningen varetages af kendt personale fra den daginstitution eller dagplejegruppe jeres barn er tilmeldt i. Hvis tilmelding sker efter 1. november, tilbyder Herlev Kommune fortsat pasning, men i så fald kan det ikke nødvendigvis imødekommes, at pasningen sker af kendt personale.

Tilmeldingen skal ske i egen daginstitution eller dagpleje. Tilmeldte børns forældre vil modtage nærmere information om sampasningen ultimo november.

 

Godkendelse af privat daginstitution

For at blive godkendt som privat daginstitution i Herlev Kommune skal private leverandører skriftligt dokumentere, hvordan de vil leve op til de krav, som samlet set fremgår af 'Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner'.

Pladsanvisningen

Pladsanvisningen tager sig af indskrivning og udmeldelser i dagtilbud, dagpleje, SFO og skolefritidsklub, samt ansøgninger om økonomisk friplads.

 

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 71 10
pladsanvisningen@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag Lukket  - Lukket
Torsdag 09:00-15:00  - 15:30-17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -